Kan een werknemer met loopbaanonderbreking zomaar worden ontslagen?

Een bedrijf wil een bediende ontslaan die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd wegens ouderschapsverlof. Moet het speciale voorzorgen nemen? Joni Roobaert, expert bij HDP, geeft tekst en uitleg.

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab ‘registreren’ of ‘registratie wijzigen’.

Het is niet verboden een werknemer te ontslaan van wie de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk is opgeschort wegens loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Werknemers die loopbaanonderbreking nemen voor palliatief verlof, verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, ouderschapsverlof of een vorm van tijdskrediet genieten echter wel speciale bescherming tegen ontslag.

Vanaf de datum van de schriftelijke aanvraag tot drie maanden na afloop van de periode met verminderde prestaties (twee maanden onder cao nr. 64), mag de werkgever de arbeidsovereenkomst van die werknemers niet eenzijdig beëindigen, tenzij om een dringende reden of een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de aanvraag of de uitoefening van het recht op loopbaanonderbreking of op tijdskrediet. Zo niet heeft de beschermde werknemer recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon (bedrag berekend op basis van het deeltijdse loon).

Bij bedienden hangt de duur van de opzeggingstermijn af van het brutojaarsalaris. Bij een werknemer met gedeeltelijke loopbaanonderbreking of met tijdskrediet moet u bovendien nagaan of u rekening moet houden met het hypothetische voltijdse loon of met het werkelijke loon voor de deeltijdse prestaties. Volgens het Grondwettelijk Hof moet de berekening gebeuren op basis van het hypothetische voltijdse loon.

De werkgever kan ook beslissen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en een opzeggingsvergoeding te betalen. Het bedrag daarvan stemt overeen met het loon op dat moment voor de duur van de opzeggingstermijn. Het probleem: volgens sommigen gaat het om het werkelijke (en dus deeltijdse) loon, volgens anderen om het fictieve (voltijdse) loon. De algemene regel luidt dat de vergoeding moet worden berekend op basis van het salaris dat de werknemer daadwerkelijk heeft bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Deze algemene regel geldt niet voor alle vormen van loopbaanonderbreking. Een arrest van het Europees Hof van Justitie uit 2009 zegt uitdrukkelijk dat de opzeggingsvergoeding van werknemers die hun arbeidsprestaties deels hebben verminderd wegens ouderschapsverlof, berekend moet worden op basis van het fictieve voltijdse loon.

Tot nu toe is er nog geen eenduidigheid voor de andere vormen van loopbaanonderbreking of tijdskrediet. In een arrest van 28 juni 2012 bevestigde het Grondwettelijk Hof namelijk nog dat het bedrag van de opzeggingsvergoeding bij vermindering van de arbeidsprestaties om een ernstig ziek familie- of gezinslid bij te staan of te helpen, moet worden berekend op basis van het werkelijke loon voor de deeltijdse prestaties.

.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content