AI: redactioneel charter Roularta Media Group

Onze verbintenissen met betrekking tot het gebruik van generatieve artificiële intelligentie binnen de
RMG-redacties.

Artificiële intelligentie, die al in onze titels wordt gebruikt als automatiseringsinstrument (machine
learning, aanbevelingen, targeting, enz.), heeft onlangs een nieuw niveau bereikt met de komst van
modellen voor generatieve artificiële intelligentie (GAI). Dit is een belangrijke technologische
omwenteling, zowel wat betreft de omvang van de sectoren waarop zij van invloed zal zijn als de
snelheid waarmee zij door professionals en het grote publiek wordt overgenomen.
Deze technologische evolutie biedt tal van mogelijkheden en doet tal van ethische vragen rijzen, met
name wat het gebruik ervan in de journalistiek betreft. Daarom achten wij het noodzakelijk om zo
nauwkeurig mogelijk het kader te bepalen waarbinnen deze technologieën al dan niet moeten
worden gebruikt binnen de redacties van Roularta Media Group.


In overeenstemming met de vertrouwensrelatie die ons bindt met onze lezers, hebben wij ervoor
gekozen deze principes te publiceren. Wij moedigen hen ook aan ons hun vragen en opmerkingen te
sturen, die wij met de grootst mogelijke aandacht zullen behandelen. U kan daarvoor een mail sturen
naar de redactie in kwestie.
Al onze redactionele publicaties staan voor kwalitatieve, betrouwbare en relevante informatie. De
continuïteit van deze positie is essentieel om een nauwgezette berichtgeving te garanderen en moet
ons kompas blijven. Het is de kwaliteit van het werk van onze journalisten, hun vermogen om
originele invalshoeken te vinden, het nieuws te ontcijferen en redactionele meerwaarde te bieden
die onze merken zo succesvol maken.
In het besef dat de toepassingsgebieden van AI zich zullen blijven uitbreiden en dat het belang ervan
mettertijd waarschijnlijk zal toenemen, zullen wij ons standpunt actualiseren en verduidelijken
overeenkomstig de ethische handvesten en praktijken die van toepassing zijn op de verschillende
publicaties van onze groep.


Onze verbintenissen hebben betrekking op twee categorieën van AI-gebruik:

Gebruik van tekstgeneratoren

Wij zijn niet van plan nieuwe redactionele inhoud te publiceren die geheel of gedeeltelijk door een AI
is gegenereerd zonder redactioneel en menselijk toezicht. Wij behouden ons echter het recht voor
dit te doen voor illustratieve doeleinden (bijvoorbeeld als onderdeel van een ChatGPT-onderzoek). In
dit geval zullen wij de herkomst van de inhoud expliciet vermelden. We behouden ons ook het recht
AI instrumenten in te schakelen voor synthesedoeleinden van originele stukken geproduceerd door
een journalist.
Wij behouden ons eveneens het recht voor de AI te gebruiken als een verrijkings-, onderzoeks- of
synthese-instrument om het werk van journalisten te helpen en te voeden. Journalisten kunnen deze
tools bijvoorbeeld gebruiken zoals een zoekmachine, maar moeten altijd terugkeren naar hun eigen
bronnen om de oorsprong van hun informatie te garanderen.


Gebruik van geluids-, beeld- of videogeneratoren

Wij zijn niet van plan om zonder redactioneel en menselijk toezicht uitsluitend door AI gegenereerde
beelden of video’s te publiceren. Zoals bij alle redactionele inhoud willen wij ons beschermen tegen
elk risico op fouten of schending van het auteursrecht.
Wat betreft stemgerelateerde AI zal die enkel gebruikt worden op basis van een journalistiek stuk.
Beelden gegenereerd door AI worden gebruikt om sommige van onze artikelen te illustreren. Het gaat hierbij om aan de tekst ondersteunende illustraties en geen fictieve foto’s. De herkomst van elk AI gegenereerd beeld zal expliciet vermeld worden.
Net als bij teksten kunnen we AI gebruiken als hulpmiddel bij het samenvatten van video’s, met
name om de verspreiding ervan op verschillende platforms te vergemakkelijken.