Wachten op het Staatsblad

Waar blijven de belastingvrije fietsvergoedingen ? En de afschaffing van de leeftijdsvoorwaarde voor beginnende zelfstandigen ?

Enkele weken geleden werd in deze kolommen gemeld dat het Parlement besloten heeft een belangrijke wijziging aan te brengen aan het stelsel van de verplichte voorafbetalingen.

Men weet immers dat zelfstandigen een belastingvermeerdering verschuldigd zijn wanneer zij de personenbelasting op hun inkomsten niet of onvoldoende voorafbetalen. Op die regel bestaat evenwel een niet te versmaden uitzondering : beginnende zelfstandigen zijn gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering verschuldigd. Ook als zij geen frank voorafbetalen. Een van de toepassingsvoorwaarden voor deze vrijstelling luidt tot nog toe dat de betrokkene zich voor de eerste maal als zelfstandige moet vestigen, vooraleer hij de leeftijd van 35 jaar overschrijdt. De vrijstellingsregeling is bijgevolg (op dit ogenblik) alleen toegankelijk voor jonge zelfstandigen.

OUD.

In de praktijk stelt men evenwel vast dat tegenwoordig ook veel oudere personen zich voor de eerste maal als zelfstandige vestigen. Personen die jaar en dag als werknemer tewerkgesteld zijn geweest, maar bijvoorbeeld in het kader van een herstructurering van hun bedrijf de laan uitgestuurd worden. Veertigers en vijftigers die op de arbeidsmarkt niet veel kans meer maken, en dikwijls geen andere uitweg zien dan een poging te wagen om zich als zelfstandige te vestigen. Als zelfstandig consulent bijvoorbeeld, of als zelfstandig vertegenwoordiger enzovoort.

In het Parlement is de mening geopperd dat deze personen ook een fiscale aanmoediging verdienen. En dat zij bijgevolg ook toegang moeten krijgen tot de vrijstelling van belastingvermeerdering gedurende de eerste drie jaar van hun eerste vestiging als zelfstandige. De Kamer heeft dan ook beslist de leeftijdsvoorwaarde van 35 jaar af te schaffen.

VERIFIEREN.

Een lezer wou blijkbaar een en ander verifiëren, en belde bijgevolg met de diensten van het ministerie van Financiën, waar men volledig uit de lucht viel. Daar wist men van geen afschaffing. Waarop de lezer een boze brief schreef naar de Trends-redactie met de zure opmerking dat Trends best geen loze berichten de wereld instuurt. Want dat dit alleen maar voor verwarring zorgt.

We kunnen de lezer gerust stellen. De Kamer heeft de afschaffing van de leeftijdsvoorwaarde wel degelijk goedgekeurd (Gedr. St., Kamer, 1995-96, nr. 662/3). En heeft de goedgekeurde tekst vervolgens naar de Senaat gestuurd, die naar verluidt geen gebruik heeft gemaakt van zijn evocatierecht. Dit betekent dat de Senaat het niet nodig heeft geacht om de goedgekeurde tekst op zijn beurt nog eens te bekijken. Waaruit volgt dat de parlementaire procedure daarmee afgelopen is. De maatregel is bijgevolg definitief.

KONING.

Maar dit wil uiteraard nog niet zeggen dat de maatregel meteen van toepassing wordt. Zodra een wet door het Parlement goedgekeurd is, moet hij nog aan het Staatshoofd ter ondertekening worden voorgelegd, en vervolgens ook nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Maar dat zijn slechts formaliteiten. Theoretisch kan de Koning weliswaar weigeren een goedgekeurde wettekst te ondertekenen ; maar in de praktijk gebeurt dat nooit. Of toch bijna nooit. De abortuswet is daarop in de voorbije jaren de enige uitzondering geweest. Maar dat ging dan ook over een zeer gevoelig onderwerp. Men kan zich niet indenken dat de Koning ook maar de minste moeite heeft met de afschaffing van de leeftijdsvoorwaarde inzake beginnende zelfstandigen. Zijn handtekening is bijgevolg slechts een kwestie van tijd. Waarna het wachten is tot er in het Belgisch Staatsblad plaats gevonden wordt om de ondertekende tekst te publiceren.

TIEN.

Zo gauw dat gebeurd is, kan de afschaffing van de leeftijdsvoorwaarde in werking treden. Op welk ogenblik dat precies het geval zal zijn, hangt af van de datum waarop de publicatie in het Belgisch Staatsblad zal plaatsvinden. De goedgekeurde tekst bevat immers geen bijzondere bepaling inzake zijn inwerkingtreding. Bijgevolg moet de algemene regel worden toegepast. Overeenkomstig die algemene regel treden wetten in werking vanaf de tiende dag die volgt op hun publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Wie 35 jaar of ouder is, en zich op dit ogenblik voor de eerste maal wil vestigen in een zelfstandig beroep, kan er derhalve belang bij hebben die eerste vestiging nog even uit te stellen, en nauwkeurig het Belgisch Staatsblad in het oog te houden. Zijn geduld zal beloond worden met drie jaar vrijstelling van belastingvermeerdering.

FIETS.

Hetzelfde probleem doet zich trouwens nog op andere vlakken voor. Neem bijvoorbeeld de belastingvrije fietsvergoeding. Enkele maanden geleden werd in deze kolommen ook vermeld dat de Kamer zijn goedkeuring gehecht heeft aan een voorstel om fietsvergoedingen voor verplaatsingen van het woon-werkverkeer vrij te stellen van belasting tot beloop van maximaal 6 frank per kilometer. Die goedgekeurde tekst is nadien naar de Senaat gezonden, die ook ten aanzien van deze tekst (naar verluidt) geen gebruik heeft gemaakt van zijn evocatierecht. De goedgekeurde tekst heeft daarmee ook de hele parlementaire procedure doorlopen. En moet bijgevolg ook geacht worden definitief goedgekeurd te zijn. Alleen is het hier ook nog even wachten op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Het ogenblik van die publicatie heeft hier trouwens minder belang : in de door het Parlement goedgekeurde tekst staat immers te lezen dat de belastingvrijstelling in ieder geval in werking treedt met ingang van het aanslagjaar 1998. De belastingvrijstelling zal dus meteen van toepassing zijn op de vergoedingen die ook al voor het inkomstenjaar 1997 worden betaald. Ook als de publicatie van de tekst nog lang op zich zou laten wachten.

ONROEREND.

Zelfde probleem met de wijziging die het Parlement recentelijk heeft aangebracht aan het taxatiestelsel van de onroerende inkomsten. Wanneer een particulier een gebouw verhuurt aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, dan is de verhuurder onder bepaalde voorwaarden niettemin slechts belastbaar op het geïndexeerde en met 40 % verhoogde kadastraal inkomen (in plaats van op basis van de meestal hogere werkelijk ontvangen netto-huur). Dit is meer bepaald het geval wanneer die verhuur (aan de rechtspersoon) erop gericht is het gebouw onder te verhuren aan een andere particulier om uitsluitend als woning te worden gebruikt.

De wijziging houdt (onder meer) in dat deze regeling voortaan niet alleen van toepassing is als het gebouw onderverhuurd wordt ; maar ook als het (door de rechtspersoon die geen vennootschap is) gratis ter beschikking wordt gesteld van een andere particulier om uitsluitend als woning te worden gebruikt. Die wijziging is ook definitief goedgekeurd. Door de Kamer én door de Senaat (want die heeft ook hier weer naar verluidt geen gebruik gemaakt van zijn evocatierecht). Zodat het ook hier alleen nog wachten is op de publicatie van de nieuwe tekst in het Belgisch Staatsblad. Het effectieve ogenblik van die publicatie zal hier overigens wel van belang zijn. In de goedgekeurde tekst staat immers te lezen dat de wijziging in werking treedt vanaf 1 januari van het aanslagjaar dat volgt op de publicatie van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad. In de veronderstelling dat die publicatie nog dit jaar gebeurt, treedt de wijziging bijgevolg in werking vanaf het aanslagjaar 1998. Stel dat de tekst bijvoorbeeld pas begin volgend jaar zou worden gepubliceerd, dan wordt de inwerkingtreding uitgesteld naar het aanslagjaar 1999.

EGYPTE.

Niemand verwacht evenwel dat deze publicatie zo lang zal duren. Maar het is niet onmogelijk. De wet tot goedkeuring van het Belgisch/Egyptisch dubbelbelastingverdrag dateert al van 4 augustus 1996, en werd pas op 24 juli 1997 (net geen jaar later) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

DOKTERS.

Naast al die definitief goedgekeurde teksten (waarvoor alleen nog op de publicatie moet worden gewacht) zijn er uiteraard ook nog teksten die nog niet definitief zijn goedgekeurd. Zo bijvoorbeeld het voorstel om bij wet vast te leggen dat de fiscale strook onderaan de doktersbriefjes niet meer afscheurbaar mag zijn. Dat voorstel is door de Kamer goedgekeurd. En is vervolgens doorgezonden naar de Senaat. Maar anders dan bij de hogervermelde teksten, heeft de Senaat hier wel van zijn evocatierecht gebruik gemaakt. Wat wil zeggen dat deze tekst effectief in de Senaat bestudeerd en besproken zal worden, en dat de senatoren er ook zullen over stemmen. Dat kan dus nog alle richtingen uit.

Jan Van Dyck

Jan Van Dyck is fiscalist.

Partner Content