“Aan zuinig energie- of milieugebruik kan nu ook een flinke cent verdiend worden”

In het zakenkabinet van Trends geven zeven top-CEO’s als Vlaams en federaal schaduwminister om beurt hun visie op de sociaal-economische actualiteit.

Hebt u commentaar op deze rubriek?

Mail dan naar trends@trends.be

DONDERDAG 12 MEI

In Brussel woont Christ’l Joris de discussieochtend bij waarop de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling wordt gepresenteerd.

Christ’l Joris. “In zijn beleidsnota stelt Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) dat hij een Vlaams coördinerend beleid wil uitwerken voor duurzame ontwikkeling. Daarin moet een langetermijnvisie voor Vlaanderen worden gecombineerd met een aantal concrete thema’s, maatregelen en acties.

“In het panel schetste de Bond Beter Leefmilieu (BBL) enkele grote toekomstlijnen. Zo moet er gezocht worden naar een manier waarop de noodzakelijke economische groei voor alle spelers kan worden ontkoppeld van het gebruik van grondstoffen en milieuruimte. Vlaanderen moet prioritair kiezen voor investeringen in nieuwe procédés en technologieën die wij ook kunnen exporteren naar ontwikkelingslanden. Wij moeten plannen opstellen die de economie en tewerkstelling niet ondermijnen en die toch de milieu-uitdagingen echt aanpakken.

“Het was een interessant debat. De BBL verwees naar enkele concrete pistes, onder meer op het vlak van de fiscaliteit: zo was er het voorstel om milieuschade en energieverbruik te belasten in plaats van arbeid. Ik kan me daarin terugvinden.”

VRIJDAG 13 MEI

Tegen eind dit jaar moet de federale ombudsdienst voor energie een feit zijn, zo kondigt Marc Verwilghen (VLD), federaal minister van Economie, aan.

Joris. “Een ombudsdienst die de burger moet helpen bij zijn vele vragen naar aanleiding van het geliberaliseerde energielandschap. Ik permitteer me de retorische vraag: hadden we de extra kostprijs voor een dergelijke ombudsdienst niet kunnen vermijden door de liberalisering van de energiemarkt anders aan te pakken? Die is duidelijk geen succes gebleken, als je ziet hoeveel vragen over energie en kostprijs er nog steeds de ronde doen.”

ZATERDAG 14 MEI

Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) wil op 29 juni een rondetafel organiseren over de naleving van de Vlaamse milieuwetgeving. Want met de handhaving van het milieurecht blijkt het mank te lopen.

Joris. “Onlangs las ik dat het Vlaams parlement op 13 mei 2005 een artikel uit het Vlaamse Afvalstoffendecreet heeft geschrapt dat net geen twaalf maanden eerder in de wet was ingebracht om de zaken te verduidelijken. Het artikel werd geschrapt zonder directe aanleiding – en zelfs zonder dat de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen of de Raad van State hierover een advies konden uitbrengen. De schrapping zorgt op zich niet voor grote inhoudelijke verschuivingen bij de beoordeling of een stof al dan niet een afvalstof is, maar de snelle wijziging doet wel opnieuw het gevoel van rechtsonzekerheid bij het bedrijfsleven toenemen. Op de koop toe leidt dit tot extra werk bij de administratie, die de zaak nu opnieuw geval per geval zal moeten beoordelen. Onnodig te zeggen dat dit de naleving niet stimuleert.”

DINSDAG 17 MEI

Christ’l Joris bezoekt de professionele verlichtingsbeurs INTEL in Milaan. Vooral in het B2B-segment ziet ze er heel wat ‘milieuvriendelijke’ verkoopargumenten de revue passeren.

Joris. “De bredere bewustwording op het vlak van milieu- en energiegebruik wordt een interessant gegeven, omdat er ook een flinke cent aan kan worden verdiend. Bij heel wat verlichtingsproducenten worden de thema’s ‘energiezuinigheid’ of ‘compacter verpakken’ uitgespeeld als verkoopargument. Eerder dan ons te nestelen in een politiek gekleurd ‘groen denken’, luidt het argument: we moeten zuinig omspringen met de door ons verworven middelen. Een goeie zaak.”

VRIJDAG 20 MEI

De Gentse staalproducent Sidmar zegt het Vlaamse toewijzingsplan voor de uitstoot van broeikasgassen te willen aanvechten bij de Raad van State, omdat de staalsector veel harder wordt getroffen dan andere sectoren die substitutieproducten voor staal produceren.

Joris. “De plannen die in het kader van Kyoto aan de industrie in Vlaanderen zijn opgelegd, waren al zeer ambitieus en er is nauwelijks ruimte om de lat nóg hoger te leggen. Uitspraken van de Bond Beter Leefmilieu dat wij terzake ‘zeer ambi- tieus moeten zijn’, wil ik dan ook relativeren. Hieruit blijkt hoe slecht die organisaties de industriële realiteit kennen.”

ZONDAG 22 MEI

Naar aanleiding van de internationale dag van de biodiversiteit waarschuwen wetenschappers dat een derde van alle zoogdieren, vogels of amfibieën tegen midden deze eeuw uitgestorven kan zijn. Belangrijkste boosdoener zou de opwarming van de aarde zijn.

Joris. “Uit het tweede Millennium Ecosystem Assessment-rapport blijkt dat de ontreddering van een aantal ecosystemen in eerste instantie vele landen uit het Zuiden zal treffen, die al kwetsbaar zijn en niet de middelen bezitten om adequaat te reageren. Een van de scenario’s om op wereldwijde basis actie te ondernemen, is de combinatie van nieuwe milieuvriendelijke technologieën én een gezond marktdenken.” P.D. n

P.D.

“Ik vraag me af of we een ombudsdienst voor energie niet hadden kunnen vermijden door de liberalisering van de energiemarkt anders aan te pakken?”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content