Evalueer uw groepsverzekering

Veel werknemers beschikken over een groepsverzekering via hun werkgever en zijn daar tevreden mee. Maar ze gaan eraan voorbij dat er grote verschillen zijn tussen de verzekeringscontracten. Het is dus belangrijk dat u de waarborgen van uw polis grondig analyseert. Hoe gaat u daarbij te werk?

De meeste werkgevers bieden hun personeel een pakket extralegale voordelen aan als aanvulling op hun loon. Vaak hoort daar ook een groepsverzekering bij. Vroeger hadden vooral directie- en kaderleden in grote bedrijven zo’n polis. Daarna volgden ook de bedienden, nog later werd dat voordeel in grote ondernemingen uitgebreid naar de arbeiders. Ondertussen beschikken ook ambtenaren en werknemers van kleinere bedrijven en kmo’s over zo’n contract, en worden groepsverzekeringen op sectorniveau ingevoerd via cao’s.

Aangezien de vergrijzing zwaar weegt op het wettelijk pensioen, hebben werknemers er alle belang bij dat ze zelf een deel van hun pensioen bij elkaar sparen, om hun levensstandaard te behouden nadat ze zijn gestopt met werken. De overheid wil het aanvullend pensioen daarom democratiseren en moedigt groepsverzekeringen aan met fiscale stimuli.

De meerderheid van de werknemers vindt een pensioenplan essentieel bij hun keuze voor een werkgever. Toch zijn er weinig werknemers die de draagwijdte van de extralegale voordelen analyseren. Het volstaat voor hen dat ze een groepsverzekering hebben, maar ze hebben weinig of geen aandacht voor de inhoud van de contracten. Toch kunnen de voorwaarden sterk verschillen. Aangezien de groepsverzekering deel uitmaakt van het totale loonpakket, is het belangrijk dat contract grondig te analyseren om de voorwaarden te kunnen vergelijken met die van andere werkgevers.

Aanvullend pensioen en overlijdensdekking

Een groepsverzekering is een contract dat de werkgever afsluit bij een verzekeringsmaatschappij in het voordeel van zijn werknemers. Het levert u als loontrekkende een aanvullend pensioen op bovenop uw wettelijk pensioen. U krijgt het opgebouwde kapitaal in principe wanneer u 65 wordt. In plaats van het in één keer op te vragen, kunt u ook opteren voor een rente.

Een groepsverzekering voorziet ook in een dekking bij overlijden. Als u overlijdt vóór de einddatum van het contract, wordt een kapitaal uitgekeerd aan een of meer begunstigden. U kunt die personen vrij kiezen en uw keuze op elk moment wijzigen, bijvoorbeeld als u trouwt, scheidt of kinderen krijgt. Wijst u uw huwelijkspartner of uw kinderen jonger dan 21 jaar aan als begunstigden, dan hoeven die geen successierechten te betalen op het overlijdenskapitaal. Andere personen – zoals een samenwonende partner, een ouder of kinderen vanaf 21 jaar – zijn daarop wel successierechten verschuldigd. Het overlijdenskapitaal kan bestaan uit een vast bedrag of uit de opgebouwde spaarreserve.

Het reglement

De spelregels van de groepsverzekering zijn vastgelegd in het reglement. De groepsverzekering wordt opgebouwd met bijdragen die de werkgever betaalt, eventueel aangevuld met uw persoonlijke bijdragen, die de werkgever inhoudt op uw loon. Om een groepsverzekering te beoordelen, is het belangrijk dat u nagaat welke bijdrage de werkgever betaalt en of er een persoonlijke bijdrage van uw loon wordt afgehouden.

Daarnaast verdienen de toetredingsvoorwaarden aandacht. Zo zou het kunnen dat de aansluiting pas ingaat na uw proefperiode. Voor werknemers vanaf 25 jaar is een onmiddellijke aansluiting echter verplicht, zelfs als de proefperiode nog niet is beëindigd.

Het rendement

De premies van de werkgever, die eventueel worden aangevuld met die van de werknemer, worden meestal belegd in een universal-lifelevensverzekering van het type tak21. Die keert een gewaarborgde rente uit op het opgebouwde kapitaal. Vaak komt daar nog een winstdeelneming bij. Voor de werknemer is het belangrijk dat hij zicht heeft op de huidige gewaarborgde rentevoet en het gemiddelde rendement dat het contract in het verleden heeft gehaald. De winstdeelneming kan worden toegekend bovenop de gewaarborgde rentevoet en hangt af van de winst die de verzekeringsmaatschappij maakt.

De pensioenbijdragen die in de groepsverzekering worden belegd, leveren een mooi rendement op, onder meer dankzij de wettelijke rendementsgarantie. De werkgever moet een minimumrendement van 3,25 procent op zijn werkgeversbijdragen garanderen. Het wettelijk gewaarborgde minimumrendement op de persoonlijke bijdragen die u mogelijk betaalt, bedraagt 3,75 procent. Wordt die winst op de einddatum van het contract niet gehaald, dan moet de werkgever de tekorten bijpassen.

Gaat de verzekeringsmaatschappij failliet, dan kunt u voor uw groepsverzekering geen aanspraak maken op de overheidsgarantie van 100.000 euro. Voor een individuele tak 21-beleggingsverzekering met een gewaarborgd rendement hebt u daar wel recht op.

De gewaarborgde risico’s

Het hoofddoel van een groepsverzekering is dat u een aanvullend pensioenkapitaal krijgt wanneer u de pensioenleeftijd bereikt. Daarnaast kan de werkgever vrij uitmaken of hij ook aanvullende waarborgen geeft, zoals een hospitalisatie-, een ongevallen- of een invaliditeitsverzekering. Ook hier is het belangrijk dat u de aangeboden waarborgen in detail analyseert.

Persoonlijk recht

Als werknemer hebt u een persoonlijk recht op de reserve van uw groepscontract. Als u uit dienst treedt – het maakt daarbij niet uit of u wordt ontslagen of vrijwillig vertrekt – kunt u het opgebouwde spaarsaldo bij uw voormalige werkgever laten staan en opvragen wanneer u 65 wordt. U mag de reserve ook overdragen naar het pensioenplan van uw nieuwe werkgever. Heeft die geen pensioenplan, dan kunt u de groepsverzekering individueel voortzetten, op voorwaarde dat de verzekeraar daarin in uw groepsverzekeringscontract heeft voorzien. De premies worden dan fiscaal beschouwd als bijdragen aan het pensioensparen van de derde pensioenpijler. Ze geven daardoor recht op een belastingvermindering van 30 procent.

Iedere werknemer krijgt jaarlijks een stand van zaken van zijn groepsverzekeringscontract aan de hand van de zogenoemde pensioenfiche. Dat overzicht bevat de verzekerde bedragen tot die datum en de verwachte bedragen op de einddatum.

Fiscaal voordelig

Voor de werkgever is de groepsverzekering een fiscaal voordelig verloningssysteem, want hij mag de werkgeversbijdragen aftrekken als beroepskosten. Daarnaast hebt u een belastingvoordeel van 30 procent op de persoonlijke bijdragen die op uw loon worden ingehouden.

Op de einddatum betaalt u in principe 10 procent belasting op het kapitaal dat u met uw persoonlijke bijdragen hebt gespaard, op voorwaarde dat u blijft werken tot 65 jaar. Als u het kapitaal eerder opvraagt – dat kan ten vroegste vanaf 60 jaar – bedraagt de belasting 20 procent. Doet u dat op 61 jaar, dan bedraagt het tarief 18 procent, op 62, 63 of 64 jaar is dat 16,5 procent. Die nieuwe belastingtarieven zijn nog niet kracht, ze gelden pas vanaf 1 juli 2013.

De reserve die met werknemersbijdragen wordt opgebouwd, wordt ook belast tegen 10 procent als u tot 65 jaar actief blijft, of tegen 16,5 procent als u het kapitaal opneemt tussen 60 en 65 jaar. Daarbovenop zijn er sociale belastingen verschuldigd, waaronder een Riziv- en een solidariteitsbijdrage.

Wordt het kapitaal uitgekeerd bij het overlijden van de werknemer, dan wordt het gedeelte dat is opgebouwd met werkgeversbijdragen belast tegen 16,5 procent, en het deel van de werknemersbijdragen tegen 10 procent.

Voorschot op kapitaal

Mocht u geld nodig hebben vóór de einddatum van het contract, dan kunt u onder strikte voorwaarden vóór uw 60 jaar een voorschot op het kapitaal opvragen. U mag dat enkel doen om er de aankoop, de bouw of de verbouwing van een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte mee te financieren. U betaalt dan maandelijks intresten op het opgenomen bedrag. Als die intresten niet te hoog zijn, kan zo’n voorschot een interessante vorm van vastgoedfinanciering zijn, want u vermijdt de kosten die gepaard gaan met een hypothecaire lening. U kunt het voorschot later eventueel terugbetalen, of het kan op uw pensioenleeftijd worden afgehouden van het uit te keren bedrag.

De storting van een hogere bijdrage in een groepsverzekering is zowel voor de werknemer als voor de werkgever interessanter dan een loonsverhoging, omdat die veel minder zwaar wordt belast. U zult er netto veel meer aan overhouden.

BART CHIAU

Een groepsverzekering voorziet in een dekking bij overlijden. Het overlijdenskapitaal kan bestaan uit een vast bedrag of uit de opgebouwde spaarreserves.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content