Uitweg uit de crisis volgens Leo Sleuwaegen

© Philippe Baert

Trends.be zoekt een uitweg uit de crisis. Wij vroegen de vooraanstaande economen in het land om drie voorstellen te doen aan de regering Di Rupo. Drie voorstellen die ons land uit de economische crisis halen, volgens Leo Sleuwaegen, professor Economie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Belangrijkste advies aan de regering : “Don’t waste the crisis”. België is in de laatste decennia structureel vastgelopen, met een sterk gestegen loonwig, een sociaal zekerheidssysteem dat onbetaalbaar wordt, ten minste met de huidige financiering ervan, en met een overheid die teveel middelen opslorpt.

Meer in het algemeen wordt de Belgische economie gekenmerkt door een allocatieprobleem m.b.t. arbeid waardoor het menselijk kapitaal niet terechtkomt in de meest productieve aanwending ervan. Bovendien zorgt een complexe regelgeving voor veel administratie en controle die de ‘moral hazard’ problemen amper kan beheersen (cf. problemen met werkloosheidsuitkeringen,…..).

In het licht van bovenstaande beschouwingen kunnen drie structurele hervormingen bijzonder groeibevorderend werken:

1. Verminder de loonwig door sociale zekerheid diepgaand te hervormen.

Belast arbeid voor arbeidsgerelateerde elementen uit de sociale zekerheid zoals de werkloosheidsuitkering, arbeidsongevallen… Financier ziekteverzekering en andere solidariteitsmechanismen uit de algemene middelen (deels nu al het geval).

2. Slank de overheidssector af door “ontvlechting en verzakelijking”.

Ontvlechting houdt een scheiding in tussen beleid en uitvoering (weg van belangenvermenging), terwijl verzakelijking een resultaatgericht handelen nastreeft. Het laatste houdt privaat initiatief in waar dit mogelijk is, met een vereenvoudigde proactieve regelgeving en met stimulansen voor meer ondernemerschap.

3. Voer een industriebeleid gericht naar de dienstensector dat aansluit bij de bovenstaande aanbeveling.

Terwijl in België de financiering via overheidsbudgetten thans een rem vormt op de groei van tal van dienstensectoren, zouden een grotere vrijheid en alternatieve (private) financieringsvormen kunnen zorgen voor nieuwe groeimogelijkheden.

Op dergelijke wijze kan er beter ingespeeld worden op de sterk groeiende binnenlandse en buitenlandse behoeften naar diensten en kan de dienstensector een groeimotor van de economie worden (cf. ontwikkelingen in de VS).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content