De fiscus weet wat u online verdient

Mark Delanote © National
Dimitri Dewever medewerker Trends

Digitale samenwerkingsplatformen als 2dehands.be, Airbnb, Uber, Vinted en Facebook Marketplace moeten voortaan aan de belastingdienst doorgeven hoeveel aanbieders verdienen via hun site. Wie zijn woning regelmatig verhuurt of vaak items online verkoopt, zal die inkomsten fiscaal niet langer kunnen verbergen.

De Europese Unie heeft een rapporteringsverplichting voor exploitanten van digitale platforms in het leven geroepen met een zesde aanpassing van de Europese Bijstandsrichtlijn, de zogenoemde DAC7. Exploitanten van digitale platformen moeten, naast gegevens over betalingen, ook informatie over de verkopers of de dienstenverstrekkers op hun onlinemarktplaats verzamelen en meedelen aan de fiscale administratie van het land waar ze geregistreerd zijn. De DAC7 omvat niet alleen informatie over goederenverkopen, maar ook over de verhuur van onroerend goed en transportmiddelen, en over activiteiten in de deeleconomie.

“Daarmee heeft de belastingdienst een extra controle-instrument om te achterhalen of mensen hun online-inkomsten correct aangeven in hun personenbelasting”, verduidelijkt Mark Delanote, advocaat fiscaal recht. Hij coördineerde de blauwdruk voor het fiscaal hervormingsplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v). “Die informatie wordt voortaan jaarlijks automatisch uitgewisseld tussen de belastingautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, voor wie die gegevens van belang zijn.” Alleen als er minder dan dertig transacties per jaar zijn gebeurd en de totale tegenprestatie lager ligt dan 2.000 euro, hoeft er geen informatie te worden verstrekt.

De belastingdienst heeft een extra controle-instrument om te achterhalen of mensen hun online-inkomsten correct aangeven’
MARK DELANOTE, ADVOCAAT FISCAAL RECHT

De digitale platformen moeten ook doorgeven aan de verkopers wat zij rapporteren aan de fiscus, zoals de naam van de aanbieder, het aantal transacties, de jaarinkomsten en het adres. De platformen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van die informatie. De fiscus kan de verkregen informatie koppelen aan de aangifte van de betrokken belastingplichtige en zo nagaan of alle inkomsten netjes werden aangegeven. Wanneer blijkt dat iemand vorig jaar bijvoorbeeld een mooi extra inkomen heeft verdient via digitale platformen, kan de fiscus ook onderzoeken openen naar de jaren daarvoor en navorderingsaanslagen en boetes opleggen.

Hobby of beroep

“De DAC7 heeft de belastbaarheid van de inkomsten uit die activiteiten niet ingevoerd”, verduidelijkt Mark Delanote. “Die bestond al in de Belgische wetgeving. Denk aan de belastingregels op onroerende inkomsten voortvloeiend uit de verhuur van een appartement, of op diverse inkomsten via de onderverhuur van een pand.” Zo zijn er ook specifieke regels voor inkomsten die werden bekomen via de deeleconomie. Dat is een systeem waarin een particulier via een erkend digitaal platform diensten verleent, zoals babysitten of tuinieren, aan andere particulieren. “Als die inkomsten op jaarbasis niet hoger liggen dan 7.170 euro – dat is het geïndexeerde plafond van dit jaar – dan bekijkt de fiscus die als diverse inkomsten”, zegt Mark Delanote. “Die worden belast tegen een tarief van 20 procent. Maar omdat er ook een kostenforfait van 50 procent in rekening gebracht mag worden, worden die inkomsten in de praktijk maar tegen 10 procent belast.”

30 transacties

per jaar moeten er gebeurd zijn om de rapporteringsplicht te moeten toepassen.

Wie hogere bedragen verdient met burgerdienstverleningen via erkende digitale platformen, loopt het risico in de discussie te belanden of die activiteiten nog wel een hobby zijn, dan wel een (bij)beroep. “Voor wie jaarlijks meer dan 7.170 euro inkomsten genereert via de deeleconomie, zullen die activiteiten, behoudens tegenbewijs, beschouwd worden als beroepsactiviteiten”, zegt Mark Delanote. Daarop zijn dan ook de normale progressieve belastingtarieven tot 50 procent (te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting, nvdr) van toepassing.”

Voor zij die niet onder die specifieke regeling vallen, moet steeds worden nagegaan of de activiteiten al dan niet beroepsmatig zijn. Dat hangt af van de hoeveelheid aan verrichtingen, de wijze waarop men zich profileert, enzovoort. “Bij een overheveling naar de categorie van de beroepsinkomsten, kan de impact redelijk fors zijn, omdat dat naheffingen voor inkomstenbelasting, omzetbelasting en sociale zekerheid tot gevolg kan hebben”, waarschuwt Mark Delanote. “Daar kunnen ook boetes en onderzoeken naar vorige jaren uit voortvloeien.”

Inkomsten uit crypto

In de nabije toekomst – de focus ligt op 1 januari 2026 – wacht inkomsten uit cryptoactiva hetzelfde lot. Ook daarover zullen de aanbieders van cryptoactivadiensten informatie moeten verzamelen, die vervolgens tussen de lidstaten zal worden uitgewisseld. “Als die gegevens nog niet bekend waren bij de fiscus, dan bestaat de kans dat de cryptobelegger een boete of een vragenbrief gepresenteerd krijgt”, voorspelt Mark Delanote.

Met die nieuwe rapporteringsverplichting wordt dus een zevende wijziging aangebracht aan de Europese Bijstandsrichtlijn. Dat wordt dan de DAC8. Zo komen er stelselmatig meer en meer overkoepelende Europese fiscale spelregels. “Van een harmonisatie is vooralsnog geen sprake”, besluit Delanote. “In de toekomst valt niet uit te sluiten dat Europese platformen misschien wel onderworpen zullen worden aan een Europese belasting. Al zit dat zeker nog niet in de huidige politieke scope.”

Wat is een digitaal samenwerkingsplatform?

De wetgever heeft de definitie van een digitaal samenwerkingsplatform bewust heel breed gehouden. Het wordt omschreven als “elke software, met inbegrip van een website of onderdeel daarvan en toepassingen waaronder mobiele toepassingen, die toegankelijk is voor gebruikers en waardoor verkopers in staat worden gesteld verbonden te zijn met andere gebruikers voor het verrichten van een relevante activiteit, direct of indirect, ten behoeve van dergelijke gebruikers. Daaronder begrepen zijn ook alle regelingen voor de inning en betaling van een tegenprestatie met betrekking tot de relevante activiteit.”

DIGITAAL PLATFORM Platformen als Airbnb of 2dehands.be moeten heel wat gegevens doorspelen aan de fiscus.
DIGITAAL PLATFORM Platformen als Airbnb of 2dehands.be moeten heel wat gegevens doorspelen aan de fiscus. © Getty Images

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content