Lezersvraag: hoe kan ik belastingvrijstelling op dividenden krijgen?

Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Wanneer komt een dividend in aanmerking voor de vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen?

De vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen is een fiscaal voordeel dat geldt voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld een bv of een nv). De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Dividenden van Belgische en buitenlandse aandelen komen in aanmerking als ze voor het jaar 2018 zijn toegekend of uitbetaald. Met “dividenden” worden bedoeld “alle voordelen toegekend door een vennootschap aan aandelen of winstbewijzen, uit welken hoofde en op welke wijze ook verkregen”. De wet heeft de volgende dividenden uitdrukkelijk uitgesloten:

• dividenden uitgekeerd door (tussenkomst van) juridische constructies (het gaat om entiteiten onderworpen aan de zogenoemde Kaaimantaks)

• dividenden van instellingen voor collectieve belegging (“fondsen”) of uitgekeerd door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen

• dividenden uit bijzondere verdelingsverrichtingen (bijvoorbeeld fusies, verdeling van het kapitaal van de vennootschap of de inkoop eigen aandelen)

• geherkwalificeerde intresten, dat zijn intresten door een vennootschap toegekend aan haar aandeelhouder/bestuurder en die bepaalde grenzen overschrijden

Bij de inning van een dividend moet u altijd roerende voorheffing betalen, maar u kunt de ingehouden roerende voorheffing recupereren door ze aan te geven in de belastingaangifte (code 1437 en 2437). Het ontvangen dividendbedrag hoeft u niet te vermelden in de aangifte. De ingehouden roerende voorheffing wordt verrekend met de belastingen die u moet betalen. Wie geen personenbelasting betaalt, krijgt het ingehouden bedrag terugbetaald. U moet de bewijsstukken niet meesturen met de aangifte, maar u moet ze wel kunnen voorleggen als u controle krijgt.

Voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) kunt u maximaal 192 euro roerende voorheffing recupereren. Dat komt neer op 640 euro aan dividenden. Voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) stijgt dat bedrag tot 240 euro roerende voorheffing.

Als u dividenden hebt ontvangen waarop verschillende tarieven van de roerende voorheffing van toepassing zijn, kunt u zelf kiezen voor welke dividenden u deze vrijstelling vraagt. Kies dan eerst voor dividenden waarop de hoogste roerende voorheffing is afgehouden. Als u dividenden van buitenlandse aandelen rechtstreeks in het buitenland int, moet u de roerende inkomsten opnemen in uw aangifte en er personenbelasting op betalen, tegen een tarief dat gelijk is aan de roerende voorheffing. Ook die dividenden hoeft u niet meer aan te geven in de jaarlijkse aangifte.

Bij een nalatenschap of schenking met voorbehoud van vruchtgebruik zal de vruchtgebruiker de dividenden innen en moet die dus de roerende voorheffing betalen. In dat geval neemt die de dividenden op in zijn vrijstellingskorf. De leden van een onverdeeldheid (bijvoorbeeld een maatschap of een onverdeeldheid die ontstaat door schenking of nalatenschap) kunnen de ingehouden roerende voorheffing elk voor hun deel terugvragen. Een dividendbetaling kan eveneens in natura gebeuren. Ook die dividenden komen in aanmerking voor de vrijstellingskorf.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content