Van de hinderpremie tot uitstel van belastingen: dit zijn de steunmaatregelen voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen

© Belga Image

De overheden in ons land hebben maatregelen getroffen om de economie aan de beademing te houden tot het economische herstel weer kan worden ingezet. De consument moet blijven consumeren en investeren en daartoe moet de koopkracht zo goed en zo kwaad mogelijk op niveau blijven. Een overzicht van alle financiële steun van overheidswege.

Dit overzicht omvat de steunmaatregelen die werden genomen met het oog op werknemers en werkgevers.

Voor een overzicht met steunmaatregelen voor particulieren en consumenten kunt u hier terecht.

Heeft u als lezer zelf vragen of suggesties? Laat het ons weten via moneytalk@moneytalk.be

Overheden wereldwijd doen er alles aan om hun economiën draaiende te houden. Ook in ons land zijn er steunmaatregelen op allerlei niveaus. Let wel, je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen – en vaak ook een aanvraag doen – vooraleer je recht hebt op deze duwtjes in de rug.

1. Tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht

De federale regering heeft vrij snel het systeem van de tijdelijke werkloosheid in stelling gebracht. Werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van de coronacrisis, behouden 70 procent van het loon, met een bovengrens van 2750 euro. Daarboven komt 150 euro per maand. Om van deze steunmaatregel gebruik te maken, dienen zowel uzelf als uw werkgever een aanvraag in te dienen bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of de vakbond.

Meer informatie over de tijdelijke werkloosheid leest u hier.

Werknemers die al tijdelijk werkloos waren in maart, moeten geen nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid meer indienen in april bij de Hulpkas of bij hun vakbond. Dat heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gemeld. De werkgever verlengt de tijdelijke werkloosheid met een elektronische aangifte.

Wie nog geen uitkering kreeg voor maart, kijkt best eens na of hij of zij wel een uitkeringsaanvraag heeft ingediend bij de uitbetalingsinstelling. Daarvoor kan het formulier C3.2-Werknemer-Corona gebruikt worden, dat te vinden is op de website van de uitbetalingsinstelling.

Voor zelfstandigen die door de coronacrisis hun activiteit moeten onderbreken, bestaat het overbruggingsrecht. De bestaande regeling werd versoepeld. Concreet gaat het om 1291 euro voor alleenstaanden en 1614 euro voor mensen met een gezin. De aanvraag gebeurt via uw socialeverzekeringsfonds.

Alle informatie over het overbruggingsrecht vindt u hier.

2. Hinderpremie

De Vlaamse regering voorziet ook in een eenmalige, belastingvrije hinderpremie van 4000 euro voor alle ondernemingen die verplicht de deuren moesten sluiten. Als de sluiting langer duurt dan 5 april, zal er 160 euro per verplichte sluitingsdag bij komen. Dat deuren sluiten moet je letterlijk nemen, enkel bedrijven met een fysieke inrichting komen in aanmerking. De lijst met getroffen bedrijven gaat van cafés en restaurants tot notarissen. Uiteindelijk is na veel vijven en zessen op 24 maart ook beslist de kappers te sluiten. De volledige lijst vindt u hier.

De aanvraag van deze premie gebeurt via VLAIO.

In Wallonië is in een compensatiebedrag van 5000 euro voorzien. In Brussel wordt ook geld vrijgemaakt om bedrijven te steunen. Die compensaties worden niet belast.

Er zijn echter zeer veel freelancers zonder fysieke inrichting. Zij dreigen uit de boot te vallen.

3. Compensatiepremie

Voor handelszaken die wel open kunnen blijven maar een zware impact ondervinden van de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering inmiddels ook een compensatiepremie van 3.000 euro in het leven geroepen. Deze nieuwe premie is, net zoals de hinderpremie, eenmalig en belastingvrij en is onder meer bedoeld voor zelfstandigen, zoals loodgieters, tandartsen, kinesisten, cateraars, verhuurbedrijven, schilders of kleine delicatessenzaken.

Aan de compensatiepremie is wel een voorwaarde verbonden: het omzetverlies tussen 14 maart en 30 april moet minstens 60 procent lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor starters geldt een daling van 60 procent ten opzichte van het financieel plan als voorwaarde.

Voorbeelden van activiteiten die hiervoor in aanmerking komen, zijn bedrijven in de evenementsector, freelancers, kinesisten, tandartsen, psychologen, pralinewinkels en landbouwbedrijven.

Voor bedrijven met meerdere zetels kunnen is het aantal compensatiepremies beperkt tot 5.

Ook zelfstandigen in bijberoep vallen onder de doelgroep, zij het wel met het volgende onderscheid: zelfstandigen in bijberoep die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de volledige premie ontvangen. Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 7000 euro en 14 000 kunnen de helft van de premie krijgen. Zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80 procent of meer, komen niet in aanmerking.

Men hoeft de terugval in inkomsten overigens niet te bewijzen. Het volstaat op dit moment om een verklaring op eer op te stellen. Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, liet aan VRT wel al verstaan dat dit later nog wel kan worden gecontroleerd in het kader van de BTW-aangifte.

Voor meer details kunt u terecht op de website van VLAIO. Ook de aanvraag zal via VLAIO gebeuren.

4. Aanmoedigingspremie

De reeds bestaande aanmoedigingspremie – bedoeld om mensen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden – wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is dat de onderneming een productievermindering kent van minstens 20 procent.

5. Waarborg voor nieuwe kredieten en uitstel voor aflossing bestaande leningen

Bedrijven die voor de crisis al gezond of levensvatbaar waren, komen in aanmerking voor uitstel van betalingen voor leningen tot 31 oktober. Bovendien komt er extra regeling voor ondernemingen of organisaties die extra financiering nodig hebben om deze periode te overbruggen. Zij zouden nieuwe kredieten kunnen afsluiten met een maximale looptijd van 12 maanden.

De banken en de federale overheid waarborgen bovendien voor 50 miljard de verliezen voor leningen die door de crisis niet volledig worden terugbetaald.

Voor grote bedrijven met liquiditeitsproblemen of problemen om hun leningen af te betalen, maar die niet onder de federale waarborgregeling vallen, voorziet de Vlaamse regering een eigen waarborgregeling van meer dan 1,5 miljoen euro, ook wel gekend als de ‘Gigarant’. De bestaande regeling wordt in het kader van de coronacrisis aangepast.

Specifiek voor KMO’s zullen op Vlaams niveau dan weer achtergestelde leningen worden voorzien.

Meer informatie over de achtergestelde leningen voor KMO’s en de Gigarant vindt u op de website van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

6. Uitstel van belastingen, sociale bijdragen en werkgeversbijdragen

Op Vlaams niveau is er wat betreft de verkeersbelasting alvast een algemeen uitstel van 4 maanden. Bovendien heeft de Vlaamse regering beslist om het aanslagbiljet voor de belasting op onroerend goed pas in september te versturen, in plaats van in mei. Voor zelfstandigen is er wat betreft die onroerende voorheffing een soepel afbetalingsplan mogelijk op aanvraag. Zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten kunnen uitstel vragen voor de betaling van hun sociale bijdragen.

Een overzicht van de coronamaatregelen van de Vlaamse Belastingdienst vindt u hier.

De federale regering heeft dan weer de betalingstermijn voor BTW, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting en de sociale bijdragen met 2 maanden verlengd. Voor die periode is er dus geen boete of bijkomende kost.

Ook op federaal niveau kan voor allerhande belastingen een afbetalingsplan worden uitgewerkt met de fiscus. Zo kunnen bijvoorbeeld werkgevers een afbetalingsplan krijgen voor werkgeversbijdragen.

De FOD Financiën bundelde de informatie omtrent deze steunmaatregelen op haar website.

7. Schuldmoratorium

In het weekend van 25 april is het koninklijk besluit gepubliceerd dat een moratorium invoert voor inbeslagnames en faillissementsprocedures bij wanbetaling. Het initiatief kwam vooral van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het moratorium geldt tot 17 mei, maar de meeste waarnemers verwachten een verlenging.

8. Verzekeringen

Ook de verzekeringssector beweert een inspanning te leveren om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten voor mensen die hierdoor in de financiële problemen zijn gekomen. Op de website van koepelorganisatie Assuralia vindt u de belangrijkste wijzigingen voor zowel particulieren als ondernemingen.

Partner Content