Caroline Copers (ABVV): ‘Regionaliseren van RSZ-middelen is onbespreekbaar’

Het Vlaamse ABVV wil niet weten van een regionalisering van de RSZ-middelen. Algemeen secretaris Caroline Copers is daarover duidelijk: De financiering van het federale niveau mag niet worden onderuit gehaald”. Dat zegt ze in een interview met Trends.

Nu nu de Vlaamse werkgevers pleiten voor een verregaande regionalisering van sociaaleconomische bevoegdheden zoals het arbeidsmarktbeleid, en voor meer fiscale autonomie, is voor het ABVV de solidariteit tussen Walen en Vlamingen cruciaal. “Ik denk dat Vlaanderen al heel wat fiscale autonomie heeft”, zegt Caroline Copers. “Onlangs heeft de SERV een studie uitgebracht waaruit blijkt dat Vlaanderen de voorbije twintig jaar de vruchten heeft geplukt van de uitgebreide fiscale autonomie en zelfs zijn autonome bevoegdheden niet volledig benut. Een regionalisering van de vennootschapsbelasting zal echter een ongezonde fiscale concurrentie tussen de regio’s doen ontstaan. Kortingen in het ene gewest zullen het andere gewest onder druk zetten om de vennootschapsbelasting te verlagen. Dat is wat de werkgevers uiteindelijk nastreven.”

TRENDS. Het Vlaamse ABVV pleit voor een evenwichtig debat over de staatshervorming. Wat bedoelt u daarmee?

CAROLINE COPERS. “De financieringswet regelt de verdeling van middelen en de solidariteit tussen regio’s. Vooraleer je in slogantaal begint pleiten voor meer fiscale autonomie, moet je die financieringswet eens bekijken en nagaan op welk overheidsniveau welke fiscale middelen nodig zijn. Meer dan 90 procent van de vergrijzingskosten valt ten laste van de federale overheid. Dat is niet houdbaar. Iedereen weet dat die mechanismen moeten worden bijgestuurd. Maar je mag de financiering van het federale niveau en de daaraan gekoppelde overheidstaken niet onderuit halen.

Bij het Waalse FGTB-metaal gaan nochtans stemmen op om zowat alles te splitsen, behalve de sociale zekerheid.

COPERS. “Dat standpunt van de Luikse metaalvakbond is niet nieuw. André Renard (de regionalistische Waalse vakbondsleider die aan de basis lag van de stakingen tegen de Eenheidswet in 1960-61, nvdr) is in 1962 overleden en de Waalse Metaalcentrale draagt zijn erfenis nu al decennia mee. Ik was wel verrast dat dit standpunt net nu naar buiten kwam. Het was kort na een federaal congres waar we een duidelijke lijn hadden getrokken. Er kan voor het ABVV niet worden geraakt aan de federale sociale zekerheid. De Waalse vleugel van de metaalbond zegt dat overigens ook. Maar er mag volgens mij evenmin worden geraakt aan het arbeidsrecht en het collectieve loonoverleg.”

Hoe kijkt u vanop Vlaams niveau naar het pleidooi van het VBO voor loonmatiging en het afbouwen van tijdskrediet voor 50-plussers? Nemen ze al hun positie in voor het komende interprofessioneel overleg of is er meer aan de hand?

COPERS. “Het is niet abnormaal dat sociale partners standpunten innemen in de aanloop naar de interprofessionele onderhandelingen. Bovendien er is ook een regeringsvorming aan de gang. Je had een N-VA-informateur met een Voka-agenda en die agenda kleeft voor een groot deel vast aan de standpunten van de werkgevers. Ze lanceren signalen richting informateur en formateur. Maar als het over de loonkosten gaat, is het toch de traditie om het rapport van Centrale Raad voor het Bedrijfsleven af te wachten. Dat komt er pas in het najaar. Bovendien ontkennen we niet dat er een probleem is met de hoge loonkosten in ons land. Alleen moet je alle fiscale subsidies aan bedrijven in rekening brengen, en dan krijg je een veel genuanceerder beeld.”

A.M.

Partner Content