Welk huurregime geldt er voor pop-upwinkels?

© BELGA
Roel Van Espen medewerker Trends

Pop-upwinkels werden in het verleden vaak gehinderd door het gebrek aan een aangepaste huurwetgeving. Sinds 1 september kunnen ze aanspraak maken op een flexibel regime.

De bestaande huurwetgeving bood in het verleden geen passend antwoord op het specifieke en tijdelijke karakter van een pop-up. Huurovereenkomsten van minder dan één jaar vallen immers niet onder de handelshuurwet. Die wet legt in principe huurcontracten voor een duur van negen jaar op.

Sinds 1 september geldt echter een nieuw decreet dat een aangepast huurregime creëert voor de kortlopende verhuur van pop-ups in Vlaanderen. De overeenkomst dient uitdrukkelijk aangegaan te worden voor een termijn van ten hoogste één jaar. Het contract mag in onderling overleg verlengd worden, maar de totale duur mag nooit meer dan een jaar bedragen.

‘Het nieuwe huurregime voorziet in soepele opzegmogelijkheden voor de huurder’, zegt Piet De Keersmaecker van Corbus Advocaten. ‘Die kan de huurovereenkomst op elk moment beëindigen voor zover hij een maand van tevoren aangetekend opzegt. Beide partijen kunnen ook bij onderling schriftelijk akkoord de huur vroegtijdig stopzetten. Overdracht van de huur en onderverhuur zijn verboden.’

Contact met het publiek

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor dit flexibele regime is dat het betrokken pand in hoofdzaak gebruikt wordt voor kleinhandelsactiviteiten of voor activiteiten van een ambachtsman. Een rechtstreeks contact tussen de huurder en het publiek is eveneens vereist.

‘Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag de huurder verbouwingen uitvoeren indien de kosten een jaar huur niet overstijgen’, weet De Keersmaecker. ‘De verhuurder moet dan wel voorafgaand schriftelijk op de hoogte gesteld worden, en de werken moeten dienstig zijn voor de onderneming. Bovendien mogen ze de veiligheid, de staat en de esthetische waarde van het gebouw niet in het gedrang brengen.’

Ter info: het nieuwe decreet bepaalt dat de huurprijs steeds inclusief belastingen moet vermeld worden, tenzij anders overeengekomen. Ook goed om weten: het is niet van toepassing op reeds lopende huurovereenkomsten.

Partner Content