Een nieuw gedrukt blad op de markt brengen in een tijd waarin multimedia en elektronische informatie elke dag aan belang winnen, ligt niet voor de hand. Toch ligt nu voor u het eerste nummer van Trends Review, een kwartaaltijdschrift dat bruggen probeert te slaan, tussen theorie en praktijk, tussen economen en niet-economen.
...

Een nieuw gedrukt blad op de markt brengen in een tijd waarin multimedia en elektronische informatie elke dag aan belang winnen, ligt niet voor de hand. Toch ligt nu voor u het eerste nummer van Trends Review, een kwartaaltijdschrift dat bruggen probeert te slaan, tussen theorie en praktijk, tussen economen en niet-economen. Economen behoren niet tot het meest geliefde ras op aarde. Het heeft er zelfs alle schijn van dat hun populariteit eerder verder afneemt dan wel toeneemt. Deze spijtige gang van zaken heeft verschillende oorzaken, waarvan de kloof tussen de academische wereld en het dagdagelijkse gebeuren één van de belangrijkste is. Zoals vaak wordt gezegd: de goede academicus weet steeds meer over steeds minder.Net zoals in de ondernemingswereld neemt ook in het academische milieu de concurrentie verder toe. De tendens tot specialisering wordt er alleen maar door versterkt. Het imperatief publish or perish kan door de Europese economen niet langer beschouwd worden als het droeve lot dat enkel het professionele leven van hun Amerikaanse collega's "verpest". Tegelijk blijft economie onontkoombaar tot de humane wetenschappen behoren. De verwachting is dus gerechtvaardigd dat zij enige praktische relevantie bevat. Vermits in België de financiering van universiteiten uit gemeenschapsgelden gebeurt, is dit punt bij ons allicht nog dwingender dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Academici mogen verwachten dat de maatschappelijke opbrengst van de schaarse gemeenschapsmiddelen die zij verbruiken, steeds meer beklemtoond zal worden.Parallel met de toename van de specialisering werd ook de graad van techniciteit van de economische analyses groter. Voor een (grote) meerderheid van de praktische gebruikers van economische inzichten, werden de vakpublicaties van de academische economen alsmaar ontoegankelijker.Defaitisme is echter niet op zijn plaats. De geciteerde eerder negatieve ontwikkelingen inzake de "vooruitgang" van het economisch onderzoek, dienen niet tot een echte breuk te leiden. Om solide bruggen tussen de verschillende werelden te kunnen slaan, zullen echter alle betrokkenen constructie-inspanningen moeten leveren. Het is in deze context dat Trends Review een constructieve bijdrage hoopt te kunnen leveren. Het blad stelt zich twee belangrijke doelstellingen. Ten eerste, Trends Review wil actief meewerken aan het terug toegankelijker maken van het economisch onderzoek dat - laten we dat nog eens extra beklemtonen - nog steeds bijzonder veel boeiende informatie en inzichten verschaft. Die onderzoeksresultaten moeten terug binnen het handbereik komen van de niet-academische econoom en zelfs van alle geïnteresseerden die een oprechte, zij het redelijke inspanning willen doen. Theorieën hebben pas zin als ze begrepen worden door anderen die ze dan ook kunnen uittesten en in de praktijk toepassen. Dit proces van begrip en aanvaarding kan vaak jaren, ja zelfs decennia in beslag nemen. Het komt de hele maatschappij ten goede als dit proces sneller zou kunnen verlopen. De tweede grote doelstelling van Trends Review is het activeren van de kritische, gezonde en op feiten gebaseerde discussie. De vaste rubriek Controverse zet het aspect discussieforum extra in de verf. "The one handed economist" is immers nog steeds niet uitgevonden. Zoals alle humane wetenschappen baadt de economie constant in een zee van discussie en onenigheid. Mag dit voor velen een degradatie van de economie als wetenschap inhouden, tegelijk maakt het haar toch ook intellectueel bijzonder aantrekkelijk. In dit blad zullen economen en niet-economen vlot kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen en op ontwikkelingen in de economische theorie. De bedoeling is wel de discussie iets grondiger te laten verlopen dan in de "vluchtigere" dag- of weekmedia. Zeker een economisch tijdschrift dient een rendabele voedingsbodem te hebben. De ervaring leert overvloedig dat academische tijdschriften in deze contreien het niet makkelijk hebben om te overleven. Bovendien blijft hun verspreiding, ondanks vele lovenswaardige inspanningen, meestal relatief beperkt. Als bijlage van Trends en Trends-Tendances zal de distributie alvast voldoende ruim gebeuren. En om de financiering veilig te stellen, kwam een stevig sponsoringcontract tot stand met Mobistar, dat daarmee de exclusiviteit verwierf wat advertentieruimte in Trends Review betreft. Maar voor de redactionele inhoud van het blad ligt de volledige verantwoordelijkheid én beslissingsautonomie bij de hoofdredactie. Jef Vuchelen & Johan Van Overtveldt