Naar aanleiding van uw artikel over het Watco-Fabricom-milieupark in Gent (Trends, 12 sept. 96), wil ik het volgende opmerken :
...

Naar aanleiding van uw artikel over het Watco-Fabricom-milieupark in Gent (Trends, 12 sept. 96), wil ik het volgende opmerken :In de jaren '93-'94 sloten VLD en SP in Gent een akkoord over de privatisering (eis van de VLD) van afvalophoping en verwerking onder controle van de overheid (voorwaarde van SP), met goedkeuring van de Vlaamse Milieuminister Norbert De Batselier (SP). Het resultaat daarvan was de gemengde intercommunale Ivago met directe controle der gemeenten (eis SP) en deelname in kapitaal (50 %) en management door de privé-partner (voorwaarde VLD) in casu Ecov (Watco, Vlar en Seghers Engineering).Vandaag na amper 3 jaar wordt dit akkoord door dezelfde Gentse coalitie (VLD en SP) en door één der Ivago's privé-managers Watco-Fabricom met de voeten getreden en verbroken door een "milieupark" te promoten, dat 100 % in handen zou zijn van de Brussels-Franse groep (Fabricom-Watco-etc...).Hoe kan een doorsnee bedrijf nog vertrouwen hebben in een overheid, in dit geval "de stad", die geen rekening houdt met een vooraf duidelijk bediscuteerd en ondertekend contract (de stichting van Ivago) en dit zomaar verbreekt ? Pacta sunt servenda. Hoe kunnen de andere privé-partners, die de plicht hebben de belangen en het rendement van Ivago naar best vermogen te dienen, nog vertrouwen hebben in de groep Watco, die hun overeenkomst in de zaak-Ivago moedwillig negeren ?De VLD beroept zich op verdere privatisering maar vergeet daarbij dat ze juist voor die activiteit reeds een privatisatiecontract had afgesloten, met de privé (Vlar-Watco-Seghers) bij de stichting Ivago. Pacta sunt servenda. Door het Vlaamse Ivago te vervangen door het Brussels-Franse Watco-Fabricom stelt de VLD zich hier zeer on-Vlaams op en handelt tevens tegen haar eigen overtuiging en leer (de VLD is toch "tegen monopoliserende situaties"). In het haar zo geliefde Gent helpt ze daardoor een feitelijk energie-afvalmonopolie in het zadel.De SP beroept zich op arbeidsplaatsen en inkomsten voor de stad, maar zou maar al te goed moeten beseffen dat, in de mate het Fabricom-Watco-milieupark arbeidsplaatsen zou scheppen, deze in dezelfde mate of meer verloren gaan in het eigen Ivago (Ivago stelt vandaag een 250 mensen tewerk en was ook opgericht om het werk uit te voeren dat nu het Fabricom-Watco-milieupark pretendeert te willen doen). Timeo Danaos et dona ferentes. Zeker een socialist zou moeten weten dat de arbeidsplaatsen toch veiliger zijn in Ivago dan in de Brusselse Fabricom-Watco-groep, een groep met hoofdzakelijk financiële bekommernissen, met belangen overal in Vlaanderen en de mogelijkheid elders werk te laten uitvoeren. De SP vergeet dat ze het gemengd bedrijf Ivago en zijn toekomstige arbeidsplaatsen en inkomsten alzo geleidelijk vervangt door een feitelijke privé-monopolie.In dat alles is het zeer grappig, zoniet tragisch-komisch, dat men hierbij ook de schepen van Milieu, een man van de Volksunie, nodig heeft.Waarde redactie (en ik richt me hier ook naar de Heren van Gent), waarschijnlijk weet u inmiddels dat tijdens deze zomer ook aan het Nederlandse Tilburg een dergelijk milieupark werd voorgesteld. Na een aanvankelijke interesse (gewekt o.a. door de plannen en maquette van Gent) heeft de Nederlandse overheid (alhoewel Tilburg in tegenstelling tot Gent geen verbintenissen à la Ivago had) besloten het Gentse "voorbeeld" niet te volgen omdat men wijselijk van oordeel was dat 1 dergelijke activiteit beter in Nederlandse handen bleef ; 2 de overheid daar dichter bij betrokken wenste te blijven.De stemming omtrent het Gentse milieupark is gepland voor 24 oktober 1996.Zo de huidige coalitie dit zou goedkeuren, breekt ze haar gegeven woord in verband met de destijds zo geroemde eerste gemengde intercommunale Ivago.De VLD zou zich tevens zeer on-Vlaams opstellen en daardoor bewijzen dat er sinds hun "conservatief liberale" periode op Vlaams vlak nog niet veel veranderd is en dat ze nog steeds de loopjongens blijven van het Brussels (monopolistisch geïnspireerd) kapitalisme.De socialisten zouden daardoor bewijzen dat ze meer in een monopoliserende privé-groep geloven dan in zelf kunnen nastreven van het Gentse gemeenschapsbelang. La réalité dépasserait la fiction. Hendrik Seghers, Willebroek. Ludo De Clercq, Brussel. Paul H.W. Leën, As.