Om de afwezigheid van een zieke werknemer op te vangen, heb ik een medewerker aangeworven via een vervangingsovereenkomst. Nu blijkt dat de tijdelijke medewerker niet geschikt is voor de functie. Mag ik de overeenkomst met hem beëindigen voordat de vervangen werknemer terugkeert?

Dat hangt grotendeels af van de inhoud van de vervangingsovereenkomst. Als de overeenkomst geen duurtijd voorziet, wat vaak het geval is wanneer de duur van de afwezigheid onvoorspelbaar is, moet de werkgever normaal gezien de regels respecteren die van toepassing zijn op arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. Hij moet dus een opzeggingstermijn (minimaal drie maanden als er geen proefperiode is voorzien) in acht nemen of een verbrekingsv...

Dat hangt grotendeels af van de inhoud van de vervangingsovereenkomst. Als de overeenkomst geen duurtijd voorziet, wat vaak het geval is wanneer de duur van de afwezigheid onvoorspelbaar is, moet de werkgever normaal gezien de regels respecteren die van toepassing zijn op arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. Hij moet dus een opzeggingstermijn (minimaal drie maanden als er geen proefperiode is voorzien) in acht nemen of een verbrekingsvergoeding betalen. Als de vervangingsovereenkomst wel in een bepaalde duurtijd voorziet, moet de werkgever zijn engagement nakomen tot de einddatum. Anders moet hij aan de werknemer alle voorziene lonen tot de einddatum uitbetalen (dit bedrag mag niet groter zijn dan tweemaal het bedrag van de vergoeding waarop de werknemer recht zou hebben in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd). De partijen mogen binnen bepaalde grenzen afwijken van de normale regels voor de verbreking van een ar-beidsovereenkomst. In het geval van een contract voor onbepaalde tijd kunnen de partijen overeenkomen dat er een verkorte of zelfs geen opzeggingstermijn van toepassing zal zijn. De overeenkomst mag ook afwijken voor wat betreft de begindatum van de opzeggingstermijn. Algemeen wordt echter aangenomen dat deze afwijkingen op de normale opzeggingsregels alleen zijn toegestaan als de vervangingsovereenkomst wordt stopgezet omdat de vervanging ten einde is of de redenen voor de vervanging wegvallen. Wanneer er bijvoorbeeld een einde komt aan de ar- beidsovereenkomst van de vervangen werknemer, heeft de vervangingsovereenkomst geen voorwerp meer. Wanneer daarentegen de vervangende werknemer ontslagen wordt wegens slechte resultaten, moet de werkgever de normale regels voor de verbreking van overeenkomsten van bepaalde tijd in acht nemen. In de vervangingsovereenkomst moet u er dus op letten dat u een specifieke duurtijd vermeldt (indien mogelijk), een proeftijd, eventueel een verkorte opzeggingstermijn (in het geval van een overeenkomst van onbepaalde tijd), en eventueel dat de overeenkomst onmiddellijk stopt in het geval de medewerker niet geschikt is om het werk uit te voeren.Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.