‘Laatstejaarsstudenten zijn te weinig voorbereid op het sollicitatieproces’

. © GraduFair
Bart Vereecke redacteur MoneyTalk en Trends

Donderdagavond werd op de campus van de Vrije Universiteit Brussel het project GraduTraject voorgesteld. Dat initiatief van alumni en studenten moet laatstejaarsstudenten beter voorbereiden op hun instroom in de arbeidsmarkt.

Iets meer dan een jaar geleden brachten Youssef Louarroudi en Youssef Achoukhi hun studie burgerlijk ingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) tot een goed einde. Hoewel ze mooie diploma’s konden voorleggen, verliep hun zoektocht naar een baan die aansloot bij hun studie en interesses niet van een leien dakje. De moeilijkheden die ze gedurende die periode ondervonden, vormden indirect de aanleiding voor GraduTraject, het project dat donderdag aan de VUB werd voorgesteld.

Onvoorbereid

“Bij het uitwisselen van onze ervaringen kwamen we onder meer tot de vaststelling dat we te weinig voorbereid waren op het sollicitatieproces. Geleidelijk aan merkten we dat dit gevoel bij een grote groep laatstejaarsstudenten leefde”, aldus Louarroudi. Daarom richtten de twee, samen met TEW-student Yassin Sanhaji, GraduFair op.

“Een eerste belangrijke doelstelling van GraduFair betreft de studenten zelf”, legt Sanhaji uit. “We willen hen vertrouwd maken met wat er van hen wordt verwacht, zowel tijdens het solliciteren als in hun werkomgeving.”

‘Met GraduTraject willen we laatstejaarsstudenten vertrouwd maken met het sollicitatieproces.’

GraduTraject is het nieuwste project waarmee GraduFair aan die doelstelling vorm wil geven. Concreet gaat het om een soort opleiding, opgebouwd uit verschillende modules, die laatstejaarsstudenten in de loop van het academiejaar kunnen volgen.

Daarbij is er onder meer aandacht voor het opstellen van een cv en een motivatiebrief, en voor personal branding via sociale media. Daarnaast komen ook het sollicitatiegesprek en de algemene jobetiquette aan bod, en meer gespecialiseerde workshops voor specifieke afstudeerrichtingen.

Leefwereld

Caroline Pauwels, de rector van de VUB, is alvast opgetogen, zowel met de ondernemingszin van de jongeren als met de opzet van hun project. “Het is bemoedigend vast te stellen dat onze studenten en alumni, vanuit hun eigen ervaring, zelf initiatief nemen en actief op zoek gaan naar oplossingen voor bredere problemen.”

“Bovendien ben ik het eens met de vaststelling dat veel afgestudeerde jongeren te weinig voorbereid zijn op het werkleven. Een universiteit heeft natuurlijk als kerntaak kennis over te brengen, maar er zou daarnaast ook meer plaats moeten zijn voor de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale vaardigheden die van pas komen als jongeren in een werkomgeving terechtkomen.”

‘Als studenten en alumni zitten we kort op de leefwereld van sollicitanten en hebben we vaak onlangs aan den lijve ondervonden welke de valkuilen zijn bij het zoeken naar werk.’

Volgens Pauwels legt de samenstelling van GraduFair, dat zowel uit alumni als studenten bestaat, nog een ander werkpunt bloot. “De bestaande initiatieven om studenten in contact te brengen met de arbeidsmarkt, hebben nog veel te weinig aandacht voor de rol die alumni kunnen spelen om studenten te begeleiden bij de start en in de loop van hun carrière. Dat geldt voor de meeste onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Met een project als GraduFair wil ik een stap in de goede richting zetten en de ervaringen van pas afgestudeerden meer gebruiken om studenten voor te bereiden op het beroepsleven.”

“Een van de grootste troeven van GraduFair is inderdaad dat wij als student en alumni heel erg kort op de leefwereld zitten van mensen die moeten solliciteren. Bovendien hebben we vaak onlangs aan den lijve ondervonden welke de valkuilen zijn bij het zoeken naar werk”, bevestigt Louarroudi. “Op die manier kunnen we een mooie aanvulling vormen voor de bestaande organisaties die zich inzetten om de overgang van het studentenleven naar de arbeidsmarkt te versoepelen.”

Contact

Naast de workshops en de seminars die het sollicitatieproces moeten vergemakkelijken, wil GraduFair, dat eerder ook al een jobbeurs organiseerde, een platform aanbieden dat studenten en werknemers met elkaar in contact brengt. In die optiek worden ook stages en mentorschappen mogelijk gemaakt, om de aangeleerde skills ook in praktijk te brengen.

‘Het netwerk van pas afgestudeerde jongeren is te weinig verweven met dat van de bedrijfswereld.’

Pauwels is overtuigd van de noodzaak van zulke ontmoetingspunten. “Ik krijg, zowel van studenten als ondernemingen, geregeld het signaal dat ze elkaar te moeilijk vinden. Het netwerk van pas afgestudeerde jongeren is te weinig verweven met dat van de bedrijfswereld. Ik geloof dat het project van GraduFair het contact tussen beide partijen kan verbeteren en ik wil vanuit de VUB dan ook de nodige ondersteuning bieden. Concreet zal die in de eerste plaats neerkomen op het ter beschikking stellen van onze infrastructuur en ons netwerk.”

Diversiteit

Met GraduTraject zet GraduFair dus in op het creëren van de juiste verwachtingen en de voorbereiding van jongeren op hun intrede in de arbeidsmarkt. Toch ligt de oorzaak van de vaak moeizame zoektocht naar een baan volgens de initiatiefnemers niet enkel bij de sollicitanten zelf. “We richten ons inderdaad niet enkel op studenten, maar ook op ondernemingen en werkgevers in het algemeen”, zo verduidelijkt Sanhaji.

“Bij het aanwerven van nieuwe mensen wordt nog te veel gekozen voor de blanke, mannelijke kandidaat met de meest voor de hand liggende achtergrond. Bedrijven mogen geen schrik hebben van diversiteit op de werkvloer, integendeel. Wij geloven dat een divers personeelsbestand tot meer inzichten en een veelzijdige aanpak leidt, en een enorme verrijking kan inhouden, zeker voor bedrijven die internationaal actief zijn.”

‘Zeker voor bedrijven die internationaal actief zijn, kan een divers personeelsbestand een enorme verrijking inhouden.’

Sanhaji benadrukt dat GraduFair pleit voor diversiteit in de brede zin van het woord. “We willen dat bedrijven enkel kijken naar de competenties van sollicitanten en zich niet laten afschrikken door een bepaald geslacht, een handicap, of een culturele of etnische achtergrond. In plaats van werkgevers van allerlei soorten discriminatie te beschuldigen, kiezen we voor een positieve aanpak, waarbij we ondernemingen in contact willen brengen met de leefwereld van de diverse studentenpopulatie.”

“We willen het belang dat we aan diversiteit hechten ook zelf uitstralen in onze dagelijkse werking”, vervolgt Louarroudi. “Zo is GraduFair op zich een heel heterogene groep studenten en willen we er ook over waken dat de mensen die voor GraduTraject workshops en opleidingen komen geven, de diversiteit van de samenleving weerspiegelen.”

Ook wat betreft dit laatste aandachtspunt spreekt rector Pauwels haar steun uit voor GraduFair. “Op vlak van de algemene diversiteit geven we met onze universiteit het goede voorbeeld, althans wat de studenten betreft. In ons personeelsbestand is er daarentegen nog wel werk”, aldus Pauwels, die onlangs nog pleitte voor quota voor vrouwelijke professoren.

Partner Content