VENNOOTSCHAPS- BELASTING

Hoger, lager

De inkomsten uit de vennootschapsbelasting nemen drastisch toe 90 miljard frank over drie jaar tijd (zie ook Trends van 9 mei ’96) zonder dat de omzetten van de bedrijven verhogen. Daarom stelt Johan Vandendriessche, gedelegeerd bestuurder van KPMG Peat Marwick, voor een gedeelte van deze opbrengsten te gebruiken om het tarief te verlagen.

Vandendriessche : “Dat zou de bonafide belastingbetaler een welkome steun in de rug geven, zeker in deze laagconjunctuur. Immers, uit de cijfers van administrateur-generaal Edgard Van Vreckem blijkt dat de belastbare basis alleen is toegenomen door de verscherpte controles van de fiscus, terwijl de echte fiscale fraude het zogenaamde zwarte circuit onaangeroerd blijft. Het overheidsbeleid richt zich vooral op ondernemingen die cijfers rapporteren. Collega’s die activiteiten in hun aangiftes verzwijgen, blijven buiten schot.”

Voorts dringt het lid van de VEV-werkgroep Fiscaliteit aan op een maximale duur om de bezwaarschriften te behandelen. Vandendriessche : “Nu kan dat jarenlang aanslepen. Gelukkig voorziet het wetsontwerp over de uniforme fiscale procedure een oplossing terzake. Bovendien zullen de nieuwe geschillenrechters in de toekomst onafhankelijker kunnen optreden. Aangezien de fiscus vandaag nog altijd geen hoger beroep kan aantekenen tegen de beslissingen van de gewestelijk directeur, die de bezwaren onderzoekt, lopen zij regelmatig hun verantwoordelijkheid uit de weg door automatisch de administratie gelijk te geven om toch maar niet het risico te lopen de rechten van de schatkist te schaden. De nieuwe wet, die nog door het parlement goedgekeurd moet worden, maakt aan deze dubbelzinnige houding een einde.”

Volgens advocaat Reinhold Tournicourt (zie ook Trends van 2 november ’95) worden deze fiscale geschillencommissies echter schijnrechtbanken, bemand door ambtenaren van Financiën : “De zogenaamde onafhankelijkheid, die de wetgever zonodig in de tekst uitdrukkelijk moet bevestigen, is een schijnvertoning. De echte onafhankelijkheid van de rechterlijke macht vloeit voort uit de grondwet. De macht van de rechter komt rechtstreeks van de natie. De onderliggende bedoeling van dergelijke schijnvertoning is voor ingewijden reeds lang duidelijk. De ontheffingen van de taxaties die gevestigd zijn door de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zijn voor de betrokken ambtenaren reeds lang een doorn in het oog. Zij wensen in de toekomst het recht om zich niet te moeten neerleggen bij de beslissingen van de gewestelijke directeur. Zij willen zich als partij kunnen opstellen tegenover deze belastingrechter om daarna over de mogelijkheid te beschikken hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing tot ontheffing. De procedure wordt dus niet beëindigd door een beslissing van ontheffing door de fiscale geschillencommissie.” (citaat uit Fiskoloog van 1 mei ’96)

JOHAN VANDENDRIESSCHE (KPMG PEAT MARWICK) Echte fiscale fraude blijft onaangeroerd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content