Mijn werkgever stortte geen bijdragen in de beloofde groepsverzekering

Ik kreeg van mijn werkgever een arbeidsovereenkomst voor bedienden. Volgens dat contract zou mijn werkgever intekenen op een groepsverzekering die ook op mij van toepassing zou zijn. Nu, vijf jaar later, zet mijn werkgever mij aan de deur en stel ik vast dat hij nooit een groepsverzekering heeft genomen. Wat zijn mijn rechten?

Het Burgerlijk Wetboek zegt: “Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet”. Het wetboek zegt ook dat zulke contracten enkel met wederzijdse toestemming kunnen worden herroepen en dat ze te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht. Een gevolg van deze beginselen is dat een werkgever zich niet zomaar kan onttrekken aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in een arbeidscontract, en de voorwaarden niet eenzijdig kan herroepen.

Als een werkgever een van zijn verbintenissen niet nakomt, kan de werknemer een vordering indienen bij de arbeidsrechtbank en een schadevergoeding eisen. Hoeveel schadevergoeding hij kan eisen, is echter een delicate vraag. Naar mijn mening moeten we op dit punt een onderscheid maken tussen twee hypotheses.

Eerste hypothese: op basis van de verbintenis die de werkgever is aangegaan, kan men het bedrag van de werkgeversbijdrage aan de groepsverzekering bepalen. In dat geval kan de werknemer een schadevergoeding eisen die gelijk is aan het totaal van alle bijdragen die de werkgever had moeten betalen in de periode dat de werknemer in dienst was. Als men op een of andere manier kan uitmaken of het groepsverzekeringsplan waarop de werkgever had moeten intekenen, er eentje was met vaste bijdragen, kan de werknemer tevens eisen dat er op het vastgelegde bedrag een rentevoet van 3,25 procent wordt toegepast (= het wettelijk gewaarborgde minimumrendement dat geldt voor werkgeversbijdragen aan een groepsverzekering met vaste bijdragen).

Tweede hypothese: het arbeidscontract zegt alleen dat de werkgever zich ertoe verbindt in te tekenen op een groepsverzekering. In dat geval is het veel moeilijker om de schade te ramen. Die stemt namelijk overeen met het verlies van een kans om een groepsverzekering te genieten. Tenzij de werknemer kan aantonen hoeveel zijn schade precies bedraagt, zal de arbeidsrechtbank hem wellicht enkel een symbolische en dus beperkte schadevergoeding toekennen.

Hebt u een vraag voor onze experts?

Stuur een e-mail naar expert@trends.be.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content