Investeren in veiligheid: de fiscus betaalt mee

Zelfstandigen en vennootschappen die investeren in de beveiliging van hun zaak, maken kans op een interessant fiscaal voordeel. Wat moeten ze daarvoor doen?

De fiscale stimulans voor investeringen in veiligheid is niet nieuw. Al sinds 2003 worden investeringen in beveiliging van beroepslokalen aangemoedigd met een verhoogdeinvesteringsaftrek. Begin 2005 veranderden die regels. Waar bent u sindsdien aan toe wanneer u investeert in de beveiliging van uw zaak?

Wat is een verhoogde investeringsaftrek?

Wanneer u een investering doet voor uw zaak, weet u dat u die uitgave in principe fiscaal kunt afschrijven. Dat betekent dat u de uitgave niet in één keer aftrekt als een beroepskost, maar over verschillende jaren spreidt (in functie van de vermoedelijke gebruiksduur van de investering). Bovenop die afschrijving kunt u in bepaalde gevallen nog een extra fiscale aftrek genieten, de investeringsaftrek.

Die investeringsaftrek speelt mee als u nieuwe investeringen doet die u op ten minste drie jaar afschrijft en die u uitsluitend voor uw beroep gebruikt. Vallen dus onder andere uit de boot: tweedehands investeringen en investeringen die u ook gedeeltelijk privé gebruikt.

De investeringsaftrek bedraagt in principe 3 % van het bedrag van de investering als u in een vennootschap zit en 3,5 % als u een eenmanszaak hebt. Voor investeringen in veiligheid heeft de fiscus nog een extraatje in petto: dan krijgt u sinds 1 januari 2005 een investeringsaftrek van 20,5 %. Vandaar de benaming verhoogde investerings- aftrek.

Wat betekent dit concreet? Stel, u plaatst veiligheidsverlichting voor uw zaak. Kostprijs: 25.000 euro. U kunt die uitgave afschrijven over een periode van tien jaar. U brengt dus elk jaar 2500 euro in mindering als een werkelijke beroepskost. Omdat het gaat om een investering in veiligheid, hebt u ook recht op een bijkomende fiscale aftrek (voor het jaar van de investering) van 5125 euro (20,5 % van 25.000 euro).

Wie maakt kans op de verhoogde investeringsaftrek?

Zowel natuurlijke personen als vennootschappen komen in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek.

q Voor natuurlijke personen gaat het om:

Zelfstandigen die exploitatiewinsten realiseren (handelaars, nijveraars en landbouwers).

Zelfstandigen die baten realiseren (vrije beroepen, zoals dokters en advocaten).

Het heeft geen belang of u de zelfstandige activiteit in hoofdberoep of in bijberoep uitoefent.

q Voor vennootschappen gaat het alleen om binnenlandse KMO-vennootschappen. In dit geval betekent dat:

Een vennootschap waarvan de aandelen voor meer dan de helft toebehoren aan één of meer natuurlijke personen die de meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen (de vennootschap mag ook geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort).

Een vennootschap die voor het laatste afgesloten boekjaar ten hoogste een van de volgende criteria overschrijdt:

50 personeelsleden

een jaaromzet van 6.250.000 euro (exclusief BTW)

een balanstotaal van 3.125.000 euro.

De vennootschap mag in geen geval meer dan 100 personeelsleden hebben.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De wet beschrijft de investeringen zeer algemeen. Het moet gaan om “materiële vaste activa die dienen voor een betere beveiliging van de beroepslokalen.” Een omzendbrief van 1 april 2004 preciseert welke mogelijke maatregelen in aanmerking komen voor de verhoogde investeringsaftrek.

Cruciaal is de term beroepslokalen. Het gaat om de ruimtes waar u normaal uw beroepsactiviteit uitoefent, zoals fabrieken, werkhuizen, magazijnen, bergplaatsen, garages, opslagplaatsen, maar ook kabinetten van geneesheren en tandartsen, wachtzalen, kantoren van architecten,… Kortom, elke plaats waar u uw beroepsactiviteit uitoefent, hetzij in hoofd-, hetzij in bijberoep.

En wat met lokalen die gemengd worden gebruikt? Stel dat u een alarminstallatie laat plaatsen die zowel uw privé- als uw beroepsruimte beveiligt. Komt die investering in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek? Neen, de investeringsaftrek geldt alleen voor investeringen die u uitsluitend voor uw zaak of praktijk gebruikt.

Een speciaal geval is de situatie waarin uw zaak of praktijk zich op het gelijkvloers bevindt en uw woning op de verdieping(en). Indien u uw zaak of praktijk laat beveiligen, dan zijn uw privé-vertrekken daarmee ook onrechtstreeks beveiligd. Kunt u dan de verhoogde investeringsaftrek genieten? Het antwoord gaf de minister van Financiën zelf na een parlementaire vraag: in dat geval komt de beveiligingsinstallatie wel in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek. Voorwaarde is wel dat de beveiliging van de beroepslokalen “slechts onrechtstreeks de veiligheid van de bovengelegen privé-ruimten ten goede komt”.

Welke procedure moet u volgen?

U krijgt de investeringsaftrek niet zomaar. U moet een procedure volgen die sinds 1 april 2004 grotendeels via de website van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid (www.vps.fgov.be) verloopt.

Eerst laat u zich registreren op de website (rubriek Preventie, vervolgens E-loket). Om u te laten registreren, hebt u een ondernemingsnummer nodig. Hebt u dat nummer nog niet gekregen, dan kunt u zich wenden tot een ondernemingsloket (naar keuze). Informeer hierover bij uw sociale kas. Hebt u een vennootschap, dan is uw ondernemingsnummer gelijk aan het nationale nummer van uw vennootschap (u vindt dat onder meer terug op de belastingaangifte), voorafgegaan door een nul. Het ondernemingsnummer moet altijd uit tien cijfers bestaan, beginnend met een 0 en zonder punten of spaties. Het nummer is belangrijk, omdat het geldt als log-in.

Na registratie wordt u verzocht om “in te stappen in een veiligheidscharter.” Dat charter verkrijgt u door het invullen van een vragenlijst. Op basis van dat ingevulde lijstje, wordt de risicocategorie van de onderneming bepaald. De vragen hebben onder meer betrekking op:

de aard van de onderneming

de aard van de goederen

de criminele geschiedenis van de omgeving van de handelszaak

de verzekerde waarde van de inboedel

Via het charter krijgt u een advies op maat, bestaande uit maatregelen, die genomen moeten worden in een te eerbiedigen volgorde. Die volgorde is belangrijk. In dit kader wijst Gert Lux, attaché bij de Dienst Diefstal & Fenomenen van het Vast Secretariaat voor Preventiebeleid, op de beveiligingsfilosofie die de overheid hanteert bij de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in veiligheid: “Zelfstandigen moeten in eerste instantie inspanningen doen om daders buiten te houden. Een voorbeeld: met de plaatsing van een alarmsysteem voorkomt u geen inbraak. Een alarmsysteem of een camerabewaking geeft in het beste geval een registratie van de feiten. Bovendien hangt veel af van de kwaliteit van de beelden. Men moet daarom proberen de inbraak zoveel mogelijk te bemoeilijken door bijvoorbeeld het plaatsen van inbraakwerende deuren. Vandaar ook het belang van de volgorde van de te nemen maatregelen.”

Het veiligheidscharter vermeldt ook welke technopreventieve adviseur het dossier begeleidt. Bij die ambtenaar kunt u ook een bijkomend advies bij het veiligheidscharter krijgen. Als een bijkomend advies wordt gegeven, bent u verplicht de extra aanbevelingen na te leven.

Wilt u de verhoogde fiscale aftrek genieten, dan wordt u geacht het advies (gekregen via het veiligheidscharter) te volgen en dus de nodige werken uit te voeren of te laten uitvoeren. Zodra de werken zijn uitgevoerd, moeten ze nog worden goedgekeurd door de technopreventieve adviseur belast met uw dossier. Daartoe vult u elk jaar op het daarvoor bestemde formulier de gegevens in over de investeringen die u in de loop van het jaar hebt uitgevoerd. U stuurt het volledige dossier naar de technopreventieve adviseur belast met uw dossier en dit vóór 31 januari volgend op het jaar waarin de investeringen effectief werden gedaan.

Na onderzoek van de investeringen meldt de bevoegde adviseur de (gedeeltelijke) goed- of afkeuring, eveneens via de website. Bij een goedkeuring krijgt u een attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen. Het is dus slechts door het invullen van uw belastingaangifte dat de investeringsaftrek zal worden toegepast. Zowel in de aangifte voor de personenbelasting als in de aangifte voor de vennootschapsbelasting is er een speciale rubriek waar u het bedrag van de (verhoogde) investeringsaftrek kunt invullen.

Johan Steenackers

Investeringen in veiligheid geven u bovenop de fiscale afschrijvingen een fiscaal voordeel van 20,5 % van het bedrag van de investering.

Vallen de beurzen tegen of gaat het bedrijf failliet, dan kan het gebeuren dat de optie niet wordt uitgeoefend en dat de belastingen voor niets zijn betaald.

De verhoogde investeringsaftrek speelt mee als u nieuwe investeringen doet die u op ten minste drie jaar afschrijft en die u uitsluitend voor uw beroep gebruikt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content