De deadline nadert

Het inkomstenjaar 2012 loopt bijna ten einde. Tot 31 december kunnen werknemers, zelfstandigen, bedrijfsleiders en vennootschappen hun belastingfactuur verlichten door gebruik te maken van fiscale voordelen. Hoe gaat u het beste te werk?

JOHAN STEENACKERS

JOHAN STEENACKERS

Tot eind dit jaar beschikken werknemers, zelfstandigen, bedrijfsleiders en vennootschappen nog over de mogelijkheid om hun belastingfactuur voor het inkomstenjaar 2012 te verminderen. Inkomstenjaren lopen van 1 januari tot 31 december. Het boekjaar van vennootschappen valt daar niet noodzakelijk mee samen; het kan bijvoorbeeld beginnen op 1 april 2012 en eindigen op 31 maart 2013. We overlopen de mogelijkheden die u dit jaar nog hebt om minder belastingen te betalen.

Doe aan pensioensparen

Als u aan fiscaal pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, hebt u tijd tot 31 december 2012 om de maximaal togestane premie van 910 euro te betalen aan uw bank of verzekeraar. Door dit jaar 910 euro te storten, krijgt u een belastingvermindering van 30 procent, of 273 euro (plus de uitgespaarde gemeentebelasting). U kunt alleen aanspraak maken op die vermindering als u een belastbaar inkomen hebt en daarop belastingen betaalt. Is dat niet het geval – bijvoorbeeld omdat u een laag vervangingsinkomen krijgt, zoals een werkloosheids-, een ziekte- of een invaliditeitsuitkering – dan levert het pensioensparen u fiscaal geen voordeel op.

Betaal uw levensverzekeringspremie

Vergeet niet de premie van uw fiscale levensverzekering te betalen voor 31 december 2012. Uw fiscale voordeel bedraagt dan 30 procent van de premie (plus de uitgespaarde gemeentebelasting), met een maximum van 2200 euro per belastingplichtige. Houd er wel rekening mee dat u in principe geen aanspraak kunt maken op een belastingvermindering voor een levensverzekeringspremie als u een hypothecair krediet hebt afgesloten voor uw eigen en enige woning. In dat geval komen de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies van de waarborgende schuldsaldoverzekering van die hypothecaire lening in aanmerking voor de woonbonus. De woonbonus heeft voorrang op de belastingvermindering voor levensverzekeringspremies.

De belastingaftrek voor een woninglening is beperkt tot maximaal 2930 euro per medelener, of zelfs 3000 euro als u minstens drie kinderen ten laste hebt. Het fiscale voordeel komt overeen met het hoogste belastingtarief dat u betaalt op uw inkomen (maximaal 50 % plus de gemeentebelasting). Dat is dus interessanter dan het voordeel van 30 procent dat verbonden is aan de premie van een levensverzekering.

Als u jaarlijks voldoende intresten, kapitaalaflossingen en premies voor een schuldsaldoverzekering terugbetaalt om de woonbonus maximaal te benutten, hebt u geen fiscale ruimte over om ook een levensverzekeringspremie fiscaal in mindering te brengen.

Betaal uw schuldsaldo-verzekering in één keer

U kunt aanspraak maken op de woonbonus als u hebt geleend voor uw eigen en enige woning. Het is raadzaam dat u die aftrek optimaal benut. Als u tegen het einde van het jaar – bijvoorbeeld in november – een lening afsluit waarvan de notariële akte nog in 2012 wordt verleden, zult u in 2012 weinig of geen kapitaalaflossingen en intresten aan de bank terugbetalen. Toch hebben u en uw partner voor dit inkomstenjaar ieder recht op een maximale aftrek van 2930 euro, of 3000 euro als u minstens drie kinderen ten laste hebt.

U kunt de beschikbare fiscale ruimte dan het beste opvullen door de premies van uw schuldsaldoverzekering te betalen vóór 31 december 2012 in de vorm van een eenmalige premie of koopsom. Een bijkomend voordeel is dat u de aftrek voor uw gezinswoning de volgende jaren volledig vrijhoudt voor de kapitaalaflossingen en de intresten die u betaalt aan de bank.

Bestel dienstencheques

Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvermindering van 30 procent van het bedrag dat hij besteedt aan diensten- en PWA-cheques (plus de gemeentebelasting). Goed om te weten, is dat een dienstencheque vanaf 1 januari volgend jaar 1 euro duurder wordt (8,5 euro per uur in plaats van 7,5 euro per uur). U hebt er dus alle belang bij nog dit jaar dienstencheques te bestellen en te betalen. Bestel per echtgenoot of per samenwonende partner nooit meer cheques dan het maximumbedrag dat recht geeft op een belastingvermindering (2650 euro voor het inkomstenjaar 2012). Het bedrag dat boven dat maximum uitkomt, geeft geen recht meer op een fiscaal voordeel.

Belastingplichtigen van wie het belastbare inkomen niet hoger dan 25.270 euro is – bijvoorbeeld mensen met een vervangingsinkomen – kunnen de belastingvermindering van 30 procent omzetten in een zogenoemd belastingkrediet. Zo kunnen ook zij voordeel halen van het belastingvoordeel.

Betaal een voorschot voor een nieuwe wagen

Bent u zelfstandige of hebt u een zogenoemde kmo-vennootschap, dan kunt u – of kan uw vennootschap – in 2012 een nieuwe wagen bestellen en die fiscaal beginnen af te schrijven. Voor wagens wordt in principe een afschrijvingsduur van vijf jaar aanvaard. Als de wagen bijvoorbeeld 35.000 euro kost, kunt u dit jaar al 7000 euro (20 % van de prijs) fiscaal aftrekken. U realiseert op die manier een belastingwinst van maximaal 50 procent van de geboekte afschrijving (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).

Om de wagen al in 2012 te kunnen afschrijven, moet hij in principe nog dit jaar worden geleverd. Toch aanvaardt de fiscus dat u in 2012 met de afschrijving kunt beginnen als u voor 31 december een voorschot betaalt en de wagen pas in 2013 wordt geleverd.

Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat een vennootschap wordt be-schouwd als een kmo-vennootschap als ze een van de volgende grenzen overschrijdt: een jaargemiddelde van 50 werknemers, een jaaromzet van 7,3 miljoen euro (exclusief btw) en een balanstotaal van 3,65 miljoen euro.

Plaats dakisolatie

Belastingplichtigen die energiebesparende investeringen doen voor hun woning – zoals de installatie van zonnepanelen of de vervanging en het onderhoud van een stookketel – kunnen sinds 27 november 2011 geen aanspraak meer maken op een federale belastingvermindering. Er is één uitzondering op die regel: uitgaven voor de isolatie van daken komen wel nog in aanmerking voor een belastingvermindering van 30 procent (plus de uitgespaarde gemeentebelasting), met een maximum van 2930 euro (bedrag geldig voor het inkomstenjaar 2012). De voorwaarde is dat de isolatie wordt aangebracht in een woning die meer dan vijf jaar in gebruik is op 31 december van het jaar dat de uitgaven worden gedaan.

Maar dat betekent niet dat andere energiebesparende investeringen geen voordeel meer opleveren. Gewesten, provincies en gemeenten blijven premies en subsidies toekennen, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. Het opwekken van groene stroom wordt bevorderd door een systeem van opbrengststeun in de vorm van in groenestroomcertificaten.

Groenestroomcertificaten worden verhandeld op de markt of ingewisseld bij de netbeheerder. Elke regio heeft zijn eigen systeem. Vanaf 2013 krijgt u in Vlaanderen 93 euro per groenestroomcertificaat gedurende tien jaar. Installaties krijgen niet langer 1 certificaat per 1000 kilowattuur opgewekte elektriciteit zoals vroeger, er wordt ook rekening gehouden met de zogenoemde bandingsfactor. Daarmee worden de certificaten aangepast aan de evolutie van de investeringskosten, de brandstofprijzen en de elektriciteitsprijs.

In Wallonië krijgt u gedurende tien jaar gemiddeld zes certificaten voor iedere 1000 kilowattuur elektriciteit die u produceert, afhangend van het vermogen van de installatie. Tot en met 31 december 2017 krijgt u gegarandeerd 72 euro per certificaat. In Brussel krijgt u momenteel vier groenestroomcertificaten per 1000 kilowattuur, ongeacht de grootte van de installatie en dat voor een tijdsspanne van tien jaar.

Betaal uw sociale bijdragen op tijd

Bent u zelfstandige en hebt u een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) afgesloten, dan moet u ervoor zorgen dat u uw sociale bijdragen betaalt vóór 31 december 2012. Anders loopt u het risico dat u de premie van uw VAPZ – of een deel ervan – niet fiscaal in mindering kunt brengen. In het inkomstenjaar 2012 bedraagt de maximale aftrekbare premie 2962,88 euro voor een gewoon VAPZ (3408,94 euro voor een sociaal VAPZ). De bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar in verhouding tot het aantal kwartalen waarvoor u sociale bijdragen hebt betaald.

Een voorbeeld: u betaalt uw sociale bijdrage voor het vierde kwartaal na 31 december 2012. U betaalt daardoor in dat inkomstenjaar drie keer sociale bijdragen, terwijl u dat vier keer had moeten doen. Dat heeft tot gevolg dat u slechts drie kwart van de maximumpremie fiscaal kunt aftrekken. U doet er verstandig aan een veiligheidsmarge in te bouwen. Schrijf het bedrag dus enkele dagen vroeger over, zodat het zeker op 31 december op de rekening van uw sociaal verzekeringsfonds staat.

Betaal een premie voor een groepsverzekering

Bent u actief in een vennootschap, dan kunt u de winst van uw bedrijf voor het boekjaar 2012 verlagen door uw vennootschap een zo hoog mogelijke premie voor de groepsverzekering te laten betalen. Die premies zijn voor haar aftrekbaar als kosten. De aftrek wordt beperkt door de zogenoemde 80 procentregel. In grote lijnen houdt die in dat het opgebouwde extralegale pen-sioen – uitgedrukt in een jaarlijkse rente – verhoogd met het wettelijke pensioen van de bedrijfsleider niet hoger mag zijn dan 80 procent van zijn laatste normale brutoloon. Voor de berekening van het brutoloon tellen niet alleen de gewone beroepsinkomsten mee, maar ook de voordelen van alle aard die u als bedrijfsleider hebt. Denk bijvoorbeeld aan de sociale bijdragen die de vennootschap voor u stort of aan de voordelen van een bedrijfswagen, van verwarming of elektriciteit of van een woning die de vennootschap betaalt.

Een dienstencheque wordt vanaf 1 januari 2013 een euro duurder. U hebt er dus alle belang bij nog dit jaar cheques te bestellen en te betalen.

Een voorafbetaling in december is meestal niet de moeite.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content