Waarom je patiëntenrechten regelen in je zorgvolmacht

© Getty Images/iStockphoto

In de zorgvolmachten worden almaar vaker ook de patiëntenrechten geregeld. Wat is het nut daarvan? En wat als je al een zorgvolmacht hebt waarin dat niet is geregeld?

De jongste maanden is de zorgvolmacht aan een opmars bezig. Via eenzorgvolmacht geef je aan een vertrouwenspersoon (doorgaans je echtgenoot en daarna je kinderen) een volmacht om je vermogen te beheren voor het geval je later onbekwaam wordt door bijvoorbeeld dementie. Je maakt eenzorgvolmacht op wanneer je nog geestelijk gezond bent, in de hoop ze nooit nodig te hebben. Zowat alle zorgvolmachten worden notarieel opgemaakt (+/- 300 euro). In bepaalde situaties kan dat ook onderhands. Ze worden geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.

Evolutie van de zorgvolmacht

Een zorgvolmacht is mogelijk sinds 1 september 2014 en is de jongste jaren sterk geëvolueerd in de praktijk. Zo wordt er tegenwoordig niet alleen een opsomming gegeven van de klassieke handelingen die de gevolmachtigde mag stellen, maar worden daar ook andere zaken in geregeld, zoals het beleggersprofiel bij de bank, de mogelijkheid om te schenken, het optreden met de aandelen van de volmachtgever in de algemene vergadering van het familiebedrijf, het lichten van opties of ingebouwde keuzes in notariële aktes, enzovoort.

In de nieuwste zorgvolmachten wordt ook een volmacht gegeven inzake patiëntenrechten. De wet betreffende de rechten van de patiënt somt de basisrechten op van de patiënt en verduidelijkt de modaliteiten voor het bijhouden van het patiëntendossier en de toegang ertoe. Het is belangrijk dat, als je onbekwaam wordt, je vertrouwenspersoon ook daarover een volmacht krijgt.

Die gevolmachtigde heeft dan het recht op informatie over je gezondheidstoestand, op inzage in het patiëntendossier, kan een klacht indienen, beslissingen nemen over gezondheidszorgen, enzovoort. Die volmacht wordt almaar vaker ingebouwd in de zorgvolmacht, alhoewel de zorgvolmacht bedoeld is om de zaken te regelen die met je vermogen te maken hebben. Het is aan te raden de volmacht inzake patiëntenrechten in de notariële zorgvolmacht te zetten, omdat die volmacht geregistreerd wordt en niet verloren kan gaan.

Zorgvolmacht aanpassen

En als je een zorgvolmacht hebt, waar geen volmacht voorzien is inzake patiëntenrechten – dat zijn de meeste zorgvolmachten – dan kun je je zorgvolmacht aanpassen (+/- 150 euro). Het volstaat ook zelf een onderhandse volmacht op te maken in een gedagtekend en ondertekend schriftelijk document waaruit je toestemming blijkt. Je vindt een model op deze site.

Partner Content