Oppositie heeft twijfels over hervorming pensioenen lokale besturen

Karin Temmerman © BELGA

De oppositie blijft erbij dat heel wat ambtenaren er bij de geplande hervorming van minister Bacquelaine van de pensioenen bij de lokale overheden op achteruit zullen gaan. Ze hekelt ook de grote onzekerheid die de hervorming met zich meebrengt. De meerderheid wil het ontwerp dinsdag nog in commissie goedkeuren.

Jan Spooren (N-VA) sprak van een evenwichtige en faire hervorming. ‘Ze houdt een verbetering van de pensioenen van de contractuelen in, terwijl de statutaire ambtenaren er niet op achteruit zullen gaan’, vatte hij het samen. Met de hervorming worden ook een aantal ongelijkheden weggewerkt, terwijl de financiering van het systeem dragelijker wordt voor de lokale overheden.

Karin Temmerman (sp.a) ziet echter verschillende gebreken in het wetsontwerp. De nieuwe regeling treedt al in werking op 1 december, wat betekent dat de pensioenen die vanaf deze datum ingaan volgens de nieuwe regels zullen berekend worden. Wie na 30 november vast benoemd wordt, ziet de eventuele contractuele prestaties voorafgaand aan die benoeming niet langer in aanmerking genomen worden voor de berekening van het ambtenarenpensioen. Ze hekelt dat er geen enkele vorm van overgangsmaatregel voorzien is.

Onzekerheid

Temmerman vreest ook dat veel lokale ambtenaren heel wat minder zullen krijgen dan wat hen was voorgespiegeld. Bovendien is de compensatie, het aanvullend pensioen, veel minder duidelijk. Daarover wordt enkel een belofte gedaan. De regering creëert op die manier opnieuw heel wat pensioenonzekerheid en -onduidelijkheid, aldus Temmerman.

‘Deze onzekerheid is des te prangender voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid, want in de zomer heeft minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Homans, aangekondigd dat zij niet van plan is om een aanvullend pensioen voor de Vlaamse contractuele personeelsleden op te zetten’, aldus Temmerman.

Ze wijst er nog op dat de regering de mensen niet alleen in onzekerheid brengt over het aanvullende pensioen, maar dat het ook hoogst onduidelijk is hoeveel verlies de mensen zullen lijden doordat de contractuele prestaties niet langer onder het pensioen van het ambtenarenstelsel zullen vallen. Tenslotte weerlegt Karin Temmerman de stelling dat de hervorming een einde zal maken aan de ongelijke behandeling.

Ongelijke behandeling

Volgens Jan Spooren (N-VA) wordt de ongelijkheid tussen statutairen en contactuelen, maar ook tussen contractuelen onderling wel degelijk weggewerkt. De gewerkte jaren van een contractueel ambtenaar worden bij de pensioenberekening anders gevaloriseerd, al naargelang er na die contractuele diensten wel of geen vaste benoeming volgde.

De sp.a wijst er dan weer op dat er een nieuwe ongelijkheid wordt gecreëerd. Twee mensen die op dezelfde dienst hetzelfde werk verrichten, worden immers aan een andere pensioenberekening onderworpen omdat de ene contractueel is en de andere vastbenoemd.

Daarbovenop is er ook verschil in behandeling van vast benoemde personeelsleden met dezelfde dienstanciënniteit op het einde van hun loopbaan naargelang ze die dienstjaren al dan niet gedeeltelijk hebben gepresteerd als contractuele personeelsleden.

Partner Content