Deblokkering van een bankrekening bij een overlijden

Als iemand overlijdt, dan worden zijn bankrekeningen geblokkeerd. Bent u erfgenaam, dan heeft u er alle belang bij dat de tegoeden op die rekeningen zo snel mogelijk opnieuw beschikbaar worden. Hoe zorgt u daarvoor?

Bij het overlijden van de titularis van een bankrekening of van een kluis, is de bank wettelijk verplicht om deze rekening of kluis te blokkeren. Voor alle duidelijkheid, niet alleen de rekeningen van de overledene zelf worden geblokkeerd, maar ook de gezamenlijke rekeningen op naam van de overledene en zijn/haar echtgeno(o)t(e).

Een rekening kan op twee verschillende manieren worden vrijgegeven; ofwel door een akte van erfopvolging (gemaakt door een notaris) voor te leggen aan de bank, ofwel door een attest van erfopvolging (afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor) over te maken aan de bank. Goed om weten is dat de langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) niet moet wachten op de blokkering. Deze persoon kan immers tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat (met een maximum van 5000 euro) als voorschot krijgen zonder een attest of een akte van erfopvolging.

Een attest van erfopvolging is gratis. Een akte van erfopvolging daarentegen brengt wel een aantal kosten met zich mee, nl. 25 euro aan registratierechten, 7,5 euro aan rechten op geschriften, een notarieel ereloon en aktekosten van de notaris. Een attest van erfopvolging volstaat wanneer er geen testament is opgemaakt, indien de erflater geen huwelijkscontract heeft laten opmaken en als er geen onbekwame erfgenamen zijn (bv. minderjarige erfgenamen, onbekwaam verklaarden,…).

De deblokkering gebeurt dus het eenvoudigst en het snelste met een attest van erfopvolging dat wordt afgeleverd via het registratiekantoor. Praktisch gezien, kunt u contact opnemen met om het even welk registratiekantoor. Toch gaat het nog sneller als u naar het bevoegde registratiekantoor gaat. Dit kunt u terug vinden op de website http://annuaire.fiscus.fgov.be/info-suc/. Aan de hand van het nationaal nummer van de overledene (terug te vinden op de elektronische identiteitskaart en op de SIS-kaart van de overledene) en op basis van de woonplaatsen waar de overledene gedurende de laatste 5 jaar vóór zijn overlijden was ingeschreven in het bevolkingsregister, vindt u het bevoegde registratiekantoor terug.

Johan Steenackers

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content