Klare wijn
...

Klare wijnZaterdag jl. werd de Ankerprijs toegekend aan Christian Dumolin ( Koramic Terca) en het duo Jo Lernout en Pol Hauspie ( LHSP). De Vlaamse minister-president Luc Van den Brande, present bij de uitreiking, leek totnogtoe eerder geïsoleerd te staan in zijn pleidooien voor de verankering. Verleden week dinsdag hield de Vlaamse minister van Economie Eric Van Rompuy voor de Antwerpse Kamer van Koophandel echter een toespraak die in de lijn lag van zijn minister-president. Van Rompuy wees erop dat de Vlaamse ondernemingen zich meer en meer zouden moeten richten op een "endogene groei" : het eigen vermogen versterken met eigen kapitaal. Totnogtoe groeide de Vlaamse economie vooral met de hulp van buitenlands kapitaal ("exogene groei"). Dit had zijn weerslag op onze bedrijfscultuur. "Veel getalenteerde Vlaamse managers werkten voor buitenlandse ondernemingen", aldus de minister. "Maar het aanbod van buitenlandse bedrijven zal mede omdat ze elders in de wereld relatief meer investeren afnemen. Onze Vlaamse welvaart wordt in vraag gesteld. Vroeger konden we groeien dankzij de multinationals. Nu zullen we zelf risico's moeten nemen."Alle partijen moeten inspelen op deze "structuurbreuk". "De overheid moet zorgen voor een gunstig investerings- en bedrijfsklimaa", klonk het. In dat opzicht pleitte de minister voor een pooling van de Vlaamse pensioenfondsen, die vandaag nog te veel versnipperd zijn op het niveau van de KMO's. De Gimv is een ander "belangrijk instrument om de structurele zwakte van de markt van het risicodragend vermogen in Vlaanderen te lenigen." Voorts kondigde de minister aan dat de CVP het initiatief zou nemen voor een nieuw type van nv "waarbij de autonomie van het management centraal staat." Ondernemers moeten van de geboden mogelijkheden gebruik maken. Van Rompuy : "Zij mogen daarbij geen schrik hebben hun kapitaal open te stellen en/of een beroep te doen op de beurs indien dit nodig is om te groeien."Zijn Christian Dumolin, Jo Lernout en Pol Hauspie de symbolen van dit nieuw type ondernemers ? Zij tonen dat een internationale strategie, een beursnotering en een "verankering" hand in hand kunnen gaan. De beurs hoeft cf Desimpel en De Witte Lietaer geen uithangbord te zijn voor een verkoop van het bedrijf, maar kan een wezenlijk instrument zijn om de beslissingsmacht in Vlaanderen te houden. LUC VAN DEN BRANDE, MIEKE OFFECIERS, JO LERNOUT EN CHRISTIAN DUMOLIN De overhandiging van de Ankerprijs.