DOE DE STEMTEST

Volgens de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen ( Serv) heeft de volgende Vlaamse regering tijdens haar nieuwe legislatuur van vijf jaar 3,7 miljard euro ter beschikking voor nieuwe initiatieven. Minister van Begroting Dirk Van Mechelen ( VLD) schat de beleidsruimte zelfs op 4 miljard euro: 4 miljard aan eenmalige initiatieven of 1,3 à 1,5 miljard euro maatregelen met een jaarlijks terugkerend karakter.
...

Volgens de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen ( Serv) heeft de volgende Vlaamse regering tijdens haar nieuwe legislatuur van vijf jaar 3,7 miljard euro ter beschikking voor nieuwe initiatieven. Minister van Begroting Dirk Van Mechelen ( VLD) schat de beleidsruimte zelfs op 4 miljard euro: 4 miljard aan eenmalige initiatieven of 1,3 à 1,5 miljard euro maatregelen met een jaarlijks terugkerend karakter. Trends vroeg de politieke partijen hoe zij dit geld willen besteden. Doe de stemtest om na te gaan met wie u het eens bent. Hieronder vindt u een aantal kernideeën uit de standpunten. De integrale versie van de partijstandpunten vindt u op onze website: www.trends.be. Voorzitster Vera Dua: " Groen! wil bijna de helft van de budgettaire ruimte (1,8 miljard euro) besteden aan het welzijnsbudget. Dat zorgt tevens voor 10.000 nieuwe jobs (kinderopvang, bejaarden- en thuiszorg). Onze tweede keuze gaat naar wonen (1 miljard euro). Voorts staan bijkomende investeringen in sociale huur- en koopwoningen op ons programma. Ook wil Groen! een Kyoto-premie voor mensen die hun woning energiezuiniger maken." De VLD wil een gevoelige verhoging van het 'dubbel vakantiegeld' door een Vlaamse korting in te voeren op de personenbelasting die op deze premie wordt geheven. Kostprijs: 1 miljard euro. Statutair voorzitter Karel De Gucht: "Zo krijgen de burgers meer financiële armslag. Bovendien past deze fiscale maatregel volledig in het kader van de fiscale autonomie die Vlaanderen sinds de Lambermontakkoorden heeft verworven. Aan de zelfstandigen wordt een gelijkaardig voordeel toegekend." Naast economie, gaat de aandacht van de liberalen hoofdzakelijk naar maatregelen voor het onderwijs. De Gucht: "Scholen die hetzelfde doen, moeten op dezelfde manier worden gefinancierd."Derde hoofdbekommernis van de VLD is wonen. Via bouwpremies, het verder verlagen van registratierechten en het afschaffen van het hypotheekrecht willen de liberalen zo veel mogelijk mensen eigenaar van een woning maken. Vivant zou het budget volledig gebruiken voor de vermindering van belasting op arbeid. Niet selectief, maar voor iedereen door de onderste schijf meer en meer onbelast te maken. Voorzitter Roland Duchâtelet: "Veel politici vergeten dat beleidsmaatregelen, zoals subsidies, veel geld kosten aan administratie." Volgens de socialisten blijft de berekening van de Serv een schatting. SP.A-voorzitter Steve Stevaert: "Het zou van overmoed getuigen om die marge onmiddellijk uit te geven. Vlaanderen zal meer middelen krijgen, maar we mogen nu niet doen alsof alles mogelijk is. Voor de volgende regering blijven werk en onderwijs een uiterst belangrijke opdracht. Vooral om in het onderwijs iedereen gelijke kansen te bieden, zullen extra middelen nodig zijn. We kunnen ook niet garanderen dat iedereen een betaalbaar en kwaliteitsvol dak boven het hoofd heeft, zonder dat het budget voor huisvesting stijgt. Maar ook voor welzijn, milieu en basismobiliteit is meer geld nodig." " Spirit legt de klemtoon op onderwijs, huisvesting, welzijn, cultuur, jeugd en sport, en het gemeentelijk beleid," zegt algemeen voorzitter Els Van Weert. "We zijn echter momenteel het regeerakkoord nog niet aan het schrijven. In deze oefening is het wel belangrijk rekening te houden met een nieuwe, stevige economische onderbouw. Spirit schuift in haar programma duidelijk de ideeën van een 'creatieve economie' naar voren." De christen-democraten wijzen erop dat de netto beleidsruimte voor weerkerende maatregelen slechts 1,3 miljard euro bedraagt. De CD&V stelt ook voor om in de komende legislatuur ten minste 5 % van de Vlaamse begroting (exclusief onderwijslonen) te herbekijken (5 % komt neer op 625 miljoen euro). "Voor ons is er dus - onder die voorwaarden - 1,9 miljard euro beschikbaar," zegt Koen Algoed van de studiedienst van CD&V. Het CD&V-programma bevat onder meer de volgende maatregelen: 250 miljoen euro voor de zorgsector, 250 miljoen euro voor huisvesting, 350 miljoen euro voor onderwijs, 200 miljoen euro voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek, 500 miljoen euro voor het engagement van de gemeenten om werkgelegenheidsremmende belastingen af te schaffen (zoals de belasting op drijfkracht) en om via gemeenten ook extra belastingen uit het verleden terug te draaien, 275 miljoen euro gerichte belastingverlagingen (zoals de vermindering van registratierechten). Ook de NVA stipt aan dat de enige correcte netto ruimte voor weerkerende maatregelen 1,3 miljard euro is. Woordvoerder Ben Weyts: "We willen ten minste 700 miljoen euro besparen om de budgettaire ruimte tot 2 miljard euro op te trekken. De NVA wil deze ruimte vooral spenderen aan de gemeenten, lastenverlagingen, economie en zorg." "Allereerst is het vooralsnog niet echt zinvol om te spreken over geld op Vlaams niveau, zolang Vlaanderen geen volwaardige fiscale bevoegdheden heeft," stelt Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke."Graag wijst het Vlaams Blok nogmaals op de omvang van de interregionale geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië: méér dan 10 miljard euro. Een volledige splitsing van de sociale zekerheid maakt al mogelijk dat het Vlaams gewest de personenbelasting met 15 % zou kunnen verlagen of de vennootschapsbelasting zelfs met 64 %. Voor de aanwending van het Lambermontgeld denken we in de eerste plaats aan de afbouw van de Vlaamse schuld, een investering in bestuurlijke doelmatigheid en efficiëntie, en het oplossen van de wachtlijstenproblematiek in de welzijnssector. "