Schijnzelfstandigen: melkkoe voor RSZ?

In Trends van 22 april 2004 ging Trends in op de manier waarop de regering het probleem van de schijnzelfstandigen wil aanpakken (blz. 83 en 138). De hoofdteneur van de artikelen was dat we alles in het werk zouden stellen om zoveel mogelijk zelfstandigen in het werknemersstatuut te duwen.
...

In Trends van 22 april 2004 ging Trends in op de manier waarop de regering het probleem van de schijnzelfstandigen wil aanpakken (blz. 83 en 138). De hoofdteneur van de artikelen was dat we alles in het werk zouden stellen om zoveel mogelijk zelfstandigen in het werknemersstatuut te duwen. Aangezien ik niet ben gecontacteerd voor deze artikelenreeks, wil ik langs deze weg laten weten dat de feiten verkeerd werden voorgesteld. Het voorstel dat tijdens de ministerraad van Gembloux werd goedgekeurd, vermijdt juist dat ook echte zelfstandigen zich geviseerd kunnen voelen. Geïnspireerd op een Unizo-voorstel is er immers afgesproken dat per sector die gevoelig is voor schijnzelfstandigheid een reeks ondubbelzinnige criteria worden omschreven. Over die criteria zal met elke betrokken economische sector overleg worden georganiseerd (je zou dit kunnen vergelijken met een collectieve vorm van 'ruling'). Pas als iemand aan een meerderheid van die sectorspecifieke criteria voldoet, wordt hij als schijnzelfstandige beschouwd. Mijn bedoeling is een benadering te ontwikkelen die zowel duidelijker is als realistischer, doordat ze beter aansluit bij de sectorale werkelijkheid. Ik zou Geert Noels proficiat willen wensen met zijn commentaarstuk over de Olympische Spelen in Vlaanderen (Trends, 29 april 2004, blz. 28). Nu maar hopen dat ook Vlaams minister-president Bart Somers dit artikel heeft gelezen en resoluut de tering naar de nering zet. Bart Somers moet inzien dat hij met zijn olympisch project een bok van formaat schiet. Ik beschouw zijn olympisch voorstel als een regelrechte kaakslag voor de bevolking, die beter dan de politieke leiders lijkt te beseffen waar de echte problemen liggen. De kloof tussen bevolking en politiek zal niet worden gedicht met dergelijke megalomane projecten, integendeel. Ik hoop dat Bart Somers dit beseft, voor het te laat is. Het was een klein berichtje in Trends van 29 april 2004 (blz. 14): "Vlaams Blok veroordeeld". Wat een contrast met de feeststemming in de Franstalige pers, waar volop ruimte werd gegeven aan de 'democraten' - vooral Belgicisten - om te juichen met het Blok-arrest. "De flaminganten zijn verzwakt," was daar de teneur. "Nu nog die onafhankelijkheidsvoorstanders op droog zaad zetten en het Vlaams Blok volledig monddood maken en de strijd is gestreden."Vraag is of die 'democraten' geen own goal hebben gescoord? België heeft met dit arrest immers weer eens zijn reputatie versterkt van onvrije staat die referenda negeert. Vooral ontgoochelend is het optreden van premier Guy Verhofstadt. Was hij het niet die verkondigde dat de kiezer hem mocht afrekenen op de terugdringing van het Vlaams Blok? Hopelijk heeft de kiezer tegen juni zijn rekening gemaakt en toont hij wat hij van Verhofstadts arrogantie vindt. Geef mij maar 'Le choc des idées'... Berry/Unilin. In de rubriek 'vertrouwelijk' van 1 april 2004 (blz. 15) schreven we dat "het Europees Octrooibureau Berry Groep in beroep gelijk heeft gegeven in een dispuut rond een octrooi voor het sluitsysteem van houten vloerpanelen". Unilin preciseert dat het octrooi EP 0698162, nadat het in eerste aanleg was vernietigd, in hoger beroep wel werd erkend, omdat Välinge en Berry dit octrooi zo hebben aangepast dat het geen Unilin-product meer kan omvatten. Het geldig verklaren van dit (aangepaste) octrooi betekent dus niet dat Unilin dit dispuut "verloren" heeft.