Het Contactpunt Regularisaties blijft aanvullende gemeentebelasting eisen ten aanzien van intresten en dividenden die afkomstig zijn van andere Europese lidstaten, en die rechtstreeks in het buitenland zijn geïnd. Erg logisch is dat niet.
...

Het Contactpunt Regularisaties blijft aanvullende gemeentebelasting eisen ten aanzien van intresten en dividenden die afkomstig zijn van andere Europese lidstaten, en die rechtstreeks in het buitenland zijn geïnd. Erg logisch is dat niet. Intresten en dividenden die via een Belgische tussenpersoon worden geïnd, ondergaan de roerende voorheffing. Wie bijvoorbeeld coupons van Duitse obligaties int via een Belgische bank, ontvangt slechts een bedrag waarop normaal gezien 15 procent roerende voorheffing ingehouden is. In de personenbelasting vormt deze voorheffing de eindbelasting. Deze inkomsten moeten daarom niet meer op het aangifteformulier in de personenbelasting worden vermeld. Zij blijven daarmee ook gespaard van aanvullende gemeentebelasting. Wat als ik in het voorbeeld de coupons van Duitse obligaties rechtstreeks in het buitenland in? De buitenlandse instantie die deze intrest uitbetaalt, is uiteraard niet verplicht Belgische roerende voorheffing in te houden. De intresten worden geïnd, zonder inhouding van roerende voorheffing. Dus is er ook geen roerende voorheffing die als eindbelasting kan gelden. De intresten moeten daarom nog wel op het aangifteformulier in de personenbelasting worden vermeld. Daar ondergaan ze een belasting tegen een tarief dat gelijk is aan dat van de roerende voorheffing. Met één belangrijk verschil: op de inkomsten die op het aangifteformulier worden vermeld, is hoe dan ook aanvullende gemeentebelasting verschuldigd. Mijn intresten van Duitse obligaties zijn derhalve wel of niet aan Belgische aanvullende gemeentebelasting onderworpen, al naargelang ze wel of niet rechtstreeks in het buitenland zijn geïnd. Het Europese Hof van Justitie heeft dit verschil in fiscale behandeling strijdig bevonden met het Europese beginsel van het vrije kapitaalverkeer. België moet zich dus voortaan onthouden van het heffen van aanvullende gemeentebelasting op intresten en dividenden die afkomstig zijn uit andere Europese lidstaten en die niet via een Belgische tussenpersoon worden geïnd. De Belgische belastingadministratie heeft zich neergelegd bij deze uitspraak. Wie in het verleden aanvullende gemeentebelasting betaald heeft op rechtstreeks in het buitenland geïnde intresten of dividenden die afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese Unie, zal die belasting dus kunnen terugvragen. Via bezwaar, of via een aanvraag tot ambtshalve ontheffing. Hetzelfde geldt, als de intresten of dividenden afkomstig zijn uit Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, landen die samen met de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte vormen (EER). De bereidwilligheid van de Belgische belastingadministratie om de aanvullende gemeentebelasting terug te betalen, is op zich natuurlijk charmant. Maar in de praktijk betekent dat niet zo veel. In het verleden behoorde het tot de nationale sport om roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong gewoon niet op het aangifteformulier in de personenbelasting te vermelden. In de hoop aan elke Belgische belasting, inclusief aanvullende gemeentebelasting te ontsnappen. Tegenwoordig gebeurt het wel veel dat mensen tot inkeer komen. En dat zij hun fiscale toestand willen regulariseren. Zij kloppen daarvoor aan bij het Contactpunt Regularisaties. De prijs voor zo'n regularisatie is gelijk aan het 'normale' belastingtarief, met daar bovenop een boete van tien procentpunten. Wat is dat normale belastingtarief? Ten gevolge van de rechtspraak van het Europese Hof is op intresten en dividenden van Europese oorsprong geen aanvullende gemeentebelasting meer verschuldigd. Normaal gezien, zou je dan verwachten dat het Contactpunt Regularisaties ook bij fiscale regularisaties geen betaling van aanvullende gemeentebelasting meer zou eisen. Maar zo heeft het contactpunt het niet begrepen. Het blijft vinden dat toch aanvullende gemeentebelasting verschuldigd is. Alsof het wil zeggen, dat ten aanzien van fiscale penitenten al genoeg clementie wordt betoond. Jan Van Dyck, Advocaat en hoofdredacteur van FiscoloogBij regularisaties moet blijkbaar toch nog aanvullende gemeentebelasting worden betaald.