D ien tijdig uw bezwaarschrift in, anders oordeelt de rechtbank niet meer over de grond van de zaak. Wanneer een belastingplichtige niet akkoord kan gaan met zijn aanslagbiljet beschikt hij over de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de Gewestelijke Directie. Wanneer hij op zijn beurt niet akkoord kan gaan met de beslissing van die dienst, kan hij het geschil voorleggen aan de rechtbank. Voorwaarde is dat het bezwaarschrift aanvankelijk tijdig was ingediend. Indien dit niet geval is, kan de rechtbank niet meer over de grond van de zaak oordelen. De laattijdigheid van het bezwaarschrift kan niet meer rechtgezet worden door de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank. Nogal evident, maar niet evident genoeg om een belastingplichtige ervan te weerhouden om toch te proberen, weliswaar tevergeefs. ...

D ien tijdig uw bezwaarschrift in, anders oordeelt de rechtbank niet meer over de grond van de zaak. Wanneer een belastingplichtige niet akkoord kan gaan met zijn aanslagbiljet beschikt hij over de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de Gewestelijke Directie. Wanneer hij op zijn beurt niet akkoord kan gaan met de beslissing van die dienst, kan hij het geschil voorleggen aan de rechtbank. Voorwaarde is dat het bezwaarschrift aanvankelijk tijdig was ingediend. Indien dit niet geval is, kan de rechtbank niet meer over de grond van de zaak oordelen. De laattijdigheid van het bezwaarschrift kan niet meer rechtgezet worden door de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank. Nogal evident, maar niet evident genoeg om een belastingplichtige ervan te weerhouden om toch te proberen, weliswaar tevergeefs. Rekening-courant - fiscus is een slechte verliezer. Wanneer een natuurlijke persoon een geldlening verstrekt aan zijn vennootschap, mag dit bedrag niet hoger zijn dan het eigen vermogen van de vennootschap. Zoniet worden de interesten bij wijze van sanctie geherkwalificeerd in dividenden. Dividenden hebben als nadeel dat ze eerst onderworpen zijn aan de vennootschapsbelastingen en ze zijn bovendien in de regel onderworpen aan een hogere roerende voorheffing (25 %) dan interesten (15 %). De fiscus probeert al jaar en dag deze nadelige herkwalificatieregeling toe te passen op elke credit rekening-courant (schuld aan de bedrijfsleider/aandeelhouder), terwijl de wet enkel een "geldlening" viseert. Het rechtstreeks betalen van leveranciers omdat de vennootschap over geen liquide middelen beschikt, leidt wel tot de aanleg van een rekening-courant in het voordeel van de bedrijfsleider/aandeelhouder, maar niet tot het bestaan van een "geldlening". Door steeds en tevergeefs in beroep te blijven gaan tegen gunstige vonnissen voor de belastingplichtigen, bewijst de fiscus alleen dat ze een slechte verliezer is. Volmacht van één echtgenoot telt voor beiden. Een accountant sloot een fiscaal akkoord op basis van een volmacht die een natuurlijke persoon hem had gegeven. Die probeerde dat akkoord via een rechter te laten vernietigen met het argument dat zijn echtgenote de volmacht niet mee ondertekend had. Dit had een interessante discussie kunnen zijn, maar het Hof beperkte zich tot de vaststelling dat de fiscus alle betwiste elementen schriftelijk aan de echtgenoten had meegedeeld en dat de volmachthouder in zijn hoedanigheid van accountant met kennis van zaken vervolgens het akkoord had ondertekend. Het fiscaal akkoord blijft behouden. Ministers beslissen dat strijd tegen witwassen dit jaar 34 miljoen moet opbrengen. De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moet dit jaar 34 miljoen euro in de staatskas brengen. Dat heeft de federale ministerraad vastgelegd en daarom heeft hij de meldingsplicht van bepaalde personen uitgebreid. Banken, notarissen, gerechtsdeurwaarders, revisoren, accountants en advocaten zijn gehouden onmiddellijk de Cel voor Financiële Informatieverwerking in te lichten als ze nog maar vermoeden dat er sprake kan zijn van witwassen van geld. Een koninklijk besluit van begin juni legt de indicatoren van de nieuwe regeling, die op 1 september, vast. Waarnemingspost voor gewestelijke fiscaliteit. Ons land is een 'Waarnemingspost voor de gewestelijke fiscaliteit' rijker. Naast informatie over de fiscaliteit van de gewesten verzamelen, heeft de Waarnemingspost opdrachten rond samenwerkingsakkoorden tussen de verschillende overheden en het vermijden van dubbele belasting. Ze zal bovendien de evolutie van de opvattingen en de praktijken rond de verdeling van fiscale bevoegdheden in andere federale staten opvolgen en adviezen verstrekken aan de minister van Financiën. De verdere regionalisering van fiscale en parafiscale bevoegdheden en de volledige fiscale autonomie van de gewesten lijkt een goede stap in de richting van de geplande staatshervorming die op de agenda van Yves Leterme staat. Nu enkel nog de Waalse partijen overtuigen. Didier Van Laere is advocaat gespecialiseerd in fiscaal en vennootschapsrecht. De rubriek Fiscuriosa verschijnt elke eerste donderdag van de maand.WWW.TRENDS.BE Fiscaal weetje van de week.Didier Van Laere