Is de tijd van costcutting in de bedrijven voorbij? Zijn er weer meer aanwervingen? Ja, als we de resultaten van een onderzoek van de hr-dienstverlener Accent Jobs for People mogen geloven.
...

Is de tijd van costcutting in de bedrijven voorbij? Zijn er weer meer aanwervingen? Ja, als we de resultaten van een onderzoek van de hr-dienstverlener Accent Jobs for People mogen geloven. Aan 3600 bedrijven werd gevraagd in welke mate ze een economische heropleving merken en weer aanwerven. 44 procent van de bevraagde bedrijven heeft binnen de drie maanden aanwervingsplannen. Bovendien plant een grote meerderheid (73 %) op korte of lange tijd (meer dan zes maanden) nieuwe mensen aan te trekken. De resultaten van het onderzoek uit september en oktober liggen in lijn met andere cijfers. Ook de VDAB ontving in september 7,7 procent meer vacatures dan een jaar voordien. De cijfers over uitzendarbeid die de sectorfederatie Federgon bekendmaakte, gaan in dezelfde richting. In oktober steeg het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid gevoelig, met 1,15 procent tegenover september, op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers. Die evolutie is toe te schrijven aan een ongelijke evolutie van de segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam toe met 2,21 procent in het arbeiderssegment, in het bediendesegment was er een afname van 0,28 procent. De Federgon-index bereikte 206,2 punten in oktober 2013 tegenover 203,8 punten in september. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand tegenover de activiteit in de maand januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers. De index is nog een stuk verwijderd van de score van 233 uit de zomer van 2011, maar aangezien de uitzendsector een van de eerste indicatoren is van een economische opleving, kan dit wijzen op een pril herstel. Als het beter gaat, kiezen bedrijven niet voor vaste aanwervingen. Ze gaan in eerste instantie op zoek naar tijdelijke werkkrachten. Slechts 39 procent van de nieuwe aanwervingen gebeurt via contracten van onbepaalde duur, blijkt uit het onderzoek van Accent. Nieuwe aanwervingen verlopen voor 45 procent via uitzendarbeid. Contracten van bepaalde duur (10 %) en detachering (4 %) scoren een stuk lager. "Het bewijs dat onze bedrijven ook meer en meer in termen van de 'flexibele schil' beginnen te denken", zegt Peter Ingelbrecht van Accent. "Met de flexibele schil bedoel ik de invoering van het flexicurityconcept waarbij enerzijds bedrijven nood hebben aan een flexibel personeelsbestand om snel op marktontwikkelingen te kunnen inspelen en anderzijds werknemers de zekerheid hebben dat ze aan werk raken. Wel, door zich flexibel te bewegen op de arbeidsmarkt, verhogen de werknemers hun inzetbaarheid en hun zekerheid op werk." Bedrijven die meewerkten aan de enquête wijzen erop dat ze het te riskant vinden om onmiddellijk een contract van onbepaalde duur aan te bieden. Ingelbrecht benadrukt dat uitzendcontracten voor 30 procent leiden tot een vast contract. België scoort daarmee hoog in Europees perspectief. De Accent-enquête leert dat uitzendarbeid het meest gehanteerd wordt als rekruteringskanaal. Bijna 80 procent van de respondenten doet er een beroep op. Eigen rekrutering (50 %) staat op een tweede plaats op een respectabele afstand. "Dat bedrijven uitzendarbeid meer en meer als rekruteringskanaal gebruiken, heeft natuurlijk te maken met de uitbreiding van de motieven voor uitzendarbeid. Naast de drie bestaande motieven voor uitzendarbeid - tijdelijke vervanging van een vaste werknemer, tijdelijke vermeerdering van het werk en uitvoering van een uitzonderlijk werk - geldt voortaan een vierde motief: instroom", zegt Ingelbrecht. "Het is officieel toegelaten voor de uitzendkantoren om een uitzendkracht ter beschikking te stellen bij een gebruiker met het oog op de vaste indiensttreding." Bart Bataille, de hr-manager van het bouwbedrijf dakwerken Naessens uit Zulte werkte mee aan het Accent-onderzoek en is naarstig op zoek naar werkkrachten. Zijn bedrijf wil vooral vaste werkkrachten om de krapte op te vangen. "Maar omdat ik breed moet rekruteren, spreek ik ook uitzendbedrijven aan. Ook al is het de bedoeling dat mensen vast in dienst komen. Voor elk van mijn vijf afdelingen, van isolatie tot daktimmerwerken, kan ik minstens één medewerker aanwerven. Maar ze blijven zeer moeilijk te vinden. Ook als ze goed betaald worden, als ze extra's als maaltijdcheques krijgen en geen overuren hoeven te presteren. Ik merk te weinig de wil om te werken. Bij de tien kandidaten die spontaan solliciteren, zit er maar één goede." Het onderzoek bevestigt de paradox op de Belgische arbeidsmarkt. Hoewel we de voorbije maanden een stroom van berichten kregen over ontslagen en saneringen blijft de arbeidsmarkt krap. Het aanbod aan talenten is schaars en de gestegen werkloosheid verandert nauwelijks iets aan die chronische arbeidskrapte. Zelfs los van de heropleving van de economie worden de bedrijven geconfronteerd met de war for talent. Van de ondernemingen die de groei zien aantrekken, zegt 68 procent dat ze een tekort aan gekwalificeerde werkkrachten hebben. Van de bedrijven die geen heropleving merken, lijdt nog altijd 56 procent onder de krapte op de arbeidsmarkt. ALAIN MOUTON"Door zich flexibel te bewegen op de arbeidsmarkt verhogen de werknemers hun inzetbaarheid en hun zekerheid op werk" Peter Ingelbrecht, Accent