Het herstel van de Belgische arbeidsmarkt zet door, stelt de Nationale Bank in haar voorjaarsprognoses. Vorig jaar kwamen er netto 41.000 banen bij. En de jobcreatie valt niet stil. Voor de komende twee jaar voorspelt de Nationale Bank 140.000 extra banen, voornamelijk in de privésector. Vooral in de dienstensectoren zou de banengroei toenemen. Ook het aantal zelfstandigen blijft stijgen, met 31.000 de komende twee jaar. Door de besparingen van de federale regering-Michel is de overheidssector niet langer een groeimotor voor de werkgelegenheid. Het banenverlies blijft daar wel beperkt: tot...

Het herstel van de Belgische arbeidsmarkt zet door, stelt de Nationale Bank in haar voorjaarsprognoses. Vorig jaar kwamen er netto 41.000 banen bij. En de jobcreatie valt niet stil. Voor de komende twee jaar voorspelt de Nationale Bank 140.000 extra banen, voornamelijk in de privésector. Vooral in de dienstensectoren zou de banengroei toenemen. Ook het aantal zelfstandigen blijft stijgen, met 31.000 de komende twee jaar. Door de besparingen van de federale regering-Michel is de overheidssector niet langer een groeimotor voor de werkgelegenheid. Het banenverlies blijft daar wel beperkt: tot 2018 zouden er bij de overheid netto amper 3000 banen verdwijnen.De jobcreatie is een rechtstreeks gevolg van de concurrentiebevorderende maatregelen van de regering. Er was de indexsprong en momenteel wordt de verlaging van de sociale werkgeversbijdragen naar 25 procent ingevoerd. Voor de kmo's met maximaal zes mensen is de eerste aanwerving voortaan helemaal vrijgesteld van sociale lasten. In totaal zouden die lastenverlagingen de loonkosten per gewerkt uur met ongeveer 1,3 procent verminderen over de periode 2016-2018.Een andere motor van de jobcreatie is de economische groei, onder andere te danken aan de lage olieprijzen en lage rente. Volgens de Nationale Bank zou de groei teruglopen van 1,4 procent in 2015 tot 1,3 procent in 2016 en daarna weer licht verstevigen tot 1,5 procent in 2017 en 1,6 procent in 2018. Volgens gouverneur Jan Smets is de binnenlandse vraag is de sterkhouder van de economische groei.De jobcreatie is een van de oorzaken van de stijging van het reëel beschikbare inkomen. Dat stijgt dit jaar met 1,4 procent. Voor 2017 en 2018 wordt zelfs een koopkrachtstijging van 1,6 en 2,2 procent voorspeld.Die stijging van de koopkracht is ook een gevolg van een hervorming in de personenbelasting. De belastingschijf van 30 procent wordt geschrapt. Voorts wordt de ondergrens van de belastingschijf van 45 procent opgetrokken. Deze maatregelen komen de volgende jaren op kruissnelheid.De toename van het beschikbaar inkomen betekent niet dat die extra koopkracht integraal geconsumeerd wordt. De groei van de particuliere consumptie zal in 2016 enigszins afnemen, als gevolg van de loonmatiging en de verhoging van de indirecte belastingen, die de koopkracht drukken. De Belgen zullen ook een deel opzijzetten waardoor de spaarquote licht zal stijgen tot 14 procent. Dat is nog altijd lager dan het langetermijngemiddelde van 15 procent tussen 2000 en 2015.De banengroei mag dan wel goed nieuws zijn voor de regering, de toestand van de overheidsfinanciën is volgens de Nationale Bank een ander verhaal. Het begrotingstekort bedraagt dit jaar nog altijd 2,8 procent van het bbp. De federale regering hoopte dit jaar op een deficit van 2,5 procent. Om in 2018 een structureel begrotingsevenwicht voor te leggen, moet er nog 2 procent van het bbp gesaneerd worden of zo'n 8 tot 9 miljard euro. Jan Smets pleit dan ook voor verdere structurele hervormingen.