De Europese Commissie wantrouwt de Belgische begroting. Het risico op een nominaal tekort van meer dan 3 procent van het bbp blijft bestaan. Daarnaast rijzen er vragen over de structurele inspanningen. Normaal gezien moet België elk jaar 0,6 procent van het bbp structureel besparen. In 2016 was dat niet het geval en de vraag rijst of er in 2017 voldoende gesaneerd wordt.
...

De Europese Commissie wantrouwt de Belgische begroting. Het risico op een nominaal tekort van meer dan 3 procent van het bbp blijft bestaan. Daarnaast rijzen er vragen over de structurele inspanningen. Normaal gezien moet België elk jaar 0,6 procent van het bbp structureel besparen. In 2016 was dat niet het geval en de vraag rijst of er in 2017 voldoende gesaneerd wordt. De bezwaren die Europees Commissaris Pierre Moscovici aanbracht zijn terecht, maar hij mocht gerust wat harder op tafel slaan. In een periode dat de Europese economie en dus ook de Belgische een groeistimulans nodig heeft, zou de Europese Commissie beter wat meer de nadruk leggen op de nood aan overheidsinvesteringen. Die hebben een gunstig effect op de economische groei en bevorderen tegelijk private investeringen en productiviteitstoenames. België mag daarin gerust een versnelling hoger schakelen. In 2015 bedroegen de investeringsuitgaven van de gezamenlijke overheden in België 9,4 miljard euro, of 2,3 procent van het bbp. Daarmee behoren ze tot het laagste van Europa. De redenering dat overheidsinvesteringen (in gebouwen, wegeninfrastructuur, onderzoek en ontwikkeling) moeilijk liggen wegens de precaire budgettaire situatie klopt niet. Tenminste als de overheden opnieuw voor de 'gouden financieringsregel' kiezen. Lopende uitgaven worden dan gedekt door lopende ontvangsten. Als er nog tekorten worden geboekt, dan is het om investeringen te doen. Voor investeringsprojecten mag wel degelijk geleend worden. Door leningfinanciering worden de kosten in de tijd gespreid over verschillende generaties belastingbetalers. Een land wordt er niet rijker of armer van, want tegenover de schuld staan reële activa. De 'gouden financieringsregel' betekent wel dat in de gewone begroting meer moet bespaard worden, om bijvoorbeeld de uitgaven van de sociale zekerheid in evenwicht te brengen met de ontvangsten.