Het economisch herstel heeft aan kracht gewonnen. De werkgelegenheidsgroei is versneld en de begrotingssituatie is verbeterd dankzij de hervormingen van de federale regering zoals de tijdelijke opschorting van de loonindexatie (de indexsprong) en de lagere lasten op arbeid via de taxshift.
...

Het economisch herstel heeft aan kracht gewonnen. De werkgelegenheidsgroei is versneld en de begrotingssituatie is verbeterd dankzij de hervormingen van de federale regering zoals de tijdelijke opschorting van de loonindexatie (de indexsprong) en de lagere lasten op arbeid via de taxshift. "De resultaten van dat beleid zijn nu meetbaar," zei IMF-directeur Christian Mumssen tijdens een werkbezoek aan België. De reële bbp-groei zal naar verwachting toenemen tot 1,7 procent in 2017 en bijna 2 procent in 2018. De snelle economische expansie heeft bijgedragen tot een gezonde werkgelegenheidsgroei, hogere belastingopbrengsten en lagere uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen. Het begrotingstekort zal naar verwachting halveren van 2,5 procent vorig kaar tot ongeveer 1,25 procent in 2017.Het IMF is ook lovend voor de hervorming van de vennootschapsbelasting die de regering-Michel vanaf 2018 doorvoert. Mumssen: "De verlaging van de tarieven gekoppeld wordt aan compenserende maatregelen die de belastinggrondslag verbreden, wat allang een aandachtspunt is." Ook het minder aantrekkelijk maken van de notionele-intrestaftrek krijgt goede punten.Toch is de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting maar een eerste stap, zo waarschuwt het IMF. Er zijn op korte termijn verdere fiscale hervormingen nodig, namelijk maatregelen om de belastinggrondslag verder te verbreden en distorties aan te pakken. Concreet wordt gedacht aan een hervorming van de vermogensfiscaliteit waar er nog te grote verschillen bestaan met een roerende voorheffing aan 30 procent en tegelijk belastingvoordelen in de spaarfiscaliteit. Het IMF pleit ervoor om het debat over de meerwaardebelasting op aandelen opnieuw te lanceren. Verder wordt gepleit voor het belasten van huurinkomsten en krijgt het fiscale voordelige systeem van bedrijfswagens een veeg uit de pan. "De bedoeling is tot een neutraler fiscaal stelsel te komen, niet direct om de overheidsinkomsten te verhogen," aldus Christian Mumssen.Het is het moment om die hervormingen nu, in economisch gunstige tijden, door te voeren, zo stelt het IMF. Mumssen: "We gaan richting verkiezingen en er is een risico dat de aandacht voor de noodzakelijke maatregelen verzwakt. Dat zou een slechte zaak zijn. Naast de nood aan fiscale hervormingen zullen er nog aanzienlijke inspanningen gedaan moeten worden om de overheidsuitgaven onder controle te houden." Het IMF denkt aan het verlagen van de hoge subsidies in België, een efficiëntere werking van de overheid en een beperking van de groei van de sociale uitgaven. Dat is belangrijk want "indien de groei van de uitgaven onder controle blijft, zou er meer ruimte zijn om de Belgische achterstand op het vlak van overheidsinvesteringen weg te werken."Wat de arbeidsmarkt betreft ziet het IMF de werkgelegenheid in 2017 groeien met meer dan 1 procent. De versnelling van de tewerkstelling in 2016 en 2017 maskeert echter grote verschillen op de arbeidsmarkt. Zo blijft de tewerkstelling van immigranten, jongeren en laaggeschoolden in België ondermaats.