Investeer in een startende onderneming en doe meer dan 10.000 euro fiscaal profijt

© iStock

Sinds 1 juli 2015 kan je dank zij de ’taxshelter’ voor startende ondernemingen genieten van een belangrijk belastingvoordeel.

Het nieuwe stelsel van tax shelter creëert een win-winverhouding voor de begunstigde onderneming en de investeerder. De begunstigde onderneming moet een binnenlandse vennootschap zijn. Ook vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of zetel van bestuur gevestigd is in een andere lidstaat van de EER en die over een Belgische inrichting beschikt, komen in aanmerking. Het moet bovendien gaan om ‘starters’; dit betekent concreet dat ze na 1 januari 2013 moeten zijn opgericht.

Uitgesloten ondernemingen

Hou er rekening mee dat niet elke vennootschap in aanmerking komt. Zijn immers uitgesloten:

– vennootschappen die worden opgericht om management- of bestuurdersovereenkomsten af te sluiten;

– vennootschappen die worden opgericht naar aanleiding van een fusie of een splitsing van vennootschappen;

thesaurie-, financierings- of beleggingsvennootschappen;

vastgoedvennootschappen, zijnde vennootschappen die hun belangrijke inkomsten uit vastgoed halen;

– vennootschappen die reeds dividenden hebben uitbetaald in het verleden;

beursgenoteerde vennootschappen;

– ondernemingen in moeilijkheden.

De geïnvesteerde gelden mogen door de startende vennootschap niet gebruikt worden om dividenden uit te betalen, om leningen te verstrekken of om aandelen te kopen.

Kmo of micro-onderneming

De startende onderneming moet een kmo zijn volgens de vennootschappenwet of een micro-onderneming. Het onderscheid is van belang om te weten welke belastingvermindering je krijgt (zie verder).

Een kmo – een kleine vennootschap volgens de vennootschappenwet is een vennootschap waarvan het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar niet meer bedraagt dan 100 en die aan minstens twee van de drie volgende criteria beantwoordt – op geconsolideerde basis met inbegrip van dochterondernemingen:

– gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis van maximaal 50 werknemers;

– een maximale jaaromzet van 7,3 miljoen euro exclusief btw;

– een balanstotaal van maximaal 3,65 miljoen euro.

Een micro-onderneming is een vennootschap die ook minstens aan twee van de drie volgende criteria beantwoordt:

– gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis van maximaal 10 werknemers;

– een maximale jaaromzet van 700.000 euro exclusief btw;

– een balanstotaal van maximaal 350.000 euro.

Verplichtingen voor investeerder

Ook de investeerder heeft een aantal verplichtingen. Het moet gaan om een natuurlijk persoon – dus geen vennootschap – die wilt investeren in een startende vennootschap. Je bent als investeerder verplicht om de gekochte aandelen minimum 4 jaar bij te houden, behalve in geval van een faling van de vennootschap. Stap je binnen de 4 jaar of 48 maanden uit de vennootschap, dan zal de belastingvermindering worden teruggenomen met zoveel 48sten als er nog maanden resteren tot die 4 jaar voorbij zijn.

Ook werknemers van de startende vennootschap komen in aanmerking om een investering te doen. Opmerkelijk is dat inbreng van geld door de bedrijfsleider zelf of door de bestuurders van de vennootschap niet in aanmerking komen om te genieten van de tax shelter-regeling, terwijl dit wel het geval is voor familieleden – bijvoorbeeld echtgeno(o)t(e), de ouders of de kinderen, zelfs minderjarig – van de bedrijfsleider of van de bestuurders die in de startende vennootschap aandelen kopen.

Hou er rekening mee dat je als investeerder maximum 100.000 euro per jaar kunt investeren. Het maximale aandelenbezit mag op die manier niet meer bedragen dan 30 procent van het maatschappelijk kapitaal. Ben je na je inbreng voor meer dan 30 procent aandeelhouder, dan wordt uw belastingvermindering sowieso afgetopt op 30 procent.

Belastingvermindering

Het fiscaal voordeel krijg je onder de vorm van een belastingvermindering gelijk aan 30 à 45 procent van het geïnvesteerde bedrag waarvan het maximum 100.000 euro bedraagt. De belastingvermindering is gelijk aan 45 procent van het geïnvesteerde bedrag als de inbreng gebeurd is in een micro-onderneming en 30 procent als de inbreng in een kmo (zie hoger).

Deze belastingverminderingen worden verhoogd met de uitgespaarde gemeentebelasting. Woon je bijvoorbeeld in een gemeente met een aanvullende gemeentebelasting van 7 procent, dan betekent dit respectievelijk een voordeel van 32,10 procent (30% x 1,07) en 48,15 procent (45% x 1,07). Je krijgt de belastingvermindering via het invullen van je aangifte in de personenbelasting.

Een concreet voorbeeld

Stel, een startende ondernemer richt een vennootschap op en heeft een kapitaal nodig van 250.000 euro. Dit is maximum bedrag dat onder het tax shelter-regime kan vallen. Hij zoekt en vindt daarvoor 5 mensen die het risico willen nemen om met hem financieel in zee te gaan. Bij de oprichting wordt het kapitaal als volgt samengesteld:

– persoon A: 20.000 euro.

– persoon B: 50.000 euro

– persoon C: 80.000 euro

– persoon D: 45.000 euro

– persoon E: 55.000 euro.

De vennootschap zal 5 werknemers tewerkstellen. De omzet wordt geraamd op 300.000 euro in het eerste boekjaar en er wordt gehoopt op een jaarlijkse stijging van 25 procent. Het balanstotaal is minder dan 350.000 euro op basis van het financieel plan. De startende vennootschap voldoet op die manier aan de voorwaarde van een micro-vennootschap waardoor de oprichters van een belastingvermindering van 45% voor het inkomstenjaar 2015 kunnen genieten. Verhoogd met een percentage aanvullende gemeentebelasting van 7%, betekent dit concreet het volgende:

– persoon A heeft een belastingvermindering van 20.000 x 45% x 1,07 = 9630 euro.

– persoon B heeft een belastingvermindering van 50.000 x 45% x 1,07 = 24.075 euro.

– persoon C heeft een belastingvermindering van 75.000 euro en niet van 80.000 euro omdat hij door zijn inbreng meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal bekomt. De vermindering wordt dan afgetopt op 30% van het kapitaal of 75.000 euro (30% van 250.000 euro) x 45% x 1,07 = 36.112,5 euro.

– persoon D heeft een belastingvermindering van 45.000 x 45% x 1,07 = 21.667,5 euro.

– persoon E heeft een belastingvermindering van 55.000 x 45% x 1,07 = 26.482,5 euro.

De investeerders moeten hun aandelen gedurende 48 maanden bijhouden om het fiscaal voordeel volledig toegepast te kunnen krijgen.

De 5 aandeelhouders lopen het risico om hun ingebracht gelden volledig te verliezen bij een faillissement van de vennootschap, maar de genoten belastingvermindering hebben ze gekregen bij de oprichting en moeten deze ook niet meer afstaan. Dit vermindert het risico voor de aandeelhouders met 49 procent. Kent de vennootschap succes, dan kunnen de aandeelhouders op middellange termijn dividenden ontvangen waarop ze slechts 15 procent roerende voorheffing moeten betalen. Als ze hun aandelen na 48 maanden of 4 jaar verkopen met winst, dan betalen ze in principe geen belasting op de aldus gerealiseerde meerwaarde.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content