Hoe een woning kopen vooraleer de bank je een lening geeft

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Je wil een woning of appartement kopen, maar je hebt nog geen zekerheid dat je een lening van de bank krijgt? In dat geval kan je kopen onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een hypothecaire lening.

Bij een onderhandse verkoop kan je in de compromis een opschortende voorwaarde zetten. Indien je koopt onder zo’n opschortende voorwaarde, dan komt de verkoop pas definitief tot stand als die voorwaarde ook is gerealiseerd. Als je dan uiteindelijk geen lening krijgt, zal er dan ook geen verkoopovereenkomst zijn.

Hou er wel rekening mee dat de verkoper met die voorwaarde akkoord moet gaan. Is er een andere kandidaat die direct en zonder voorwaarde wil kopen, dan zal de verkoper daar wellicht de voorkeur aan geven.

Hoe een woning kopen vooraleer de bank je een lening geeft

Bij een openbare verkoop kan je niet kopen onder een opschortende voorwaarde. Als je daar koopt, zit je meteen aan de koop vast, ook al krijg je achteraf de lening van de bank niet.

Hoe doe je het?

Het is belangrijk de opschortende voorwaarde goed te formuleren en een voldoende ruime tijdspanne op te nemen binnen dewelke je aan de verkoper moet laten weten of je de lening krijgt of niet.

Je zal wel moeten bewijzen dat je de nodige stappen ondernam om een lening te krijgen. Deed je dat niet, dan wordt de voorwaarde alsnog geacht vervuld te zijn en vindt de verkoopovereenkomst dus ook doorgang.

Een model van opschortende voorwaarde:

Deze verkoop vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de koper een hypothecaire lening bekomt voor een bedrag van minimaal **** euro en voor een minimumduur van ** jaar tegen het gebruikelijke marktpercentage. Deze lening moet door een bank toegestaan zijn uiterlijk binnen een termijn van twee maanden na het ondertekenen van het compromis. De koper verbindt er zich daarbij toe het hypothecair krediet aan te vragen bij minstens twee banken.

De koper dient bij weigering van de banken de verkoper een kopie te bezorgen van de schriftelijke weigering en dit uiterlijk de laatste dag van de aangegeven termijn van twee maanden. Uiterlijk op die dag dienen de weigeringen door de koper te worden verzonden aan de verkoper via een aangetekende brief. Bij gebreke hieraan wordt de opschortende voorwaarde geacht vervuld te zijn.

Bij niet vervulling van de opschortende voorwaarde komt het door de koper betaalde voorschot vermeerderd met de intresten die het intussen desgevallend genereerde terug toe aan de koper.

Bedenken kan niet

Zolang het onzeker is of de opschortende voorwaarde vervuld wordt, zitten zowel jij als de verkoper ‘vast’. Je kan je dus niet bedenken en van de verkoop afzien. De verkoper op zijn beurt kan in tussentijd niet aan iemand anders verkopen. (JR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content