Competitiviteit ooit,nu wachten
...

Competitiviteit ooit,nu wachtenIs het kabinet van Eric Van Rompuy de auteur van de nota Derde-generatiestatuten en de organisatie van de elektriciteitssector, elementen van een standpuntbepaling of was een kabinetslid eindredacteur van andermans tekst ? In kringen van de Vlaamse regering wordt nagedacht over dit raadsel. De auteur is een begrotingsspecialist en werkte op het kabinet- Van den Brande voor hij energiedeskundige werd bij de Vlaamse Economieminister. De standpuntbepaling is rommelig en slaat ettelijke malen de bal volledig mis, onder meer in de passage waarin verwezen wordt naar de Derde Energienota van de Nederlandse regering. De nota houdt voor : "In Nederland werd de scheiding tussen productie en distributie beoogd met de Electriciteitswet van 1889, de beoogde scheiding had niet zozeer betrekking op de eigendom dan wel op de taakstelling. In de Derde Energienota die onlangs werd gepubliceerd is de Nederlandse overheid echter tot het besluit gekomen dat er een minder sterke scheiding moet komen tussen productie en distributie om de coördinatie tussen gebruik en productie te verbeteren." Een onafhankelijke energiedeskundige zegt desgevraagd : "Het klinkt sterk als ik die term gebruik, maar dit ruikt bijna naar schriftvervalsing, de Derde Energienota zegt het tegenovergestelde." De conclusies van de nota van het kabinet- Eric Van Rompuy luiden : "1. De afnemers moeten in vrijheid kunnen beslissen over de contracten die zij aangaan, het is alleen op die manier dat zij ten volle de belangen kunnen verdedigen van de residentiële gebruikers. Dit moet niet alleen nu gelden maar ook in de toekomst, wanneer het systeem van de negotiated third party access ten volle zal spelen, 2. Lange-termijncontracten zijn in de elektriciteitsmarkt onvermijdelijk ( nvdr onze cursivering). Wel moet worden belet dat de duurtijd van de contracten zodanig is dat een eventuele overgang naar de negotiated third party access onmogelijk zou worden wanneer dit systeem van kracht zou worden. Daarom zou er naar gestreefd moeten worden om de gecumuleerde duur van de bestaande statuten en de nieuwe statuten in lijn te houden met wat in Europa gebruikelijk is, 3. Het systeem van de negotiated third party access moet in Vlaanderen op termijn toegepast worden maar er moet wel zekerheid bestaan dat de buurlanden eveneens bereid zijn het negotiated party access-systeem toe te passen. Indien dit niet zou gebeuren, dreigt Vlaanderen niet te kunnen beschikken over voldoende productiecapaciteit ( sic) en dan zou een potentiële exportsector in verdrukking kunnen komen, 4. Het initiatief voor het energiebeleid moet binnen Vlaanderen blijven, wel kunnen aan de Europese Unie de volgende vragen gesteld worden Is het noodzakelijk dat de Europese Commissie zich voor de goedkeuring van de derde-generatiestatuten uitspreekt over de toepassing van het Europese mededingingsrecht op deze contracten ? Heeft de Europese Commissie in het verleden reeds het mededingingsrecht toegepast om leveringscontracten in de elektriciteitssector te doen wijzigen ? Wanneer en hoe denkt de Europese Commissie de richtlijnen op het gebied van de elektriciteitssector toe te passen ?" Als commentaar zegt een confrater-hoogleraar : "Ik begrijp niet dat de kabinetschef van Eric Van Rompuy in een vorig leven als professor een voorvechter van concurrentie en competitiviteit dergelijke minimalistische positie en wolligheid laat passeren. Heeft Electrabel een minister Van Rompuy in de greep ?" ERIC VAN ROMPUY (VLAAMS ECONOMIEMINISTER) Discussie over de oriëntering van Vlaams energiebeleid houdt aan.