Ja, de regering van lopende zaken heeft het interprofessioneel goedgekeurd. Ja, de mandaten bij de Nationale Bank (NBB) zijn verlengd. En ja, er komt -onder druk van Europa- een poging tot begrotingsopmaak. Maar er klinkt steeds meer gemor in de wandelgangen van een rist werkgeversfederaties en andere groeperingen. Om het met de woorden van Fa Quix (Fedustria) te zeggen: "De enige politicus die zich blijkbaar zorgen maakt over de concurrentiekracht van de Belgische economie in de Europese context, is uitgerekend Angela Merkel."
...

Ja, de regering van lopende zaken heeft het interprofessioneel goedgekeurd. Ja, de mandaten bij de Nationale Bank (NBB) zijn verlengd. En ja, er komt -onder druk van Europa- een poging tot begrotingsopmaak. Maar er klinkt steeds meer gemor in de wandelgangen van een rist werkgeversfederaties en andere groeperingen. Om het met de woorden van Fa Quix (Fedustria) te zeggen: "De enige politicus die zich blijkbaar zorgen maakt over de concurrentiekracht van de Belgische economie in de Europese context, is uitgerekend Angela Merkel." Ook VOKA en het VBO halen uit naar het ontbreken van een regering die de noodzakelijke hervormingen aanpakt. "Iedereen weet dat structurele maatregelen onafwendbaar zijn om de arbeidsmarkt te hervormen, de overheidsfinanciën gezond te maken en de vergrijzing aan te pakken. Die maatregelen zullen niet pijnloos zijn. Maar ze zijn makkelijker om te dragen wanneer de economie groeit, nu dreigen we dit opportuniteitsvenster te missen", zegt VOKA-woordvoerder Jochen Bessemans. Wat de werkgevers ook hoog zit, is de beeldvorming in het buitenland over een aantal dossiers die en cours de route politieke oprispingen veroorzaken. "Neem de notionele-intrestaftrek. Op de MR na hebben vrijwel alle partijen voorstellen om te sleutelen aan het fiscale gunstregime. Hoe komt dat gebakkelei over in het buitenland? Continuïteit en rechtszekerheid in het beleid dat het investeringsklimaat stimuleert, zijn cruciaal", verwoordt Bessemans de wrevel bij VOKA. "We mogen niet vergeten dat Standards & Poor's ons op negative watch geplaatst heeft. De klok tikt, en andere ratingbureaus kunnen volgen", zegt Rudi Thomaes van het VBO. Ook bij technologiefederatie Agoria klinkt gemor over dossiers die al maandenlang in de koelkast zitten. "Onze vragen voor O&O-ondersteuning of het herstelplan voor de mechatronicasector zijn geblokkeerd", zegt René Konings. "Intussen stellen bedrijven zich almaar meer vragen over hun investeringen in de elektriciteitsproductie, en is er nog altijd geen uitsluitsel over de verdeling van de doelstelling van de 13 procent hernieuwbare energie tegen 2020." Voorts merkt Konings op dat een aantal vereenvoudigingsprojecten maar niet goedgekeurd raken door de Inspectie Financiën: "Een overheidsdienst die administratieve vereenvoudiging als unieke doelstelling heeft, wordt volledig lamgelegd", zegt de Agoria-man. Hij hekelt ook dat een rist overheidsopdrachten voor ICT-projecten niet opgestart raakt. Rechtstreeks heeft dit gevolgen voor een zeventigtal ICT-bedrijven en hun werknemers. Iets wat ook het VBO hoog zit. Europese bronnen vrezen dan weer dat tal van richtlijnen niet of laattijdig omgezet worden, wat financiële implicaties zal hebben. "Sedert het Verdrag van Lissabon kan de Commissie sneller overgaan tot het heffen van boetes tegen lidstaten die hun verplichtingen niet nakomen", zegt een Europese bron. Maar zelfs als er dossiers zijn die een regering van lopende zaken theoretisch kan opnemen, is dat geen garantie dat er ook beslissingen genomen worden, merkt Bessemans namens VOKA op. "Er moet bijvoorbeeld een beslissing komen over de definitieve berging van hoogradioactief afval. Pas dan kan het Niras plannen opstellen en ramingen maken. Zelfs als de regering dit jaar beslist, duurt het nog decennia voor de berging operationeel is." Sinds de regering ontslagnemend is zijn er ook geen lekenrechters in de rechtbanken van koophandel meer benoemd (ongeveer een 150-tal). "Volgens de minister van Justitie klagen de rechtbanken van koophandel dat er problemen ontstaan bij het afwikkelen van faillissementen. Stilaan dringt zich ook een evaluatie op van de wet op de continuïteit van ondernemingen. Er zijn klachten dat bedrijven die zo goed als failliet zijn dankzij de wet onterecht bescherming krijgen tegen hun schuldeisers." Ook Zorgnet Vlaanderen heeft een verlanglijstje van zaken waarvoor dringende overheidsinterventie nodig is. "Deze situatie kan niet blijven duren", merkt gedelegeerd bestuurder Peter Degadt op. "Dringend is bijvoorbeeld het dossier-pediatrie, omdat er acute schaarste is aan pediaters, en er politieke keuzes gemaakt moeten worden over de pediatrische diensten. Er moet ook snel duidelijkheid komen over de criteria voor de centra waar hartchirurgie uitgevoerd wordt. Daar zit een communautair kantje aan", merkt Degadt fijntjes op. Ook tal van de zorgprogramma's waar financiering aan vasthangt, zijn geblokkeerd. Meest dringend voor Zorgnet Vlaanderen is de vooruitgang in de forensische psychiatrie. "Het gaat om het bouwen van twee gespecialiseerde centra, in Antwerpen en Gent, die de 10 procent psychiatrische patiënten die nu in gevangenissen zitten, een geëigende opvang bieden." En zo plaats kunnen maken voor andere gedetineerden. Lieve Dhaene, stafmedewerker van Zorgnet Vlaanderen: "De registratie van zorgkundigen is nog zo'n urgente zaak. Het niet publiceren van overgangsmaatregelen leidt tot grote onzekerheid en ongerustheid bij duizenden zorgverleners en zette een aantal directies al aan om medewerkers zonder aangepast profiel te ontslaan, of om het contract niet te verlengen." Ook in de ouderenzorg leidt de stilstand tot een ernstig probleem. "Belangrijk knelpunt zijn de projecten zorgvernieuwing die gestalte krijgen in de zogenaamde protocolakkoorden. Hiermee kunnen ROB-bedden (rustoorden voor bejaarden) omgezet worden in RVT-bedden (rust- en verzorgingstehuizen), die een betere omkadering hebben. Dat is eigenlijk een absurde situatie, aangezien er juist nieuwe woongelegenheden moeten bijkomen, en de overheid dit net zou moeten aanmoedigen." LIEVEN DESMET"Pijnlijke maatregelen zijn makkelijker om te dragen wanneer de economie groeit. Dat opportuniteitsvenster dreigen we te missen"