Heel wat bedrijven weten niet hoe ze de vergoedingen van hun bestuurders correct kunnen vaststellen. Dat bracht de Fondation des Administrateurs (een Waalse stichting van bestuurders) ertoe om een rooster op te stellen dat de ondernemingen als richtpunt kunnen gebruiken.
...

Heel wat bedrijven weten niet hoe ze de vergoedingen van hun bestuurders correct kunnen vaststellen. Dat bracht de Fondation des Administrateurs (een Waalse stichting van bestuurders) ertoe om een rooster op te stellen dat de ondernemingen als richtpunt kunnen gebruiken. De Fondation des Administrateurs, die momenteel zowat 300 leden kent, gaat er in de eerste plaats van uit dat elk bestuursmandaat een vergoeding verdient. Dat is echter lang niet altijd het geval, vooral in het verenigingsleven, maar ook in de privé-sector. Elke bestuurder heeft verplichtingen en moet voldoende tijd besteden aan de uitoefening van zijn mandaat. Dat houdt in dat hij, naast de minimuminspanning van het bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur ook voldoende tijd moet besteden aan het nauwkeurig inzamelen van documentatie, aan het lezen van de dossiers en aan een verzorgde voorbereiding, zodat hij een omstandig advies kan geven.Welke criteria?Welke criteria moet u hanteren om een correcte vergoeding te bepalen? De fee moet worden vastgesteld in overeenstemming met de graad van verantwoordelijkheid en de complexiteit van de opdracht. Beide hangen in hoge mate af van de omvang van de onderneming, zegt de stichting. Naast de grootte van de onderneming moet bij de vaststelling van de vergoeding bovendien rekening worden gehouden met het aantal bestuursvergaderingen per jaar, met de aanwezigheid van de bestuurder op die vergaderingen, met de financiële toestand van de onderneming (gemeten aan de evolutie van de netto liquiditeitspositie van de onderneming en haar graad van financiële onafhankelijkheid) en met een zekere evaluatie van het werk dat door de bestuurders wordt verricht. De stichting raadt elk bedrijf inderdaad aan om zijn rad van bestuur minstens één keer per jaar aan een evaluatie te onderwerpen. Volgens de stichting komt het bestaan van een formele evaluatieprocedure van de raad van bestuur neer op een premie ter waarde van twee zitpenningen voor elke bestuurder, als de evaluatie in haar geheel gunstig uitvalt.Guy Keutgen is bestuurder-secretaris-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO) en bestuurder in verschillende vennootschappen. "Volgens mij is het in de praktijk erg moeilijk om het werk van de bestuurders op een correcte wijze te evalueren. Het bestuur is een college en de discussie wordt verrijkt door de aanwezigheid van talent dat uit verschillende hoeken komt. Het is vaak onmogelijk om te meten hoeveel de ene of de andere aan een bestuursbeslissing heeft bijgedragen," zegt Keutgen. Hij vindt dat een dergelijk rooster een indicatie kan geven, maar: "Ik denk dat zowel de situatie als de reële omstandigheden sterk kunnen verschillen en dat het bijzonder moeilijk is om de vergoedingen in een schaal te gieten. De bestuurders kunnen immers over zeer uiteenlopende competenties beschikken, wat de concrete toepassing van een dergelijk rooster bemoeilijkt."Moeten risico's die gepaard gaan met een onderneming die er financieel minder goed voorstaat, worden verrekend in een hogere vergoeding? De stichting denkt wel in die richting, maar Guy Keutgen deelt die mening niet: "De vergoeding moet worden bepaald in functie van de omvang en de kwaliteit van het geleverde werk."Philippe Tomberg [{ssquf}]Het referentierooster en de methode om de vergoedingen van bestuurders te berekenen staan binnenkort op de site www.administrateurs.be.