De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog.
...

De auteur is advocaat en hoofdredacteur van Fiscoloog.Het belastbaar voordeel dat voortvloeit uit het van een (in professionele omstandigheden) kosteloos ter beschikking gestelde pc (eventueel met inbegrip van randapparatuur en/of printer) wordt tegenwoordig forfaitair geraamd op 180 euro per jaar. En het belastbaar voordeel dat in dezelfde omstandigheden voortvloeit uit het gratis ter beschikking stellen van een internetaansluiting en -abonnement wordt forfaitair geraamd op 60 euro per jaar. Eerste bedenking: de forfaitaire waardering is al bij al matig. Voor een internetaansluiting en -abonnement betaal je op dit ogenblik ongeveer 40 euro . Op jaarbasis is dat ongeveer 480 euro. Nochtans wordt slechts 60 euro per jaar als belastbaar voordeel in rekening gebracht, als bijvoorbeeld een werkgever gratis een dergelijke aansluiting en een abonnement ter beschikking stelt van zijn werknemer. van een pc en van een internetaansluiting geldt dus voor de eerste keer voor het lopende inkomstenjaar. Wie én een pc én een internetaansluiting gratis (in professionele omstandigheden) ter beschikking krijgt, zal dus belast worden op 180+60 euro of samen 240 euro. De nieuwe regeling is overigens niet alleen van toepassing op een pc die vanaf 1 januari 2003 gratis ter beschikking wordt gesteld, of op een internetaansluiting die vanaf die datum wordt geïnstalleerd. raming van het belastbaar voordeel gold. In principe was men voor die jaren ook al belastbaar op het voordeel van alle aard dat uit de terbeschikkingstelling voortvloeit; maar om de omvang van het voordeel te bepalen, golden geen specifieke regels. Dus moest het voordeel geraamd worden op de in hoofde van de verkrijger. Vanaf 1 januari 2003 wordt niet meer naar de waarde gekeken. Het voordeel dat uit het persoonlijk gebruik voortvloeit, wordt nu geraamd op een bedrag, ongeacht de omvang van het persoonlijk gebruik. Of een werknemer dagenlang voor privé-doeleinden op het internet surft of slechts enkele minuten heeft geen belang (meer). Het voordeel is gelijk aan 180 en 60 euro, al naargelang het voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van de pc dan wel van de internetaansluiting en het internetabonnement. Derde bedenking: de forfaitaire regeling geldt alleen voor zover er sprake is van een van een pc. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bedrijf een pc bij een werknemer thuis installeert; en de werknemer de ter beschikking gestelde pc vervolgens mag gebruiken om er (inloggen op de server van het bedrijf, professionele e-mails nakijken, rapporten voorbereiden enzovoort) en hij de pc ook voor privé-doeleinden mag aanwenden. houdt - in het normale taalgebruik - in dat hij die het materieel ter beschikking krijgt, slechts gebruiksrechten verwerft. Hij mag de pc gebruiken. Maar het materieel is niet van hem. Het is (en blijft) van hem die het ter beschikking heeft gesteld (de werkgever, de vennootschap enzovoort). Helemaal anders is het wanneer een pc niet , maar de eigendom ervan wordt. De pc is dan niet meer van de werkgever (bijvoorbeeld een vennootschap), maar wel van de werknemer (bijvoorbeeld een bedrijfsleider) die hem heeft. computer, maar wel van een of (desnoods gratis) pc. Een dergelijk gebruik lijkt dan ook geen aanleiding meer te kunnen geven tot het belasten van voordelen van alle aard. En uiteraard dus ook niet tot het forfaitair waarderen (van een voordeel dat er per definitie niet meer is). Allicht mag worden aangenomen dat deze laatste oplossing ook geldt voor de talrijke gevallen waarin werknemers in het verleden computermaterieel mee naar huis hebben mogen nemen (omdat het anders toch maar bij het grof vuil zou terechtkomen). Iemand die zo'n computer naar huis heeft meegenomen, om hem bijvoorbeeld op de kinderkamer te installeren waar hij nog nuttig dienst kan doen voor het huiswerk van zoon- of dochterlief, zal allicht ook kunnen volhouden dat hij deze computer niet maar hem gewoon verworven heeft. De forfaitaire ramingsregels werken dan niet. Jan Van DyckDe forfaitaire regels gelden alleen als er gebruiksrechten ter beschikking worden gesteld.