Herinnert u zich het pact van Vilvoorde nog? Vorig jaar spraken de Vlaamse regering en de sociale partners af dat Vlaanderen tegen 2010 een 'werkzaamheidsgraad' van ten minste 70% moet bereiken. De werkzaamheidsgraad is het percentage werkende mensen van de bevolking tussen 15 en 64 jaar. Vooral de naderende demografische schok, met alle gevolgen van dien voor de financiering van de pensioenen en de gezondheidszorg, maakt het bereiken van die 70% noodzakelijk. En daar zitten België en Vlaanderen nog een flink eind vandaan.
...

Herinnert u zich het pact van Vilvoorde nog? Vorig jaar spraken de Vlaamse regering en de sociale partners af dat Vlaanderen tegen 2010 een 'werkzaamheidsgraad' van ten minste 70% moet bereiken. De werkzaamheidsgraad is het percentage werkende mensen van de bevolking tussen 15 en 64 jaar. Vooral de naderende demografische schok, met alle gevolgen van dien voor de financiering van de pensioenen en de gezondheidszorg, maakt het bereiken van die 70% noodzakelijk. En daar zitten België en Vlaanderen nog een flink eind vandaan.Het Vlaams Economisch Verbond ( VEV) deed een studie naar de deelname aan de arbeidsmarkt. De tabel geeft een overzicht van het belangrijkste cijfermateriaal. Alle cijfers slaan op het jaar 2000. In totaal voert in België 35% van de actieve bevolking geen betaalde arbeid uit. Vlaanderen scoort met 33% iets beter, maar met uitzondering van Frankrijk (32%) blijven we toch ver achter op de andere onderzochte landen. Kijken we alleen naar de mannen, dan vallen België (26%) en Vlaanderen (25%) opnieuw samen met Frankrijk (26%) uit de toon. Een gelijkaardig beeld zien we bij de vrouwen, met wederom België (43%) en Vlaanderen (42%) op kop, gevolgd door Frankrijk (38%). Merk op dat voor elk van deze categorieën de betere landen op percentages zitten die bijna de helft van de Belgische en Vlaamse bedragen. Dat Vlaanderen telkens iets beter scoort dan België, houdt in dat de werkzaamheidsgraad in Wallonië nog belabberder is.Het VEV analyseerde de niet-deelname aan de arbeidsmarkt ook in functie van de leeftijd. In de leeftijdsgroep 15 tot 24 jaar scoort alleen Frankrijk (71%) slechter dan België (64%) en Vlaanderen (62%). In de groep van 25 tot 54 jaar zitten we wat betreft de mannen veel beter: België zit met 8% in de middenmoot en Vlaanderen met 6% zelfs bij de betere. Bij de vrouwen tussen 25 en 54 jaar loopt het weer fout. Alleen Nederland (27%) presteert slechter dan België (27%) en Vlaanderen (24%). Maar in de leeftijdsgroep 55 tot 64 jaar zit het grondig verkeerd in ons land. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen halen we scores die ver boven die van de andere landen uitsteken.Politieke onwilBelgië heeft, zo concludeert het VEV, een omvangrijke "stille arbeidsreserve". Voor Vlaanderen bedraagt die afgerond 1,3 miljoen, waarvan 470.000 vervroegde uittreders (36%) en 450.000 jongeren (34%). Ook opvallend is dat Vlaanderen 110.000 ontvangers van werkloosheidsvergoedingen telt, die zich niet meer ter beschikking van de arbeidsmarkt hoeven te houden. Zo'n 130.000 mensen krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Van de leeftijdsgroep ouder dan 24 jaar en jonger dan 50 jaar nemen 260.000 mensen niet deel aan de arbeidsmarkt. 81% van die groep bestaat uit vrouwen.Het VEV geeft in zijn nota niet alleen de rauwe cijfers, maar doet ook suggesties om tot een werkzaamheidsgraad van 70% te komen. De voornaamste onderdelen van dat actieprogramma behelzen: werken beter combineerbaar met het gezinsleven maken, werklozen actief houden, herstel van het beschikbaarheidsprincipe in de werkloosheidsverzekering, afbouw van de vervroegde uittreding, meer mogelijkheden om studeren en werken te combineren, heractivering van de langdurig werklozen, omzetting van zwart- en grijswerk in echte banen, en tweeverdieners en de herintrede in de arbeidsmarkt niet fiscaal ontmoedigen. Heel correct allemaal, maar niet nieuw. De vraag is waar we de politieke meerderheid gaan vinden die van zo'n actieprogramma consistent werk maakt.Johan Van Overtveldt [{ssquf}]De vraag is waar we de politieke meerderheid gaan vinden die van een tewerkstellingsprogramma consistent werk maakt.