Bestuurders van een vennootschap of een vzw dragen een grote verantwoordelijkheid. Als het personeel, een aandeelhouder of derden zich benadeeld voelen door een bestuurdersfout, staan de bestuurders met hun persoonlijke vermogen borg voor de schade die ze daardoor hebben veroorzaakt. Ze kunnen niet enkel aansprakelijk worden gesteld voor hun eigen fouten, maar in veel gevallen ook voor die van hun medebestuurders. Ook de fiscus en de RSZ zullen hen niet ontzien, zelfs niet nadat ze ontslag hebben genomen. Een degelijke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering -- ook D&O-verzekering genoemd -- is dus een absolute must.
...

Bestuurders van een vennootschap of een vzw dragen een grote verantwoordelijkheid. Als het personeel, een aandeelhouder of derden zich benadeeld voelen door een bestuurdersfout, staan de bestuurders met hun persoonlijke vermogen borg voor de schade die ze daardoor hebben veroorzaakt. Ze kunnen niet enkel aansprakelijk worden gesteld voor hun eigen fouten, maar in veel gevallen ook voor die van hun medebestuurders. Ook de fiscus en de RSZ zullen hen niet ontzien, zelfs niet nadat ze ontslag hebben genomen. Een degelijke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering -- ook D&O-verzekering genoemd -- is dus een absolute must. "De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering neemt de verdediging van een bestuurder op zich, wanneer die een schadeclaim voor een bestuurdersfout krijgt. Wordt hij aansprakelijk gesteld, dan betaalt de verzekeraar ook de schadevergoeding. De verzekering beschermt dus zijn persoonlijke vermogen", zegt Paul Marck, de technisch en commercieel directeur van de verzekeringsmakelaar ADD. De verzekering wordt afgesloten door de vennootschap of de vzw, die ook de premie betaalt. De bestuurders zijn de verzekerden. Een goede polis dekt zowel de huidige als de toekomstige bestuurders, en hun partners en erfgenamen. Naast de bestuurders in rechte zijn ook de feitelijke bestuurders en het directie- en auditcomité beschermd, naast de medewerkers die in een schade-eis worden betrokken. "Als de vennootschap en de bestuurders samen worden gedagvaard en voor hun verdediging een beroep doen op dezelfde advocaat, neemt de verzekering ook de verdedigingskosten van de vennootschap voor haar rekening. Oefent de bestuurder zijn mandaat uit via een managementvennootschap, dan wordt die eveneens als verzekerde beschouwd", aldus Marck. Als de bestuurder van de vennootschap ook nog een extern mandaat voor die vennootschap uitoefent in een andere vennootschap, dan is hij in die hoedanigheid eveneens gedekt door de verzekering. Om verzekerd te zijn, moet de schade-eis worden ingediend tijdens de looptijd van het contract. "Bij de meeste verzekeraars maakt het niet uit of de fout vóór de aanvangsdatum van het contract is begaan", zegt Marck. "Zegt de verzekerde de polis op, dan heeft hij nog een uitloopdekking van vijf jaar voor alle eisen die in die periode worden ontvangen. De fout moet dan wel zijn begaan tijdens de looptijd van het contract. De verzekerde mag ook geen nieuwe dekking bij een andere verzekeraar hebben afgesloten. In zo'n nieuwe polis moet een aangepaste dekking worden opgenomen." De goede polissen voorzien in een wereldwijde bescherming. Maar als de verzekerde actief is in de Verenigde Staten, heeft dat wel een invloed op de voorwaarden. Zoals bij alle aansprakelijkheidsverzekeringen worden opzet, fraude en bekende feiten en hangende geschillen die dateren voordat de polis werd afgesloten, niet gedekt door de verzekering. Ook directe lichamelijke schade en materiële schade zijn niet verzekerd, omdat die door andere verzekeringen worden gedekt. De verdedigingskosten zijn wel verzekerd, eventueel met een onderste limiet. Het voorwerp van de verzekering is in hoofdzaak de financiële schade. "Het is belangrijk dat de verzekerde de definities in de polis aandachtig leest, omdat de waarborg daarin mogelijk wordt beperkt", waarschuwt Paul Marck. De prijs van de verzekering is afhankelijk van factoren zoals de omvang van de onderneming (balanstotaal, omzet, eigen vermogen), de sector waarin ze actief is, de landen waar ze vestigingen heeft en de eventuele beursnotering. "Voor een gezonde kmo heb je al een goede jaardekking voor minder dan 2000 euro", zegt Paul Marck. "Voor grote beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in het buitenland, ligt de premie uiteraard heel wat hoger, maar ook de verzekerde kapitalen lopen daar al gauw op tot enkele tientallen miljoenen euro's. De bestuurder van een vereniging heeft al een goede basisdekking voor 300 euro." Op de Belgische markt zijn heel wat verzekeraars actief in dat segment. De tarieven zijn daardoor zeer competitief. Bovendien bewegen ze zich in dalende lijn, hoewel het aantal claims tegen bestuurders toeneemt. Verzekerden doen er goed aan aandacht te besteden aan de definitie van 'bestuurder' en 'verzekerden' in de polis. Paul Marck: "Zijn de managementvennootschappen mee verzekerd? Wat met de filialen en zusterbedrijven? Wat bij overdracht van aandelen in een familiale vennootschap? Wat met de externe mandaten? Voorziet de verzekeraar in een dekking voor de advocaten of voor de milieucoördinator die advies geven aan de bestuurders?" Ook de hoogte van het verzekerde kapitaal is een belangrijk aandachtspunt. De meeste verzekeraars beperken dat per schadegeval en per verzekeringsjaar. De goede polissen voorzien in een voldoende hoog kapitaal, met een jaarlimiet die hoger is dan de limiet per schadegeval en zonder sublimieten. Ook de uitloopdekking verdient aandacht. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen zijn een gespecialiseerde materie. Bestuurders doen daarvoor het beste een beroep op een verzekeringsmakelaar die over de vereiste expertise beschikt. ?JOHAN STEENACKERSDe bestuurder van een gezonde kmo heeft al een aansprakelijkheidsverzekering voor minder dan 2000 euro.