Onlangs bereikte het Vlaams Parlement een akkoord over de modernisering van de pachtwetgeving. Die treedt wellicht in werking op 1 juni 2023. Vanaf dan kan de opmaak van een schriftelijke overeenkomst afgedwongen worden voor de rechtbank. Als een van de partijen wenst...

Onlangs bereikte het Vlaams Parlement een akkoord over de modernisering van de pachtwetgeving. Die treedt wellicht in werking op 1 juni 2023. Vanaf dan kan de opmaak van een schriftelijke overeenkomst afgedwongen worden voor de rechtbank. Als een van de partijen wenst dat alles op papier gezet wordt, moet dat gebeuren. Weigert de eigenaar mee te werken aan een schriftelijke overeenkomst, dan wordt de overeenkomst vernieuwd in het voordeel van de pachter. Houdt de landbouwer het been stijf, dan kan de vrederechter beslissen de pacht te ontbinden. Eigenaars kunnen een verpachte grond verkopen, maar niet zomaar pachtvrij. Dat heeft een invloed op de prijs. De huidige wet laat een pachtvrije verkoop slechts eenmalig toe na de eerste termijn van 27 jaar. In de nieuwe wet kan dat al vanaf een pacht van achttien jaar en nadien opnieuw om de negen jaar. Vandaag kunnen overheden een pacht bij het verstrijken van de pachtperiode opzeggen omwille van natuurbehoud en bebossing. In de toekomst worden de mogelijkheden versoepeld en zullen ze ook gelden voor particulieren en natuurorganisaties in bepaalde gebieden - zogeheten groene bestemmingen. Daar staat een inperking van de opzeggingsmogelijkheden tegenover via de invoering van een 'leefbaarheidstoets' en een 'financieel leefbaarheidscriterium' ter bescherming van de landbouwers.