De terugbetaling van de beurstaks op beveks en sicavs verloopt arbitrair", zegt Bart Lammens, afgevaardigd bestuurder van de beleggingsonderneming Merit Capital uit Antwerpen.
...

De terugbetaling van de beurstaks op beveks en sicavs verloopt arbitrair", zegt Bart Lammens, afgevaardigd bestuurder van de beleggingsonderneming Merit Capital uit Antwerpen. Eind december 2005 verhoogde de programmawet de beurstaks op verkoop van aandelen in collectieve beleggingsinstellingen - zoals beveks en sicavs - van 0,5 % naar 1,1 % op het totale kapitaal (TOB). Tegelijkertijd voerde de regering een roerende voorheffing van 15 % in op de intresten van schuldvorderingen van kapitali- satieaandelen van publieke fondsen, die meer dan 40 % in vastrentende effecten investeren (TIS). Maar de beleggers krijgen de kans hun beurstaks terug te vorderen, op voorwaarde dat ze overschakelen van kapitalisatie- naar distributieaandelen. In dat geval laat de belegger de intresten jaarlijks als dividend uitkeren. Zo slaat de belastingplichtige een dubbele slag. Enerzijds betaalt de overheid de TOB-beurstaks terug en anderzijds vermijdt hij de nieuwe TIS-belasting. De financiële instelling, waar de klant het fonds aanhoudt, staat in voor de administratieve afhandeling. Lammens: "Hier wringt het schoentje. Niemand weet hoe de afrekening juist gemaakt moet worden. Uit eigen onderzoek blijkt dat de betrokken banken en de belastingadministratie er maar een slag naar slaan. Zo kreeg een van onze cliënten haar TOB niet terug, omdat zij een van haar 100 distributieaandelen binnen de twaalf maanden had verkocht. Wij zijn echter van mening dat de berekening proportioneel moet verlopen en dus heeft de betrokken belastingplichtige recht op een terugbetaling van 99 % van de TOB. Jammer genoeg staat deze bepaling niet letterlijk in de wet, waardoor misverstanden ontstaan." Volgens een woordvoerder van minister Didier Reynders (MR) zijn er echter geen problemen met de terugbetaling van de beurstaks. "De fiscus heeft de procedure namelijk samen met de banksector uitgewerkt en in een Koninklijk Besluit (KB) gegoten", zegt hij. "Ook staat op de portaalsite van de FOD Financiën een lijst met praktische vragen en concrete antwoorden, die voor elke situatie uitsluitsel biedt." Maar Lammens ontkent: "Het KB preciseert niet dat de belastingplichtige geen terugbetaling krijgt als hij een deel van zijn distributieaandelen verkoopt. De lijst met vragen en antwoorden doet dit wel, maar deze toelichting heeft volgens ons geen kracht van wet. Bovendien moet bij mogelijke discussie altijd de meest gunstige interpretatie voor de belastingplichtige gekozen worden. Ten slotte benadeelt de huidige maatregel de kleine belegger. In tegenstelling tot de grote vermogens, die meestal in risicovolle aandelen investeren, steken deze belastingplichtigen hun geld vooral in vastrentende obligaties. Enkel die laatste zijn onderworpen aan beurstaksen. Bovendien verschilt de concrete berekening van eventuele TOB-terugbetaling van bank tot bank. Daarom dringen wij aan op een politieke tussenkomst om uit de impasse te geraken." E.P.