De auteurs zijn respectievelijk advocaat-vennoot en advocaat bij Laga & Philippe.
...

De auteurs zijn respectievelijk advocaat-vennoot en advocaat bij Laga & Philippe."We worden belast tot de laatste eurocent!" Het is een vaak gehoorde klacht, zeker in deze tijden van toenemende economische onzekerheid. Elke aantasting van de koopkracht van consumenten - dus ook de inkomstenbelasting - wordt dan ook met argusogen gevolgd. Ondanks de inspanningen van de ontslagnemende regering hebben we in België nog steeds een frustrerend hoge loonbelasting. Behalve het klassieke loon kunnen werknemers echter ook andere voordelen van hun werkgever krijgen, zoals een bedrijfswagen, een gsm, een groeps- en hospitalisatieverzekering en andere. De persoonlijke besparing die dit soort voordelen van alle aard meebrengt, onthult meteen ook het belang ervan. Kunnen we door het toekennen van zulke voordelen de hoge loonbelasting ontwijken? Het antwoord is nee. Onze fiscale wetgever is immers zo 'ruimdenkend' geweest om het begrip van de belastbare bezoldigingen uit te breiden tot alle voordelen die u als werknemer als tegenprestatie voor geleverde diensten ontvangt van de werkgever. Alles wat u uit arbeid verkrijgt, is aan de personenbelasting onderworpen, met in het slechtste geval een belastingtarief van 50 %. Voorts nemen de belastingcontroleurs ook het standpunt in dat elk voordeel dat u als werknemer ontvangt, vermoed wordt een tegenprestatie te zijn voor geleverde arbeid. Een werkgever geeft zijn personeel niet zomaar cadeaus. Voordelen van alle aard belonen arbeid of bevorderen de motivatie van de werknemer. Er zijn echter uitzonderingen op de belastbaarheid van de voordelen van alle aard: de sociale voordelen. Die zijn vrijgesteld van de personenbelasting. Veel van die sociale voordelen zijn van gering belang, andere kunnen heel interessant zijn. Denk maar aan de 0,15 euro per kilometer voor woon-werkverkeer of de maaltijdcheques. Het rijtje van die sociale voordelen wordt nu aangevuld met het zogenaamde pc-privé-plan. Een misschien wat late maar niettemin aardige poging van de leiders van dit land om de nieuwe technologieën, de informatiemaatschappij en de aansluiting van de hele bevolking op het internet te bevorderen. Als een werknemer een pc koopt (en aanverwante randapparatuur en software die voor zijn beroep nuttig zijn), kan de werkgever een bijdrage van maximaal 60 % van de aankoopprijs leveren, met een jaarlijks maximum van 1500 euro (geïndexeerd). Die bijdrage is voor de werknemer onbelast. Dat betekent niet dat u als werknemer morgen van uw baas een som geld kunt eisen voor die mooie laptop uit het reclameblaadje. De bijdrage van de werkgever is een gunst, geen recht. Bovendien moet hij de mogelijkheid van dit voordeel hebben voorzien in een speciaal plan: het pc-privé-plan. U kunt ook niet de afgeschreven computer van uw baas kopen tegen 40 % van de restwaarde. Het moet gaan om nieuw materiaal en het mag nooit eigendom van de werkgever zijn geweest. Alleen aankopen bij derden komen dus in aanmerking. De vrijstelling geldt wanneer u als werknemer volledig privé een pc aankoopt. Dat betekent echter niet dat werkgevers hun bedrijfsleveranciers niet mogen aanspreken om een korting te bedingen. Ook de wetenschap van bepaalde leveranciers dat de werknemers van een klant interesse voor hun producten hebben, kan interessant zijn. Valt u buiten de boot als u niet op een goed blaadje staat bij uw chef? Nee. Voor het pc-privé-plan komen alle werknemers in aanmerking, met dezelfde condities. Prima deal, denkt u misschien. U koopt ieder jaar een nieuwe pc met een korting van 1500 euro en verkoopt hem daarna met een aardige winst. Ja toch? Nee dus. U kunt slechts om de drie jaar een 'gesponsorde aankoop' doen. Maar die driejarige sperperiode geldt voor ieder onderdeel apart. U kunt bijvoorbeeld in 2003 een pc aankopen, in 2004 een printer, in 2005 een scanner, in 2006 weer een pc enzovoort. Met ieder jaar een sponsoring van maximaal 1500 euro. Een lucratief idee, maar de werkgevers zullen meestal extra beperkingen invoeren in hun pc-privé-plan. Het pc-privé-plan is een interessant cadeautje van onze wetgever. Nu nog uw werkgever overtuigen om zo'n plan op te stellen. Hij zal het namelijk voelen in zijn aanslagbiljet. De kosten van sociale voordelen zijn, op een paar kleine uitzonderingen na, niet fiscaal aftrekbaar voor de werkgever en dat geldt ook voor het pc-privé-plan. De werkgever zal de bijdrage aan de aankoop van de pc in zijn belastingaangifte moeten toevoegen aan het boekhoudkundige resultaat en daar belasting op betalen. Toch hoeft dit niet de doodsteek voor het nieuwe sociale voordeel te betekenen. Kijk maar naar de maaltijdcheque, een ander sociaal voordeel waarvan de kosten niet aftrekbaar zijn voor de werkgever. Vanwaar dan het succes van de maaltijdcheque? Simpel: de vrijstelling van sociale zekerheid. Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de werkgever (circa 35 %) en de werknemer (13,07 %) is meer dan voldoende compensatie voor de vennootschapsbelasting (sinds dit jaar 33,99 %) op de kosten van de maaltijdcheques. De ministerraad van 4 april besliste om het sociale voordeel van het pc-privé-plan vrij te stellen van sociale bijdragen. Ook de vrijstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. De sociale behandeling van de privé-pc sluit dus mooi aan bij de fiscale behandeling ervan. Nog een kleine opmerking. U begrijpt wel dat u alleen op een bijdrage kunt rekenen als u een voor eensluidend verklaard afschrift van de aankoopfactuur kunt voorleggen. Als uw werkgever zelf een producent van pc's is, kunt u in het raam van een pc-privé-plan geen pc kopen van uw werkgever. Bovendien is het wat vreemd om van uw werkgever een bijdrage te vragen voor de aankoop van een concurrerende pc. Pech? Niet noodzakelijk, er bestaat een alternatief. Veel werknemers van een pc-fabrikant of -handelaar kunnen bepaalde types van pc's van hun bedrijf kopen voor een zacht prijsje, of zelfs tegen kostprijs. Dat is een voordeel van alle aard en dus belastbaar. Maar de fiscus is tolerant en belast geen voordelen die bestaan uit door de werkgever geproduceerde of verhandelde goederen die de werknemer tegen een verlaagde prijs aankoopt. Als uw werkgever pc's produceert of verhandelt, komt u dus in aanmerking voor deze vrijstelling. De voorwaarde is wel dat deze goederen voor dagelijks gebruik dienen of duurzame gebruiksvoorwerpen met een betrekkelijk geringe waarde zijn. Pc's vallen daaronder, want de administratie houdt er op dit vlak nogal hoge standaarden op na. Als schoolvoorbeeld van een goed voor dagelijks gebruik of met geringe waarde haalt de fiscus een auto aan. Een pc en allerhande randapparatuur voldoen dus zeker aan deze omschrijving. Kan een sluwe werknemer van een pc-fabrikant hier een lucratief zaakje van maken? Nee, de fiscus heeft zijn plannen doorzien. Een voorwaarde voor de belastingvrijstelling is dat het aangekochte product alleen dient voor de persoonlijke behoefte van de werknemer. Bovendien mag zo'n aankoop zich niet te vaak herhalen, de normale gebruiksduur van het goed in acht genomen. De regeling van het pc-privé-plan kan gebruikt worden als argument om een driejaarlijkse aankoop te verdedigen. Natuurlijk is nul euro ook een verlaagde prijs. Kunt u dan gratis en zonder belasting een door uw werkgever geproduceerde of verhandelde pc krijgen? We vrezen van niet. Er zijn beperkingen aan de tolerantie van de fiscus. De belastingvrijstelling geldt alleen als u minstens de kostprijs van de pc betaalt. Ligt de prijs onder de werkgeverskosten die aan de pc verbonden zijn, dan wordt dit voordeel aan de personenbelasting onderworpen. Steeds meer werknemers krijgen een pc (doorgaans een laptop) ter beschikking van hun werkgever. De bedoeling is uiteraard dat ze hem voor beroepsdoeleinden gebruiken, maar zelden of nooit verbiedt de werkgever dat hij ook voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Behalve een pc wordt in de bedrijfswereld ook steeds vaker de internetaansluiting en het internetabonnement, om thuis te kunnen inloggen op het bedrijfsnetwerk, door de werkgever betaald. En uiteraard kan die ook hier niet uitsluiten dat deze configuratie voor privé-doeleinden gebruikt wordt. Dit privé-gebruik van de gratis pc en het gratis internetabonnement is voor de werknemer een voordeel van alle aard. Hij wordt hierop belast in de personenbelasting. Maar wat is de waarde van dit soort voordelen? Het koninklijk besluit van 25 maart voorziet in een forfaitaire raming van deze voordelen. Het privé-gebruik van een pc (randapparatuur incluis) en een internetaansluiting die door de werkgever worden gefinancierd, worden vanaf 1 januari gewaardeerd (en belast) op respectievelijk 180 euro en 60 euro per jaar. Deze raming is bijzonder laag en gunstig voor de werknemers die van dit voordeel kunnen genieten. Bovendien is deze regeling van toepassing als de werknemer een pc en/of internetaansluiting voor zuivere privé-doeleinden gratis ter beschikking krijgt. Ignaas Behaeghe Géry BombekeDe bijdrage van de werkgever is een gunst, geen recht.Voor het pc-privé-plan komen alle werknemers in aanmerking, met dezelfde condities.