Hoe de Belgische ekonomische krisis oplossen, dat is de hoofdvraag bij de start van 1996 ! Men lost geen ekonomische krisis op met het verhogen van de belastingen, wel met het verlagen ervan ; niet met het inkomen van de werknemers te verminderen, wel door deze te vermeerderen en het verbruik, het sparen en investeren te bevorderen.
...

Hoe de Belgische ekonomische krisis oplossen, dat is de hoofdvraag bij de start van 1996 ! Men lost geen ekonomische krisis op met het verhogen van de belastingen, wel met het verlagen ervan ; niet met het inkomen van de werknemers te verminderen, wel door deze te vermeerderen en het verbruik, het sparen en investeren te bevorderen. Hoe is het mogelijk dat er zoveel wagens op de baan zijn, dat meer en meer mensen reizen en op vakantie gaan en hun inkomen in het buitenland spenderen ? Omdat de meesten meer dan één job hebben. Inderdaad, de Belg laat zich niet doen, hij mort en betaalt. Maar in zijn achterhoofd zoekt hij middelen om bij te verdienen in 't zwart natuurlijk. "You Belgians know how to sweep your problems under the carpet", heeft Nobelprijswinnaar prof. Galbraith eens gezegd.De Belg is niet lui, integendeel, hij laat zich niet doen, zelfs niet door de politici, niet door de staat, wanneer het erop aankomt zijn welvaart te verdedigen. Alleen de slechtst bedeelden en de ongelukkigsten krijgen het hard te verduren. Het ekonomisch denkpatroon van onze leiders is archaïsch en negatief. Het komt door een absolute afwezigheid van innovatie en intuïtie. Hoe dit negatief denken omschakelen in een positief handelen ?Stel het inkomen van een familie tot één miljoen bruto per jaar vrij van alle belastingen, taksen, bijdragen enz. Schaf eveneens de aangifte voor deze kategorie af, het spaart veel administratieve kosten. Garandeer een minimuminkomen per gezin en schaf de werkloosheidssteun af. Dit minimuminkomen moet een aanvulling zijn met wat de werkzoekende zelf kan verdienen en dit gedurende een bepaalde periode. Het minimum is bepaald volgens de levensstandaard die de werkzoekende had vóór hij werd ontslagen. Hij die men betrapt op valse aangifte, kan nooit meer hiervan genieten. Schrap BTW en andere taksen op investeringsgoederen om de investeringen en tewerkstelling te bevorderen.Schaf de vennootschapsbelasting af voor industriële firma's en researchprojekten en laat de verdiende winst in de firmakas om weer te investeren en aan te werven. Belast winst alleen wanneer ze wordt uitgekeerd aan de normale schaal als inkomen en stel aldus de belasting op arbeid en financiële inkomens gelijk.Schaf geleidelijk de vennootschapsbelasting af over een periode van 5 of 10 jaar, a rato van 10 % tot 20 % vermindering per jaar voor de bestaande firma's. Het spaart vele administratieve uitgaven. Nieuwe bedrijven die opstarten en dus personeel aanwerven dienen vanaf het eerste jaar vrijgesteld te worden van de vennootschapsbelasting. Zij maken toch geen winst in de eerste jaren. De grote bedrijven weten wel hoe deze te ontwijken.Verminder met 10 % tot 20 % per jaar de toelagen en subsidies, nu gestort in bodemloze emmers, en zorg ervoor dat de totale besparingen gelijk of groter zijn dan de gederfde inkomsten als gevolg van het geleidelijk afschaffen van de vennootschapsbelasting, om aldus een nuloperatie te verkrijgen voor de schatkist. Een ander voordeel hiervan is dat we weer kapitaalintensieve bedrijven zullen aantrekken, gezien de depreciatie of afschrijvingen wegvallen. De opstartende en uitbreidende bedrijven hebben drie zaken nodig : "geld - geld - en geld". Laat het hen zelf verdienen, maar ook behouden.De vennootschapsbelasting is een onekonomische belasting en straft vooral de familiale bedrijven door hen tweemaal te belasten. Zij kunnen moeilijker ontwijken. Doordat de tewerkstelling in de hand zal gewerkt worden, betekent dit minder uitgaven voor de gemeenschap.Om de staatsschuld te verminderen stel ik vier dingen voor :Schrijf een wedstrijd uit waaraan alle ekonomisten en bedrijfsleiders mogen deelnemen en offreer een beloning van b.v. 5 miljoen frank voor de beste, meest praktische en rechtvaardigste oplossing van de staatsschuld door de minister van Financiën aanvaardbaar.Weiger alle investeringen, door openbare besturen, die niet verantwoord zijn ; onnodige, niet gebruikte bruggen, luxueuze gebouwen die miljarden kosten (verkoop deze aan de banken).Schaf de kabinetten af. Gebruik de bestaande administratie.Teneinde het budget beter te kontroleren, maak verschil tussen het jaar van inkomen : januari tot december, en het jaar van uitgaven : juli - juni. Dit laat toe aanpassingen aan de geplande uitgaven te kontroleren en overbodige uitgaven te schrappen. Zo bijvoorbeeld "er is zoveel in het budget, het moet op, anders krijgen we het volgende jaar minder".Teneinde het inkomen van de werknemers te doen toenemen, zorg voor een parallelle groei van de produktiviteit om deze verhoging te kompenseren en de winst voor het bedrijf niet aan te tasten.Verhoog de investeringen in R & D en stem beter af op de nieuwe produktierichtingen (VS & Japan en van de andere landen in Europa). Zoek naar betere specialiteiten (niches) en produkten met een grote meerwaarde die in de markt liggen.Laat ons in godsnaam ophouden met naar gelijkschakeling te streven, de zwakkere te laten vallen en de slimme de kop onder te drukken. Weg met de mentaliteit dat alles op een ander beter is. Voor geen enkel Europees land moeten we onderdoen. Laat ons stoppen de dagbladen te vullen met processen, moorden, diefstallen en kleinzielig gezeur. Think positive !Prof. em. Dr. M.J. De Meirleir,Mechelen