Vorige maand besloten minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) en haar collega van Energie Steve Stevaert (SP.A) om nog maar één overlegorgaan te consulteren over de ontwerpdecreten inzake integrale milieuvoorwaarden en rationeel energiegebruik ( REG).
...

Vorige maand besloten minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) en haar collega van Energie Steve Stevaert (SP.A) om nog maar één overlegorgaan te consulteren over de ontwerpdecreten inzake integrale milieuvoorwaarden en rationeel energiegebruik ( REG). Volgens de betrokken excellenties paste die maatregel in het beter bestuurlijke beleid van de regering om in de toekomst domeinraden te installeren, die elk over hun specifieke materie advies mogen verlenen. Maar de werkgevers- en werknemersorganisaties voelden zich buitenspel gezet. Aangezien zij in de Adviesraad voor Milieu en Natuur (Mina) slechts een minderheidspositie van 25% bekleden, vrezen de sociale partners dat ze geen vinger in de pap meer te brokken zullen hebben over milieu- en energiedossiers. Bovendien komen hun standpunten in de persberichten van de Mina-raad minder tot uiting. Sindsdien sturen zij hun kat naar de Mina-raad. "De malaise zit veel dieper," zegt professor Rudi Verheyen (UIA), voorzitter van de Mina-raad: "Binnen de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (Serv) trachten de sociale partners steevast in gesloten slagorde naar buiten te komen. Zo hopen ze telkens hun bereikte compromis beter bij de regering te kunnen verkopen. Toen de Mina-raad werd opgericht en zij ook een stem in dit kapittel kregen, zagen de werkgevers en werknemers een opportuniteit om hun positie te versterken." Het zijn evenwel de milieuverenigingen die het in dit nieuwe overlegorgaan voor het zeggen hebben. Verheyen: "Bovendien streven wij als democratisch overlegorgaan niet naar uniformiteit, maar wordt elk goed geargumenteerd standpunt in ons advies weergegeven. Ons lijkt het nuttiger dat de regering de diverse meningen van alle betrokken partijen kent voor ze een definitieve beslissing neemt. Het resultaat was dat de sociale partners in de Serv zich achter dezelfde vlag schaarden, maar over hetzelfde dossier in de Mina-raad in verdeelde slagorde aan bod kwamen. Dat leidde tot interne conflicten. Toen Dua en Stevaert vervolgens besloten hen niet langer te raadplegen over milieu- en energiedossiers, was het hek van de dam. Uit ongenoegen boycotten ze nu de Mina-raad. Ik vind dat heel erg. Want zo misbruiken ze ons in hun strijd om de Vlaamse regering onder druk te zetten."E.P. [{ssquf}]