Net na het paasreces legt Trends de Belgische minister van Financiën het vuur aan de schenen over de hervorming van de vennootschapsbelasting. Aangezien Didier Reynders ( PRL) dringend naar een vergadering met de top van Agoria - de beroepsfederatie van de non-ferrosector - moet, vindt het gesprek per telefoon plaats in het Louis XVI-salon van het onlangs gerestaureerde Hotel van Financiën.
...

Net na het paasreces legt Trends de Belgische minister van Financiën het vuur aan de schenen over de hervorming van de vennootschapsbelasting. Aangezien Didier Reynders ( PRL) dringend naar een vergadering met de top van Agoria - de beroepsfederatie van de non-ferrosector - moet, vindt het gesprek per telefoon plaats in het Louis XVI-salon van het onlangs gerestaureerde Hotel van Financiën. DIDIER REYNDERS (MINISTER FINANCIEN). "De hervorming is volgens mij zeer bedrijfsvriendelijk. Beide werkgeversorganisaties - Unizo en VBO - reageerden positief op het wetsontwerp. De aanslagvoeten in de vennootschapsbelasting dalen, inclusief het tarief voor de KMO's. Bovendien zetten we de eerste stap naar de invoering van een fiscale consolidatie, die de resultaten van alle verbonden ondernemingen (met een participatie van minstens 95%) gezamenlijk belast op groepsniveau. Ik heb een akkoord binnen de regering om dit op termijn in te voeren. Bovendien moet het door het terugverdieneffect in de toekomst mogelijk zijn de tarieven verder te verminderen en nieuwe jobs te creëren." REYNDERS. "Dat is het tweede luik van onze hervorming: een verfijning van het systeem van de rulings, de akkoorden tussen de fiscus en de belastingplichtigen. Voortaan zal het voor alle ondernemingen mogelijk zijn hun investeringsplan aan de administratie voor te leggen en de fiscale gevolgen daarvan op voorhand te kennen. Met het oog op de transparantie zullen al deze rulings aan het parlement meegedeeld en op de website van het ministerie gepubliceerd worden, uiteraard met bewaring van de anonimiteit van de belastingplichtige. Zo kunnen we elk coördinatiecentrum en elke FSC geval per geval in een afzonderlijk rulingdossier oplossen, mits behoud van de oude afspraken." REYNDERS. "Hierover is nog geen definitieve beslissing gevallen. De vraag is of daar ooit een politieke meerderheid voor gevonden zal worden. We kunnen namelijk de bron van deze verdoken inkomsten niet achterhalen. In plaats van een moeilijk debat over fiscale amnestie te voeren, biedt ook hier de vrijwillige overeenkomst met de fiscus een uitkomst om het zwart geld van de Belgen te regulariseren. Deze ruling geldt natuurlijk niet voor criminele gelden, afkomstig uit drugs of andere misdrijven. Die vallen onder de witwaswet." REYNDERS. "België kent geen wettelijk bankgeheim, zoals in Oostenrijk. De administratie heeft altijd zicht op de BTW-verrichtingen van de bedrijven. En wat de directe belastingen betreft, kan de fiscus met toestemming van de rechter de transacties van een belastingplichtige opvragen bij de financiële instelling. Vroeger waren buitenlandse banken - vooral dochters van Belgische vennootschappen - wat meer terughoudend, maar tegenwoordig krijgen we zonder noemenswaardige problemen alle nodige inlichtingen. "In tegenstelling tot de christelijke vakbond pleit ik voor een vermindering van álle lasten, niet alleen op arbeid, maar ook op kapitaal. Nu onze schuldratio verbeterd is, moeten we de algemene fiscale druk voor iedereen verlagen. Bovendien beschikt ons land al over een resem vermogensbelastingen, zoals de onroerende voorheffing en de successie- en registratierechten. Misschien kunnen we al deze taksen wel afschaffen en vervangen door één algemene vermogensbelasting. Wat de roerende inkomsten betreft, steun ik het Europese voorstel van een minimumbelasting op spaargelden binnen de Europese Unie. Ik heb meer problemen met fiscale vluchtelingen dan met Belgen die hun kapitaal in eigen land houden." REYNDERS. "Iedereen wil fiscale autonomie, maar niemand wil daar voor betalen. Nu worden gewestelijke belastingen geheven, maar gedeeltelijk gefinancierd door de federale schatkist. Dat kan niet volgens ons. Daarom schaffen we deze aftrek ook af. Als de gewesten deze belastingen willen vervangen door heffingen kan dat, maar dan moeten ze wel aan een concrete dienst - zoals de zuivering van afvalwater - worden gekoppeld." REYNDERS. "Met het oog op de liberalisering van de energiemarkt voorzag de vorige regering in dit belastingvoordeel om de verkoopprijs van het netwerk aantrekkelijker te maken voor buitenlandse operatoren. Ondanks jarenlange onderhandelingen werd geen geschikte kandidaat gevonden. Daarom moeten we nu met Elia - een samenwerking tussen Electrabel en de Belgische gemeenten - in zee, hoewel we eigenlijk tegen de vrijstelling van meerwaarden op onroerende activa zijn." REYNDERS. "In 1999 bereikte de regering een voorlopige overeenkomst door de terugbetaalde Maribel-steun te verrekenen met een vermindering van de sociale bijdragen. Maar de Europese Commissie maakt nu bezwaren tegen specifieke afwijkingen. Daarom stellen we in onze programmawet van 2002 een directe terugstorting van deze bijdagen aan de schatkist voor. Zo kunnen we komen tot een correcte terugbetaling van de steun, gekoppeld aan een nieuwe vermindering van sociale lasten." Eric Pompen, Werner Niemegeers [{ssquf}]"Eén algemene vermogensbelasting kan onroerende voorheffing, successie- en registratierechten vervangen."