6. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet worden uitgevoerd, opdat er een evenwicht zou komen tussen groen en baksteen, industrie en recreatie. De paarse regering zocht en vond een compromis om het probleem van de zonevreemde woningen en bedrijven op te lossen. Ondanks de strenge wetgeving kregen 1416 lichte bouwmisdrijven een regularisatie. Om financieel en menselijk leed te voorkomen, legt de administratie bij vaststelling van een bouwovertreding nu de werken stil. Nadien bekijkt ze h...

6. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet worden uitgevoerd, opdat er een evenwicht zou komen tussen groen en baksteen, industrie en recreatie. De paarse regering zocht en vond een compromis om het probleem van de zonevreemde woningen en bedrijven op te lossen. Ondanks de strenge wetgeving kregen 1416 lichte bouwmisdrijven een regularisatie. Om financieel en menselijk leed te voorkomen, legt de administratie bij vaststelling van een bouwovertreding nu de werken stil. Nadien bekijkt ze hoe het dossier voortgezet wordt, conform de stedenbouwkundige voorschriften. Tot 1 mei 2005 blijven uitzonderingen op de regel - lees: verbouwingen - nog mogelijk. Het sluitstuk in de opruiming van dit historisch passief was het zogenaamde verjaringsdecreet in 2003, dat ervan uitgaat dat alles met een vergunning verlopen is, tenzij de overheid kan aantonen dat het om een illegale constructie gaat. Bovendien verjaren bouwmisdrijven wanneer binnen de vijf jaar geen proces-verbaal is opgesteld, behalve in een natuurgebied of indien er onaanvaardbare hinder voor de omwonenden bestaat. De uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ( RSV) vorderde echter uiterst moeizaam. Hoewel het regeerakkoord een versnelling beloofde, werd maar weinig voortgang geboekt. Van de vijf provincies hebben alleen Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen een uitgewerkte nota. Bij de gemeenten ligt dat percentage nog lager: één op de tien. Ook wat de indeling van Vlaanderen in stedelijke en buitengebieden betreft, staat de overheid nog nergens - met uitzondering van Aalst. De belofte om 7000 hectare nieuwe bedrijfsterreinen te creëren, kon paars niet inwilligen. Concreet sneed de overheid tijdens de afgelopen regeerperiode slechts 2732 hectare aan. Het aanbod van onmiddellijk beschikbare industriegronden blijft een kernprobleem. Ondanks de inspanningen van de overheid zakte deze ijzeren voorraad tussen 2001 en 2003 nog verder met 211 hectare. Dat betekent in de praktijk het verlies van 19.500 à 26.000 potentiële jobs. Volgens schattingen zal het brutotekort oplopen tot 11.450 hectare als de regering geen dringende maatregelen neemt. De invoering van een resultaatverbintenis met een timing in het decreet Ruimtelijke Ordening dringt zich op. Ook als er geen betere afbakening van de stadsgewesten komt - vooral in de as Antwerpen-Brussel - dreigt er in Vlaanderen een olie-effect. De minister wil wel, maar botst op tegenkantingen van zijn administratie. Eric Pompen Eric Pompen