Repliek van Pierre Salik: "Het artikel verschenen in uw editie van 22 maart 2001 is - het spijt me dit te moeten schrijven - een groteske mengeling van tendentieuze berichtgevingen en beledigingen aan mijn adres. De gepubliceerde berichtgeving is fout in zijn quasi totaliteit. Het is overduidelijk dat uw journalist zich zelfs niet de moeite getroost heeft om het vonnis, naar hetwelk verwezen wordt, te lezen of zijn bronnen te verifiëren, in het bijzonder door mijn standpunt hieromtrent na te gaan. Uw lezers die zich interesseren voor deze zaak dienen op zijn minst te weten dat in tegenstelling tot wat u schrijft:
...

Repliek van Pierre Salik: "Het artikel verschenen in uw editie van 22 maart 2001 is - het spijt me dit te moeten schrijven - een groteske mengeling van tendentieuze berichtgevingen en beledigingen aan mijn adres. De gepubliceerde berichtgeving is fout in zijn quasi totaliteit. Het is overduidelijk dat uw journalist zich zelfs niet de moeite getroost heeft om het vonnis, naar hetwelk verwezen wordt, te lezen of zijn bronnen te verifiëren, in het bijzonder door mijn standpunt hieromtrent na te gaan. Uw lezers die zich interesseren voor deze zaak dienen op zijn minst te weten dat in tegenstelling tot wat u schrijft:1. Het vonnis van 8 maart 2001 van de rechtbank van koophandel van Bergen niet het faillissement uitspreekt van Pierre Salik doch van de nv Look International in vereffening, die hiertegen ondertussen in beroep gegaan is.2. De nv Look International heeft de activiteiten van Kid Cool overgenomen op uitdrukkelijk verzoek van Patrick Abraham vlak na het faillissement van deze laatste in juni 1999; deze vennootschap is volledig vreemd aan de vroegere activiteiten van de Groep Salik.3. De nv Look International werd vanaf oktober 1999 beheerd door een voorlopig bewindvoerder, aangesteld door de rechtbank van koophandel van Brussel en vanaf mei 2000 stond zij onder de verantwoordelijkheid van onafhankelijke vereffenaars. Het is dus volledig onjuist te spreken over 'Saliks eigen bedrijfsrevisoren'.4. Ik ben in geen enkele rechtsprocedure verwikkeld met de franchisenemers Kid Cool.5. Het merk Kid Cool is mij niet in handen gevallen doch werd door de curatele van het failliete KC Europe (groep-Abraham) overgedragen aan de nv Look International en dit onder controle van de rechtbank van koophandel van Brussel.6. Patrick Abraham is erin geslaagd om via praktijken die momenteel het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijk onderzoek, gedurende een zekere tijd gedeeltelijk de controle te behouden op het commerciële circuit van Kid Cool, terwijl hij tegelijkertijd zijn eigen concurrerend merk Cool Island ontwikkelde. Tegen het merk Cool Island werd een procedure wegens namaak ingeleid, die momenteel nog steeds hangende is.7. Uw berichtgeving aangaande de overname van het personeel en de franchisenemers van Kid Cool door Cool Island is eveneens volledig uit de lucht gegrepen.De onjuistheden in dit artikel kunnen in geen geval als onopzettelijk gekwalificeerd worden. Ik behoud mij dan ook het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen uw tijdschrift, waarvan de geloofwaardigheid ernstig werd aangetast door dit erbarmelijke artikel."Antwoord van de redactie:Vooraf dit: Trends heeft in de zaak-Salik/Abraham van meet af aan contact opgenomen met Pierre Salik . In een brief van 2 maart 2000 weigerde Pierre Salik echter een gesprek met de redactie.1. Look International is geen nv, maar een sca of commanditaire vennootschap op aandelen (voordien Salik International ). Pierre Salik is met Christian Dillen zaakvoerder van Leiba bvba, de beheersvennootschap van Look International sca. Een sca is een handige juridische structuur die Salik in staat stelt zijn greep op een vennootschap te versterken. We nemen akte van de beroepsprocedure tegen het vonnis van 8 maart 2001.2. Dit punt werd uitvoerig toegelicht in Trends van 9 maart 2000 (blz. 20 tot en met 24).3. Zie ook Trends van 9 maart 2000. De voorlopige bewindvoerder en de vereffenaars van Look International sca werden aangesteld door de aandeelhouders van Look International sca. De handelsrechtbank van Bergen bestempelt deze aanstelling als een kunstgreep om artikel 178bis van de gecoördineerde wetten op handelsvennootschappen te omzeilen. Citaat uit het vonnis van 8 maart 2001: "De invereffeningstelling werd voorafgegaan door een manifest gebrek aan transparantie." Tweede citaat uit hetzelfde vonnis, verwijzend naar de verslagen van de revisoren Lebrun en Arnaud "die in hun besluiten duidelijk het totale gebrek aan betrouwbaarheid van de geanalyseerde boekhoudkundige gegevens toelichten."4. Op 21 februari 2000 kende de handelsrechtbank van Brussel in kort geding aan franchisenemers van Kid Cool het recht toe om zich elders dan bij Look International sca te bevoorraden. Ze volgde daarmee het vonnis van de handelsrechtbank van Bobigny, die op 17 november 1999 de Franse franchisenemers hetzelfde recht had toegekend.5. Dit punt werd eveneens in Trends van 9 maart 2000 uitvoerig toegelicht.6. Op 15 mei 2000 werd Look International sca door het hof van beroep veroordeeld tot een schadevergoeding aan Cool Island, na een verzoek van Look International sca om in kort geding het gebruik van het merk 'Cool Island' te verbieden. Op 12 februari 2001 werd Look International sca ook in een procedure ten gronde veroordeeld door de handelsrechtbank van Brussel.7. De wijziging van 'Kid Cool'-winkels in 'Cool Island'-winkels is waar te nemen in het straatbeeld van diverse Belgische steden. Werknemers, die door Look International werden ontslagen en in januari 2001 voor de arbeidsrechtbank in Brussel hun gelijk haalden, zijn aan het werk bij Cool Island.Pierre Salik Brussel