Bart Van Coppenolle

ex-Metris
...

ex-Metris"Als individu en als ondernemer kan ik mij wel iets voorstellen bij de morele discussie en je kunt van daaruit nadenken over een belasting op kapitaal. Al moet je er rekening mee houden dat je kapitaal gemakkelijk kunt verplaatsen. Er moet vooral aan de uitgavenkant iets gebeuren. Er is echt geen ruimte om extra belastingen te heffen. Als die er toch komen, zie ik liever een extra heffing op consumptie, niet op arbeid of kapitaal. Ook al kan ik wat sympathie opbrengen voor een belasting op kapitaal, ik ben er toch tegen." Cartamundi " Met 99 procent staatsschuld zijn besparingen nodig. Een staatshervorming moet er voor zorgen dat er gesnoeid wordt in de overheidsuitgaven. Belastingen op arbeid en de arbeidskosten zijn nu al te hoog. Toch hebben we in België geen belasting op meerwaarden bij de verkoop van aandelen. Wat dan weer een (uit)verkoop van bedrijven bevordert. Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, enzovoort hebben die belasting al lang." ex-Picanol " Een voorzichtige bijstelling van de belasting op dividenden of op vermogenswinsten kan. Maar wel op voorwaarde dat er doelmatig, en dus bewijsbaar en transparant, gebruik van wordt gemaakt en dat ze niet naar extra pamperende maatregelen gaan. Daarnaast moet elke vorm van belasting op werk stoppen. Er moeten ook concrete plannen komen over de verlaging ervan. Het is niet aangewezen om de onderhandelingen daarover blindweg te weigeren, want de situatie is zo ernstig dat meerdere maatregelen nodig zijn." Van De Velde "Als de overheid transparantie en verantwoording oplegt aan beursgenoteerde ondernemingen, moet ze die transparantie en verantwoording ook op zichzelf toepassen. Ik heb er geen probleem mee om belastingen te betalen als de overheid dat geld goed besteedt. De overheid moet worden gerund als een bedrijf, met het enige verschil dat haar balanced scorecard niet streeft naar winst. Het is immoreel als de overheid nieuwe belastingen heft en niet haar eigen inefficiënties aanpakt. Ik kan niet beoordelen in welke mate nieuwe belastingen het kapitaal laten vluchten omdat ik niet weet of het kan vluchten. Maar als het geld probeert te vluchten, lijkt dit een reactie van wantrouwen en what's next? Het gaat voor ondernemingen niet alleen om geld, ook om houvast. Als blijkt, en dat is zeer fictief, dat de overheid alle inefficiënties heeft weggewerkt, en er geld te kort is voor de essentiële pijlers onder onze maatschappij, dan heb ik er geen enkel probleem mee dat de sterkste schouders nog meer lasten dragen." Balta Group "België staat al in de top van de ranglijst van totale belastingdruk. Nog meer belastingen verkleinen de koek. Wij praten nog over brugpensioen en Nederland over pensioen op 67. De hoge sociale lasten demotiveren de actieven, de relatie tussen totale kosten en nettoloon is scheef. België is ook een topper in structuurkosten met een hoog aantal ambtenaren, ministers en lokale autoriteiten. We leven boven onze stand en moeten durven te saneren. Buitenlandse investeerders aantrekken en de export stimuleren door een beheersing van de loonkostenontwikkeling vergroot de belastbare basis en is een sterker fundament." Unilin " Nieuwe belastingen voor vermogende mensen brengen vooral de tax-consultants veel geld op. Roerend vermogen is per definitie zeer beweeglijk. Kapitaalvlucht is voorgeprogrammeerd. Hoe groter het vermogen, hoe groter de motivatie en de middelen om eraan te ontsnappen. Kapitaalvlucht betekent verarming. Kapitaal dat naar het buitenland verdwijnt, dient niet meer om te investeren in werkgelegenheid en welvaart in ons eigen land." Cardoen "De staatsfinanciën zijn zorgwekkend en we kunnen de volgende generatie niet opzadelen met tekorten. De grootste besparing is zeker te halen in het efficiënter maken van de overheid. Miljoenen euro's gaan dagelijks verloren door administratieve rompslomp en vertragingen door ingewikkelde regelgeving. Het efficiënter maken van de overheid en zelfs de privatisering van een aantal overheidsdiensten zijn noodzakelijk. Vermogenswinstbelasting is volgens mij verantwoord. De belastingdruk zou wel best in lijn liggen met onze buurlanden. Ik zeg dus ja tegen bijkomende belastingen, maar op een slimme manier die het ondernemerschap niet ontmoedigt en die gepaard gaat met een forse bezuiniging van het overheidsapparaat." The Heating Company " België staat er zeer slecht voor en er moeten offers gebracht worden, door iedereen, zonder uitzondering. Toch moet de overheid voorzichtig zijn en geen owngoal maken. De lasten liggen in België al zeer hoog en mogelijk trekken de grote vermogens weg uit België en worden de mensen gestraft die in België blijven met hun vermogen." Option "Voor mij is het sop de kool niet waard. Als dat vermogen in het vizier wordt genomen, is het weg. Het water stroomt niet vanzelf naar de zee, zoals het wordt voorgehouden. De overheid kan beter inzetten op een positief klimaat voor arbeid. Als je aan het vermogen morrelt, raak je in een negatieve spiraal, en waar kom je dan uit? De overheid zou beter werk maken van de fiscale fraude, want daar is volgens mij nog veel geld te rapen. En als er dan toch een vermogenswinstbelasting moet komen, dan kan ik daarmee leven als de opbrengsten gebruikt worden om jobs te creëren en voor werkgelegenheidsprojecten." ThromboGenics " We hebben een enorme schuld en het is schandalig als we die niet zouden afbouwen en er de volgende generaties mee opzadelen. Ik ben voor een vermogenswinstbelasting. Maar ik ben tegen als het is om puur cliëntelisme te institutionaliseren, zoals nu blijkbaar aan de gang is. Dat elk naar 'godsvrucht en vermogen' moet bijdragen, daar heb ik geen last mee. Maar dan moet de overheid wel werk maken van een efficiënt en rechtvaardig systeem. Te beginnen bij zichzelf. " Van De Velde "Een vermogensbelasting is bespreekbaar, maar dan moet je zeker zijn dat de overheid dat geld efficiënt aanwendt. Bovendien moet je goed opletten waar je naar verlangt. Het vermogen waarop je belasting wil heffen, moet je zeer goed omschrijven. Nu voegen bedrijven winst bij hun reserves. Als je dat ook gaat beschouwen als vermogen en gaat belasten, dan haal je een stuk weg van het stootkussen dat die bedrijven opbouwen voor moeilijke tijden. Als je hun groei bemoeilijkt, dan riskeer je dat ze sneller weg trekken." JBC " Aangezien België nu al de kroon spant voor belastingen vind ik elke verhoging of nieuwe belasting redelijk pervers. De absolute prioriteit moet gaan naar het verhogen van de activiteitsgraad. Hiervoor moet een aantal ingrijpende beslissingen genomen worden. Bijvoorbeeld een substantiële verlaging van de sociale lasten voor de werknemer. Om ook de bedrijven te stimuleren in werkgelegenheid moeten de werkgeverslasten verlaagd worden. De werkloosheidsvergoeding moet beperkt worden in de tijd en de werkelijke pensioenleeftijd moet 65 worden. De kloof tussen wie werkt en onderneemt, en wie niet werkt moet veel groter worden. Dit is volgens mij de fundamentele reden waarom het de jongste decennia misliep in België. Al de rest zijn maatregelen in de rand." Vlerick Group "We moeten eerst en vooral onze uitgaven beperken. Het beslag van de overheden op de Belgische economische taart is veel te hoog en moet drastisch naar beneden. Dit kan door besparingen en door de groei van ons bbp. Het is alleen denkbaar om meer lasten te leggen als tegelijk drastisch in andere lasten wordt gesneden. Meer lasten op inkomsten uit kapitaal kunnen alleen als de patronale lasten op arbeid lager worden. Daarmee moeten we onze competitiviteit voor loonkost, op zijn minst tegenover onze buurlanden, terugvinden en weer met duurzame groei kunnen aanknopen. Ik pleit voor een New Deal die door sociale partners en overheden gedragen wordt. Een hogere belasting op inkomsten uit kapitaal zou nefast zijn zonder drastisch in te grijpen op de overheidsuitgaven. Onze overheden leven boven hun stand. De opheffing of echt sleutelen aan de no- tionele intrest zou onze geloofwaardigheid tegenover multinationale groepen een onherstelbare deuk geven. Misbruiken van de maatregel moeten wel hard aangepakt worden." Hein Deprez Univeg "Om als Belgisch bedrijf concurrentieel te blijven, moeten we er absoluut naar streven om de belasting op arbeid te verminderen. Door de lasten op arbeid te verlagen, neemt ook de belastingdruk op de werknemers af en houden de werknemers netto meer over van hun loon. Indien de lasten op bedrijven lager worden, zijn de bedrijven in staat om beter te concurreren, meer business te genereren en hebben ze de mogelijkheid om meer winst te maken. Hierdoor wordt er door de bedrijven meer ruimte gecreëerd om meer belastingen te kunnen betalen. Ik ben geen voorstander van vermogensbelasting. De successie- en registratierechten in België zijn zeer hoog. Ik raad aan om hierin een correct evenwicht te brengen." IVC Group "Uiteraard ben ik als ondernemer geen voorstander om de fiscale druk nog te verhogen, ook niet op kapitaal. Een vermogensbelasting is zeer omslachtig omdat er altijd uitwegen zullen zijn. Maar we zijn een van de weinige landen waar er geen belasting is op meerwaarde van aandelen, hoe lang is dit nog houdbaar? De no- tionele intrest trekt investeerders aan, versterkt onze bedrijven en moet dus zeker blijven. Ik vind het wel logisch dat de misbruiken aangepakt worden. Een hogere roerende voorheffing en meer belasting op dividend leiden tot minder investeringen, wat op termijn tot verpaupering leidt." Recticel "Deze maatregel stoot me tegen de borst wegens unfair. Dit is voor de overheid het excuus om haar kostenstructuur niet aan te pakken. En in Frankrijk ligt de prijs van de operatie hoger dan de opbrengst. Ofwel mik je op de hele hoge vermogens en die zijn dan weg, waardoor je niks binnen krijgt. Ofwel mik je op de bevolkingsklasse daar net onder en dan tref je een groot deel van de bevolking die al zwaarder dan gemiddeld belast wordt en telkens opnieuw getroffen wordt."OPINIEBeter een sociaaleconomische dan een staatshervorming, blz. 13 L.D. Desire Collen Herman Van De Velde Bart Claes Philippe Vlerick Filip Balcaen