De holdings hebben geen omzet en als ze er bij toeval toch een vermelden, dan is dat cijfer meestal belachelijk in vergelijking met de inkomsten van hun financiële vaste activa. Daarom hebben we ze onderverdeeld in een speciaal klassement, geordend in functie van de opbrengsten uit hun financiële vaste activa : dividenden en interesten. Vandaar dat enkele holdings met een aanzienlijke "portefeuille", maar tijdelijk onproductief, niet in onze klassementen voorkomen.
...

De holdings hebben geen omzet en als ze er bij toeval toch een vermelden, dan is dat cijfer meestal belachelijk in vergelijking met de inkomsten van hun financiële vaste activa. Daarom hebben we ze onderverdeeld in een speciaal klassement, geordend in functie van de opbrengsten uit hun financiële vaste activa : dividenden en interesten. Vandaar dat enkele holdings met een aanzienlijke "portefeuille", maar tijdelijk onproductief, niet in onze klassementen voorkomen.Hieronder, de verklaring van de verschillende kolommen van ons holdingklassement ;POB.Opbrengsten uit de financiële vaste activa. In balanstermen : rubriek 750 van de resultatenrekening voor de volledige schema's en 75 voor de vereenvoudigde formules.PORT.De financiële vaste activa samengebundeld onder de mecanografische code 28 omvatten in feite drie soorten activa. Ten eerste, de deelnemingen in de gebonden bedrijven, met andere woorden die bedrijven waarop een rechtscontrole of een feitelijke controle wordt uitgeoefend. Ten tweede, de sociale rechten in de bedrijven waarmee er een deelnemingsband bestaat. En ten slotte de "andere aandelen en deelbewijzen" waarmee men, door het opbouwen van een duurzame en specifieke band, wil bijdragen tot de eigen activiteit van het bedrijf. Een analoog onderscheid geldt voor de schuldvorderingen.TA.Totale activa (code 20/58). De vergelijking van het bedrag in deze rubriek met dat van de voorgaande geeft een idee van "de zuiverheidsgraad" van elke maatschappij : hoe meer de waarde van de portefeuille de totale activa benadert, des te "zuiverder" men de maatschappij kan noemen.EM/TA.De eigen middelen in verhouding tot het balanstotaal. De portefeuilles zijn zelden gefinancierd door een lening. Daarom is deze ratio systematisch hoog en kan in sommige gevallen zelfs 100 % bereiken. In mecanografische indextermen is dit de verhouding tussen de rubrieken 10/15 en 20/58.WV/PORT.Waardeverminderingen op de portefeuille, uitgedrukt in procent van de portefeuille. Deze uitzonderlijke lasten staan in de resultatenrekening onder rubriek 661. Uitgedrukt in percentage zijn ze in het algemeen tamelijk zwak, behalve voor de probleemgroepen.NW.Winst of verlies van het boekjaar na belastingen. In mecanografische indextermen gaat het hier om de rubrieken 70/67 (winst) of 67/70 (verlies) van de resultatenrekening.NW/TA.De nettowinst van het boekjaar in verhouding tot de totale activa of return on assets. Formule : (70/67 of 67/70) gedeeld door rubriek 20/58. NW/EM.De nettowinst van het boekjaar in verhouding tot de eigen middelen of return on aquity. Formule : (70/67 of 67/70) gedeeld door rubriek 10/15. AP.Gemiddeld personeelsbestand per boekjaar. Te vinden onder de rubriek 9090 van de toelichting.