De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 3,5 procent krimpt. De bedrijfsinvesteringen zouden dalen met 7,1 procent en tussen eind 2008 en eind 2000 zou het aantal werklozen met 200.000 stijgen. Deze weinig opbeurende cijfers zijn niet alleen het gevolg van de zwakke conjunctuur; ze wijzen ook op structurele problemen.
...

De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 3,5 procent krimpt. De bedrijfsinvesteringen zouden dalen met 7,1 procent en tussen eind 2008 en eind 2000 zou het aantal werklozen met 200.000 stijgen. Deze weinig opbeurende cijfers zijn niet alleen het gevolg van de zwakke conjunctuur; ze wijzen ook op structurele problemen. Het Ondernemersplatform VKW legt een concreet en becijferd programma op tafel om die structurele problemen grondig aan te pakken. Algemeen directeur Johan Van Overtveldt wijst eerst en vooral op de noodzaak van een gedurfd en authentiek leiderschap. Volgens hem "een noodzakelijke voorwaarde om met het beleid nieuwe wegen te kunnen inslaan en van de samenleving de no-dige opofferingen gedaan te krijgen". Meer concreet lanceert het Ondernemersplatform VKW vijf voorstellen. Om de internationale concurrentiepositie van de Belgische en Vlaamse bedrijven te garanderen, moet de loonkostenhandicap worden aangepakt. Van Overtveldt: "Wij stellen voor de brutolonen vijf jaar lang slechts beperkt te indexeren, met bijkomende ruimte voor loondifferentiëring. Gemiddeld zouden de loonkosten dan 1 procent per jaar minder snel stijgen dan de inflatie. Het koopkrachtverlies wordt gecompenseerd via rechtstreekse kortingen in de personenbelasting. De kostprijs loopt op van 500 miljoen euro het eerste jaar tot 2,5 miljard euro het vijfde jaar, terugverdieneffecten niet meegerekend." Ten tweede pleit het Ondernemersplatform VKW voor bijkomende overheidsinvesteringen in de infrastructuur. Tot 1985 investeerde ons land meer dan het gemiddelde van de eurozone, nadien was dat altijd minder. De werkgeversorganisatie stelt voor om de komende tien jaar elk jaar 1 miljard euro aan extra investeringsinspanningen te doen. Een derde voorstel heeft betrekking op de arbeidsmarkt: "Naast de beperkte indexering roepen wij op om af te stappen van het te gefragmenteerde doelgroepenbeleid. Om het arbeidsaanbod op peil te houden en tegelijk de financiering van het pensioensysteem te verbeteren, kan naar Duits voorbeeld een bonus-malussysteem ingevoerd worden. Dat bestraft een vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt en beloont langer werken. In de strijd tegen de werkloosheidsvallen stellen we een belastingkrediet voor lagere arbeidsinkomensvoor. Kostprijs: 800 miljoen euro. Ook hier worden de terugverdieneffecten niet meegerekend." Een vierde maatregel is het efficiënter maken en het afbouwen van het staatsapparaat. Volgens het Ondernemersplatform VKW kunnen hier voor 8 miljard euro besparingen worden gerealiseerd. Een laatste voorstel gaat in op de bedrijfsfiscaliteit. Van Overtveldt: "Wij stellen voor om de vennootschapsbelasting van 34 procent naar 20 procent te brengen en de notionele-intrestaftrek te schrappen. De nettokostprijs bedraagt 4,5 miljard euro. Een realistische inschatting van de terugverdieneffecten reduceert de kostprijs tot 1 miljard euro." A.M.